Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Christian Molbech (1833-uu-uu)

Fra Molbech.
Onsdag Morgen [1833.]

Kiœre Ven!

Da jeg ved en Revision og Omflytning af endeel af mine Bøger, finder, at jeg ogsaa har 4de Deel af V. Selskabets histor. og philos. Afh. in duplo, har jeg den Fornøielse herved at lade samme følge. — Tillige følger 2. Deel af mine Forelæsninger over den nyere danske Poesie, om hvilken jeg havde indbildt mig, at den for lang Tid siden var bragt Dem, og maa derfor bede om Undskyldning, fordi den kommer langt sildigere, end tilbørligt.

Ligeledes meget sildigt er jeg nylig under min Sygdom — hvis Følger jeg endnu bestandig, skiøndt i aftagende Grad fornemmer — kommen til at læse en heel Deel i Deres nye Mythologie. De vil let kunne tænke Dem, at meget i denne Bog forekommer mig besynderligt — men, uagtet dette er ikke mindre besynderligt, kan jeg ingenlunde dølge, at Bogen hyppigen morede mig meget at læse — og dette ved den Rigdom paa Vittighed og Egenhed, som jeg har fundet i samme.

Jeg haaber, ikke allene De, men endog Finn Magnussen, vil tillade mig dette. Til min ikke ringe Forundring stødte jeg endog paa et Sted om Theatret — men endnu mere forundret blev jeg ved at finde, at De i Deres Synsmaade for det nærværende Theater uden Tvivl omtrent er enig s. 180 i det Væsentlige med mig — efter 3 Aars Erfaring som Th. Directeur. — Herom, og om andre Ting, mere, og jeg haaber snart, mundtlig.

12*

Med Hengivenhed
Deres
C. Molbech.