Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Molbech FRA: Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1831-06-27)

Fra Grundtvig.
[Efter Afskrift af et ufuldendt Udkast.]
London 27. Juni 1831.

Kiære Ven!

Der er saa meget Uformodenligt skeet med mig i Løbet af en Maaneds Tid, at mig synes, det er i det mindste et halvt Aar siden De kom op til mig med Foreign Review, og jeg veed neppe ret endnu at fatte mig paa Alt. Imidlertid, saameget mindes jeg, at jeg ret egenlig foer til London; thi om Torsdags Eftermiddag Kl. 4 gik jeg om Bord i Khvn. og Mandag Aften ved Midnat kastede vi Anker ved Toldboden i London. Her ventede mig en ny Overraskelse, som ikke var af de behageligste, thi Mr. Bowring fortalte mig, at der var udstedt en anden Subskriptionsplan (fra Mr. Thorpe, som har oversat Rasks angelsaksiske Grammatik) paa de samme Værker, som jeg havde s. 176 anmeldt, og at denne blev understøttet af the Antiquarian Society. Øiesynet lærte mig nu ogsaa snart, at Paa denne Plan fandtes Navnene af næsten alle mine saakaldte literære Venner i London, der mest havde opmuntret mig til Foretagendet, hvad ikke lidet ærgrede mig, og da nu tillige Mr. Black var fraværende, stod jeg virkelig et Øieblik som tordenslagen. Imidlertid, frem eller tilbage var en Nødvendighed; skulde jeg til Cambridge, maatte det være nu, og Oplysning er altid god, derfor reiste jeg og har nu tilbragt 14 Dage i denne germaniserende Universitetsby, som for Resten er umaadelig styg, paa begge Sider af den Rendesteen, Floden Cam her er at ligne ved. Imidlertid er Kings College en pragtfuld Bygning i gotisk Stil, og det gamle Kapel med lutter malede Vinduer vistnok en stor Sjældenhed. En stor Sjældenhed her til Lands fandt jeg ogsaa i Værelserne hos John Heath, som har opholdt sig i Kbhvn. nogle Vintre, nemlig en Samling af danske og islandske Bøger, som man selv ved det Brittiske Museum seer op til med Beundring, uden Haab om at giøre den Rangen stridig. Saaledes talte i det mindste Mr. Madden derom, fra hvem jeg naturligviis skal hilse og takke meget for [det] tilsendte. Han udgiver i denne Tid et gammelt engelsk Digt (oversat af Fransk), som kaldes Varulven og er trykt med black letters ligesom den ny Udgave af Pierce Plowmann, ventelig for Roxburgh Clubben. Udgaven af Viklefs Bibel er nu besluttet, da Universitetet i Oxford har paataget sig Omkostningerne, men det vil blive et seent Arbeide, da der skal trykkes to Texter, mellem hvilke man vakler, og Universitetets Kurator vil ikke tillade Trykningen at begyndes, før han har hele Værket i sit Værge.

Den blackske Udgave af Bibliotheca Anglosaxonica er nu ogsaa definitiv besluttet, da Black, hvem jeg ved min Hjemkomst fra Cambridge fandt arriveret, tænkte ligesom jeg, deels, at de Andres Plan aldrig vilde blive udført, og deels, at vi vilde hellere udsætte os for lidt Tab, han af Penge og jeg af Tid, end vige for saa uværdig en Rivalisering s. 177 som denne. Hvad man havde udspredt om det antikvariske Selskab var da ogsaa kun hvad man ønskede skulde blive sandt engang; det holder sig neutralt, fordi Sagen er de fleste Medlemmer aldeles fremmed og dem, der fjende lidt til den, meget ligegyldig. Min Prospektus skulde nu oplægges 3die Gang, og medens Mr. Black er stolt af at kunne til Subskribentlisten føie Navnene paa de lærde Biskopper i London og Salisbury og af den right honorable Th. Grenville, ønskede han dog at kunne gjøre den end mere respectable med Royal Libraries etc., og jeg har derfor tilskrevet Etatsraad Ørsted om, hvis V. [idenskabernes] S. [elskab] har Møder om Sommeren, da efter gode Løfte at anbefale Foretagendet. Skeer det, medens jeg er her (jeg bliver her vel et Par Maaneder), da vilde jeg bede Dem lade mig vide det, og med det samme, om vi ikke nok maa anføre the Large Royal Library, Copenhagen.

Hvor Værket skal trykkes er endnu tvivlsomt, men Black vil korrespondere med Mr. Deichmann derom. Vilde De ved Leilighed vise mig det Venskab at sige Sekr. Deichmann, at i det mindste Fabricius Tengnagel har erklæret sig villig til under slige Omstændigheder at anskaffe hvad engelske Typer det skulde være. (Ufuldendt).