Danmarks Breve

BREV TIL: Nikolai Frederik Severin Grundtvig FRA: Christian Molbech (1839-08-03)

Fra Molbech.
Kbh. 3. Aug. 1839.

Kiære Ven!

Jeg kommer idag til Dem med en Anmodning, der maaskee vil forekomme Dem noget besynderlig — eller i det s. 184 mindste uventet. Jeg vilde nemlig bede Dem meddele mig et og andet — især mindre bekiendte Hovedtræk af Deres egen Levnetshistorie, til Afbenyttelse ved en biographisk Skizze over Dem, som jeg nødvendigen behøver og maa udkaste for den 4de Del af min danske Anthologie, hvis Trykning netop i denne Tid er begyndt. Vel har jeg just i Gaar i XII Hefte af „Conversationslexikon der Gegenwart” fundet en ganske nylig skreven Artikel over Dem, som ogsaa er temmelig fuldstændig i at opregne Deres Skrifter og angive Tiden for samme; men dog fattes adskilligt, jeg behøver, f. Ex. Tiden for deres Skolegang og Ophold i Jylland (det forekommer mig, at De der ogsaa var forst paa Landet hos en Præst?), hvilke der var Deres Lærere, Aaret, da De tog theologisk Attestats; hvilke Aar De tilbragte paa Walkendorffs Collegium, og overhovedet, hvad der kunde være at bemærke om Deres Universitetsstudium og Universitetslærere; ligeledes, hvilke de Aar vare, som De tilbragte paa Egelykke, hvor De egenlig, saa vidt jeg mindes og veed, først begyndte Deres Studium af den gamle nord. Lit. og Poesie; og saaledes flere Omstændigheder af Vigtighed i Deres Levnet, der ei kunde forbigaaes, selv i en ingenlunde fuldstændig Skizze. Ogsaa vilde det overhovedet være ønskeligt, at Aarstal og Hoveddata angaves eller rectificeredes af Dem Selv.

Hensigten med det, jeg vil levere, er ved alle levende Digtere indskrænket til et saadant kort biographisk Udkast, der afholder sig fra al æsthetisk Kritik, men angiver det vigtigste af det man kalder Literatur, Udgaver, Henvisninger til Kritik og Polemik m. m. Hvorledes nu disse Udkast kommer til at falde ud, beroer tildeels paa de Materialier som haves eller kunne erholdes. Jeg har saaledes f. Ex. i disse Dage vel fra Pastor St. Blicher faaet, efter min Anmodning, et lille biographisk Udkast; men dette indeholder saa at sige ikke et Ord om hans Ungdomsdannelse eller om hans academiske Stadier, og til Oplysning om, hvorledes han først blev Digter, fra hvad Tid hans første s. 185 Arbeider ere o. d. — Med Dem er det en Vanskelighed, at De foruden lyrisk Digter er saameget andet ; og Theologens Virksomhed, Feider m. m. hører ikke nærmest til den lyriske Anthologie. En anden stor Vanskelighed, som jeg føler, er virkelig den, at giøre et Udvalg blandt den overordentlige Mængde, og at her, hvor Ordenen bliver saa vidt muligt chronologisk, kommer til at fattes et eller andet lyrisk Digt fra en tidligere Tid, end 1808 — troer jeg mig overbeviist om. Jeg erindrer mig engang — maaskee for henved 30 Aar siden — at have modtaget af Dem et Par smukke Ungdomsdigte, uden Tvivl i en temmelig forskiellig Tone fra de tidligste trykte Digte. Men om jeg endog ikke mistvivlede reent om nu at finde samme, vilde de maaskee slet ikke passe til at trykkes; og det samme er maaskee Tilfældet med nogle Stykker, som (hvis jeg ikke feiler) findes af Dem fra en tidligere Tid (men uden Tvivl anonyme) i Kiøbenhavns Skilderi. — Jeg og Bibliotheket mangler vist ogsaa adskilligt, af hvad De i Samlinger har udgivet; f. Ex. en lille Nytaarsgave, (maaskee 1809 ?) en ganske lille Samling af Psalmer ved Neformationsfesten 1826 (hvoriblandt findes en af de smukkeste Psalmer, De vel har skrevet — en Pintsepsalme nemlig) — og en Samling (der omtales i bemeldte Conversationslexikon) under Titel „Nordiske Smaadigte”, som jeg aldeles ikke kiender og meget beder Dem om at lade mig see.

Vil og kan De nu hielpe noget paa mig i ommeldte Øiemed (maaskee kunde det lettest skee ved at giennemlæse den omtalte Artikel i Convers. Lex. og tilføie nogle Addenda — den udgiør kun omtrent 3 Sider), da beder jeg Dem ret meget snart at underrette mig herom, og om Tiden, naar jeg kunde erholde bemeldte korte Noticer. — Korte behøve De kun at være ; min Artikel i Anthologien bliver vel ikke over 6—8 smaa Sider. Men, hvad det værste er, den skulde egentlig skrives i største Fart. Af Bogen var allerede sat 2½ Ark — nemlig Jngemanns Bidrag — da det først kom mig i Tanker, at De i den chronologiske s. 186 Orden bør staae foran ham — og saaledes begynde Bogen. Nu staaer alt dette hen i Trykkeriet og venter paa ham, som virkelig kom nærmest efter Øhlenschlæger.

Kan De nu i dette Capitel hielpe lidt paa en gammel Ven, da vær saa god at underrette ham derom — eller ogsaa at sige ham, De ei kan befatte Dem dermod; thi som De seer, Tingen haster, og Arbeidsevnen er ringe hos Deres nu snart udslidte

Ven
C. Molbech.