Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Molbech FRA: Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1829-06-11)

Fra Grundtvig.
London 11. Jun. 1829.

Kiære Ven!

Vel har jeg nu snart været en heel Manned i London, men saa ubehjelpelig, som jeg er, og saa langsomt, det her gaaer med Introductioner og Begyndelser, vil det neppe undre Dem, at jeg endnu ikke ret veed, hvordan jeg her er vendt, men snarere, at jeg alligevel skriver. Dette skeer da ogsaa kun for at giøre Dem nogle Spørgsmaal om Bøger til Bibliotheket, men skrive kan jeg dog ikke, uden ret inderlig at takke Dem for Anbefalingen til Mr. Miller, thi han er den Eneste, som egenlig har taget sig noget af mig, og han gjorde det strax, med en Ligefremhed og Hjertelighed, jeg vel maatte skiønne paa, saa hans Skyld er det ingenlunde, at Introductionen til Mr. Ellis gik i Langdrag, da den maatte ske paa anden Haand. Da nu Museet er lukket hele Pindse-Ugen, har jeg kun een Uge benyttet det, og den gik med til en Collation af min Text af Bjovulfs Drape med Originalen, men jeg fandt al muelig Forekommenhed, og i Mr. Ellis en høist forbindtlig Mand. Skade at hverken Museet eller private Bibliotheker laaner Bøger ud, thi der var Endeel jeg endelig maatte læse, og Tiden i Museet vilde jeg ene helliget Manuskripterne, især da jeg fra alle Sider hører, at det Engelske Publicum er aldeles ufølsomt for de gamle Skatte, saa der ikke engang lader sig Saameget udgive i England som i Danmark. Hermed skeer da en passende Overgang til hvad jeg egenlig skulde sige. Hos Mr. Dowding har jeg været, men enten er s. 155 Hans Bod det eneste Sted i London, hvor jeg ei kan giøre mig forstaaelig, eller hans Tjenerskab (mig syndes lutter Jøder) skal tiltales Paa en egen Maade, for at faaes i Tale, thi no, no var omtrent alt det Svar jeg fik paa mine gientagne Spørgsmaal. Derimod fandt jeg hos en Mr. Provett i Pall Mall begge de optegnede Bøger af Ellis, og det til 12 sh. hver, og sammesteds kiøbte jeg Optrykket af Fabyans Chronicles med Fortale og Register af H. Ellis (stor Kvart 725 P.) for 1 L. 4 sh., som er til Bibliothekets Tjeneste, naar de kan følges ad. Dem af Ritson har jeg endnu ikke kunnet opspørge, men haaber dog snart at finde dem, og nu vil jeg spørge, 1) om jeg til billig Priis ogsaa maa kiøbe andre Bøger af Ritson i samme Materie, 2) om Bibl. vil have Dodsley ’s Old Plays, New Edition (1825 eller 26) 12 Vol. 8 (publiceret til 5 L. 8 sh.) for 3 L. 10 sh. 3) Om, hvis jeg hos en Antiqvar træffer en af Udgaverne af Pierce Plowmans Vision, af Chaucer, (Biblioth. har kun Canterbury tales, mener jeg) eller andet Saadant til taalelig Priis, jeg da maa kiøbe det? Mig synes, at den Nytte maatte mit Ophold her i det Mindste være til, at der blev et lille Hul stoppet i vor engelske Literatur, og jeg veed, Ingen ønsker det ivrigere end De. — Maaske kunde det tillades mig at kiøbe til Beløbet af de 20—25 Pund, Deichmann har givet mig Credit paa hos Black, da jeg gierne indgaaer den Betingelse, at er Bibliotheket ikke tilfreds med mit Kiøbmandsskab, vil jeg beholde Vahrerne selv, at sige under Eet! De veed vel allerede, at det er tilstaaet Bibliotheket at faae hvad der er udgivet af Committeen for public Records, hvad vel især er vigtigt sor Følgernes Skyld, da det nu dog nok bliver Alvor med Udgivelsen af Scriptores Rer. Britannic. hvoraf den Angelsaxiste Deel er faldet i de bedste Hænder muligt, i Mr. Prices, vel den Eneste her, som egenlig forstaaer Sproget. —

Tag nu til Takke for Bibliothekets Skyld, med denne tarvelige Kost fra London; seer De oftere min Klo herfra, s. 156 haaber jeg, den skal staae under mærkeligere Ting. Deres Kone tillader nok at jeg sender min ærbødige Hilsen, og paa Bibliotheket, hvor jeg i den sidste Tid gjorde lidt Uleilighed, beder jeg Dem takke først Dem selv og dernæst alle!

Deres Ven
N. F. S. Grundtvig.

P. S. Lord Spencer er ikke i Byen, og man siger, at Alderen tager stærkt Paa ham. Brev og Bøger ere imidlertid afleverede i hans Pallads, hvor jeg venter nærmere Oplysning, naar jeg engang kan træffe hans Bibliothekar Mr. Appleyard — vale!