Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Christian Molbech (1834-03-29)

Fra Molbech.
Løverd. 29. Mart. 34.

Kiære Ven!

Det har været mig meget ukiært, at De to Gange, saa at sige forgieves — for mit Vedkommende i det mindste — har været saa god at ville besøge mig under og i Anledning af min Upasselighed. Jeg skulde for længe siden efter mit Ønske have giengieldt disse Besøg, hvis ikke vedvarende Svaghed endnu giorde mig langt mere ubevægelig end ellers. Jeg har vistnok været eengang paa Christianshavn — men een Gang i 4 Maaneder, hvor jeg, indtil for et Par Aar siden, gierne i det mindste kom een Gang om Ugen. Nu vilde jeg sige Dem, at det meget vilde fornøie min Kone og mig, om De paa Mandag Middag, nemlig henimod 3, vilde giøre os den Fornøielse at besøge os; og skulde De da virkelig kunne være sikker paa at finde mig hiemme.

Med venskabeligst Hilsen for Deres Kone, og i Forventning af det forønskte Svar, er jeg

Deres
meget hengivne Ven
C. Molbech.