Danmarks Breve

Christian Molbech og hans Søn Christian K. F. Molbech - En Brevveksling

Brevudgiver:
Oluf Christian Molbech, 1860-1927
Udgivelsessted:
København

Tekst før brevene

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1852-07-18)
Løvenborg . 18. Juli 1852 . Min kiære Christian , Det er engang, som det synes, skrevet i Skiebnens Bog, at jeg aldrig mere skal være samlet med dig den 20de Julii. Det giør mig ondt, og med hvert Aar mere; thi jeg maa hvert Aar minde mig selv om, at det ikke kan være

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1852-08-11)
Kiøbnh. 11. Aug. 1852 . Min kiære Christian . Jeg vil idag skrive et Par Ord til dig, fordi jeg alt siden Du reiste havde betænkt, at Du skulde have et skriftligt Farvel; og fordi det kunde blive uvist, om det ikke ved Opsættelse, enten reent udeblev, eller kom for sil

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1852-09-06)
Zürich . d. 6te Sept. 1852 . Min kiære Fader ! Det var vel ikke min Hensigt, at skrive til Hiemmet før jeg havde naaet Mailand, men da jeg nu har en regnfuld Eftermiddag tilovers, vil jeg ikke undlade, saa godt det for legemlig Træthed lader sig giøre, at give dig og

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1852-09-19)
Kiøbenhavn . 19. Sept. 1852 . Min gode Christian ! Dit Brev fra Zürich var mig baade uventet og kiært at læse; thi det sagde mig, »at Du frisk og vel tilmode vilde tiltræde din Schweizervandring næste Dag«. Maatte Du beholde disse to gode og lykkelige Beskaffenheder i

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1852-09-20)
Milano . d. 20de Sept. 1852 . Min kiære Fader ! Den sidste Formiddag, jeg tilbringer i Milano, hvortil jeg ankom sund og veltilmode for 3 Dage siden, vil jeg anvende til at samle mine Tanker om det, jeg senest har seet, og give dig og min kiære Moder en kortfattet Ber

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1852-10-05)
Kiøbenhavn , 5. Oct. 1852 . My dear Boy , Dit Brev af 20.—22. Sept. (Mailand—Genua) var mindre uventet, men ikke mindre kiært og behageligt end det forrige — eller rettere, var det endnu langt mere, efterat det var læst. Det forvissede mig om, at Du var kommen vel fra

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1852-10-08)
Kiøbenhavn . 8. Oct. 1852 . Min kiære Christian , Denne Dag vil jeg ikke lade gaae til Ende, uden at begynde disse Linier, der skulle hilse dig ved Indtrædelsen i mit 70de Aar. Det er første Gang siden Du forrige Gang var udenlands, at jeg oplever dette Aarsskifte, ud

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1852-10-28)
Rom , d. 28. Oct. 1852 . Min kiære Fader ! For to Dage siden havde jeg den uventede Glæde at faa dit og Moders sidste Brev og den indsluttede lille Billet fra Fru Hammerich. Jeg havde ikke ventet at høre fra Hiemmet i de første 14 Dage, men jeg blev saa glad over dit

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1852-11-24)
Kiøbenhavn . 24. Nov. 1852 . Min kiære Christian , Dit interessante Brev fra Rom har jeg allerede havt i 3 Uger omtrent — og i det mindste i 14 Dage har din Moder jævnlig spurgt: om jeg ikke tillige med hende vilde skrive? Hun vil nu ikke vente længere, og det kunde h

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1852-12-12)
Rom , d. 12te Dec. 1852 . Min kiære Fader ! Meget imod min Villie er der hengaaet eller henilet en Tid af 6 Uger, siden jeg sidst skrev til Hiemmet; men Skylden er egentlig ikke min alene. I henved 3 Uger har jeg daglig besøgt Café greco, for at spørge efter Breve fra

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1852-12-19)
Kiøbenhavn , d. 19de Dec. 1852 . Min kiære Christian , Siden din Moder i Dag endelig vil sende dig et Brev (skiøndt det ikke, efter hendes Mening, kan naae til Rom før Juul) kunde Du saameget snarere undvære dette. Men hun synes, at jeg dog endelig maa fylde hendes el

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1853-01-18)
Kiøbenhavn , 18de Jan. 1853 . Kiære Christian , Jeg skriver dette som et nyt Brev til dig — og ikke uden Grund; thi det er ikke blot det vigtigste, Du paa denne Reise modtager fra mig — men af mere Betydenhed, end noget andet Brev, jeg i mange Aar har skrevet. Dette v

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1853-01-22)
Kiøbenhavn . 22. Jan. 1853 . Kiære, gode Christian , Naar Du, som jeg vil haabe, for nogle Dage siden har modtaget mit forrige Brev, vil Du let forestille dig, at mine Tanker uafladelig ere hos dig — at jeg lever med dig, i din Fremtid og i din Stilling, naar jeg om A

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1853-02-01)
Kiøbenhavn . 1. Februar 1853 . Kiæreste Christian , Imedens jeg med urolig Forventning imødeseer Svaret paa mine sidste to Breve, er det ikke uden Anledning, at jeg skriver nogle Linier for at ledsage et nyt Brev, din Moder idag vil afsende. Jeg kan for det første med

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1853-02-01)
Rom , d. 1ste Februar 1853 . Min kiære Fader ! Igaarmorges, d. 31te Januar, modtog jeg dit Brev, hvori Du meddeler mig det tilvisse hæderlige Tilbud, som Grev C. Molkte ved dig giør mig. Om min Overraskelse, Glæde, Frygt — kort, om alle de Sindsstemninger, jeg i de si

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1853-02-07)
Rom , d. 7de Febr. 1853 . Min kiære Fader ! Der er gaaet flere Dage hen — ja næsten en Uge — siden jeg modtog dit sidste, kiære Brev, som kom til mig to Dage efter hiint første, hvilket Du med Rette kalder det vigtigste, Du nogensinde har skrevet til mig. Jeg vil haab

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1853-02-14)
Kiøbenhavn . 14de Febr. 1853 . Kiæreste Christian , Jeg behøver ikke at sige dig, at dit i Gaar modtagne Brev af 1. & 2. Februar var mig til megen Glæde og Beroligelse, ved at ende den Bekymring mit Sind saa tidt har været stedet i, siden mine Breve til dig af 18de og

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1853-03-02)
Rom . d. 2den Marts 1853 . Min kiære Fader ! — — Jeg har, saavel i mine to Breve til dig som i mine Breve til Greverne Criminil og C. Moltke anført det som et bestemt Vilkaar, uden hvis Indrømmelse jeg ikke kunde modtage det mig tilbudte Embede, at jeg i Sommer bliver

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1853-03-06)
Kiøbenhavn . 6. Marts 1853 . Kiære Christian , Siden jeg modtog dit sidste Brev fra Rom (jeg formoder, at det bliver det sidste derfra og fra Italien) har dette Brev mange Gange, baade ved Gienlæsning, og i Erindringen om et eller andet af Indholdet, været i min Tank

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1853-03-20)
Wien . d. 20de Marts 1853 . Min kiære Fader ! Det er nu den tredie Dag, jeg tilbringer i Østerriges Hovedstad (thi den første Dag efter min Ankomst kan jeg ikke bringe med i Beregning, da jeg for det meste befandt mig i sovende Tilstand); jeg har udhvilet mig efter de

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1853-03-26)
Kiøbenhavn . 26. Marts 1853 . Kiæreste Christian , Du vil maaskee blive noget forundret naar Du seer, hvormed jeg begynder dette Brev, nemlig med at skrive om din egen Poesie. Du vil formodentlig mene, der kunde være andre, nærmere Materier, der vare mere umiddelbart

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1853-04-01)
Berlin , d. 1ste April 1853 . Min kiære Fader ! Det lakker stærkt ad Enden ti! med min Reise, som Du seer, og det er godt; thi jeg mister Dag for Dag mere og mere af den opvakte Stemning, af den til alle Sider vendte, for alt Nyt og Skiønt modtagelige Aandskraft, som

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1853-04-uu)
Kiøbenhavn . April 1853 . Kiære Christian , Dit Berliner-Brev af 1ste April, som indløb her først d. 7de, vidnede virkeligt om — som Du selv siger — at det gaaer mod Enden af din Reise, og at Du er udtrættet af et Reiseliv, der mere har været Courerens, end den videns

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1853-04-13)
Berlin , d. 13de April 1853 . Min kiære Fader ! Det er idag den sidste Dag, jeg har bestemt at tilbringe i Berlin, og jeg vil benytte en Morgentime, før jeg gaaer ud for at giøre nogle Afskedsbesøg, til at begynde dette Brev, som jeg da selv vil tage med mig til Kiel

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1853-04-16)
Kiøbenhavn . 16. April 1853 . Min kiære Christian , Dette Brev skal modtage dig ved Indtrædelsen i vor Heelstat — som endnu ikke er til. Dette er desværre en sørgelig Sandhed; thi det Sørgelige ligger især deri, at Hovmod og Stolthed ligger paa begge Sider, men hverke

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1853-06-07)
Kiel . d. 7. Juni 1853 . Min kiære Fader ! Det er vel paa Tiden, at jeg engang, som det i Legen hedder, »kukker hvor jeg er«, og lader dig vide, hvordan min nye Professorkiole med sit tydske Tilsnit passer mig og staaer mig an; (hvordan den klæder mig ᴐ: hvordan jeg h

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1853-07-03)
Kiøbenhavn , 3. Juli 1853 . Kiære Christian , Jeg kan vel ikke andet, i denne ulystelige Tid, end prise dig lykkelig, som netop i dette Aar har oplevet en Vending i din Skiebne, der vel har skilt dig ved en mangeaarig kiær Omgangskreds, men ogsaa ved meget, der vilde

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1853-07-06)
Kiel , d. 6te Juli 1853 . Kiære Fader ! Efter dit Brev at dømme, som jeg modtog i Gaar Eftermiddags, maa det unegteligt være lidet lysteligt at leve i Kiøbenhavn nu for Tiden — og jeg under af Hiertet min Efterfølger paa Bibliotheket den Post, han ad saa hæderlig en V

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1853-07-12)
Tirsdag. 12. Juli 1853 . Min gode Christian , — — Efter alle Aspecter gaaer Reisen heelt tilbage; jeg kan i det mindste slet ikke bestemme mig i disse Dage. Hvorledes man her hos os overhovedet lever, vil Du lettest forestille dig af den Omstændighed, at saa

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1853-07-30)
Kiel . d. 30te Juli 1853 . Min kiære Fader ! Disse Linier maa jeg vel adressere til Skindergade, som sædvanligt; men jeg haaber dog for vist, at de hverken ville træffe dig eller Moder der; i det mindste trøster jeg mig med denne Sandsynlighed, naar jeg — hvad der nav

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1853-07-30)
Kiøbenhavn . 30. Juli 1853 . Kiære Christian , Inden denne Maaned, der er bleven saa rædsom og sørgelig for vor Hovedstad — og man kan vel sige for alle dens Indbyggere — gaaer til Ende, vil og maa jeg sende dig nogle Linier; endskiøndt jeg neppe nogentid har følt mer

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1853-08-09)
Gammelgaard, ved Hiortespring . 9. August 1853 . Kiære Christian , Ved at kaste Øiet i et Par Dagblade fra Kiøbenhavn, som jeg strax lagde hen igien, uden Lyst til at giennemløbe dem, kom min Tanke baade paa den haardt hiemsøgte Stad — og paa flere andre Steder i Danm

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1853-08-14)
Gammelgaard ved Hiortespring . den 14de Aug. 1853 . Kiære Christian , Endskiøndt jeg alt for nogle Dage siden har tilskrevet dig, vil jeg endnu slutte den eensomme Søndag og dens travle Aften med nogle Linier til dig — hvis egentlige Anledning maa søges i en Spadsereg

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1853-08-30)
Gammelgaard , d. 30. Aug. 53 . Kiære Fader ! Det var mig en ubehagelig Overraskelse — men tildeels jo en selvforskyldt — da jeg i Formiddags endelig kom til din Gaard, at jeg ikke længer traf dens Eiermand. Og havde jeg anet din Fraværelse, var jeg vistnok reist lige

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1853-10-30)
Kiel , d. 30te October 1853 . Min kiære Fader ! Før denne Overgangsmaaned, som jeg ret i fleer end een Henseende kan kalde October (fordi jeg i den er gaaet over fra Kiøbenhavn til Kiel, fra Forældre og Venner til Fremmede, fra Ferie til Arbeide, fra Sundhed til Upass

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1853-12-08)
Kiel , d. 8. December 1853 . Kiære Fader ! Med Magt maa jeg engang — hvis jeg ellers nogensinde skal faae skrevet til dig — rive mig løs fra den islandske Atmosphære, hvori jeg lever, eller rettere fra den Arbeidsfeber, der nu saa at sige alene udgiør mit Liv — uden d

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1853-12-19)
Gammelgaard . 19. Dec. 1853 . Min kiære Christian , Dine to Breve, af 30. Oct. og 8. Dec., have baade glædet og interesseret mig meget, uagtet Du har seet mig forsømmelig eller seen i at besvare dem. De have Indhold, udenfor den personlige Interesse — men denne bliver

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1853-12-31)
Kiel , d. 31te Dec. 1853 . Min kiære Fader ! Skal jeg endnu før Aarets Slutning takke dig for de kiærlige Ord, Tanker og Gaver, Du i dette har skienket mig, maa jeg ikke opsætte det længere, thi om nogle faa Timer stiger det »gamle« Aar ned i sin Vintergrav. Jeg komme

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1854-02-19)
Kiel , d. 19de Februar 1854 . Kiære Fader ! — For en Deel er Forkølelsen Skyld i, at jeg længe ikke har ladet høre fra mig; men ligesaameget ligger Grunden deri, at jeg i dette eensformige, dødsstille Liv, der som en usynlig Fængselsmuur ligger mellem mig og den Verde

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1854-02-25)
Kiøbenhavn . 25. Febr. 1854 . Min kiære Christian , Som sædvanlig har dit sidste Brev interesseret mig meget — jeg vil nu springe forbi, at det har glædet mig som en Meddelelse fra dig, hvis personlige Savn jeg saa ofte og saa dybt føler. Thi, hvad hiælper det vel mig

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1854-05-16)
Kiel , d. 16de Mai 1854 . Kiære Fader ! Allerede for nogle Dage siden vilde jeg have skrevet til dig, men opsatte det til idag, fordi jeg i Løverdags ganske uventet fik Besøg af Prof. Geffroy (som Du erindrer, for 3 Aar siden var i Kiøbenhavn), og af ham blev anmodet

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1854-06-06)
Gammelgaard , d. 6te Juni 1854 . Min kiære Christian , Dit sidste Brev fornøiede mig og interesserede mig meget, ogsaa ved at sætte mig ind i dit Liv og din Virksomhed, hvis Plan og hvis Retninger forekommer mig heldige og forstandige. — — At din producerende Poesi ik

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1854-06-09)
( Kiøbenhavn . 9. Juni 1854 .) Siden mit Brev er blevet liggende, fordi jeg i Aftes, da jeg vilde afsende det, ikke kunde finde det, vil jeg anvende nogle Minuter, som jeg nu just har til Disposition inden jeg skal gaae op i Videnskabernes Selskab, for at medgive Brevet en Efter

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1854-06-14)
Kiel , d. 14de Juni 1854 . Min kiære Fader ! Det glæder mig, af dit Brev at erfare, at Grev Criminil synes tilfreds med Frugterne af min Virksomhed herovre. Det ligger i min Natur sieldent og i al Fald kun for kort Tid at være tilfreds med mit eget Arbeide, og skiøndt

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1854-06-17)
Kiøbenhavn , d. 17de Juni 54 . Min kiære Christian , Jeg negter ikke, at det giør mig ondt, naar jeg tænker paa, at jeg ikke kommer over til dig i Sommer; ofte havde jeg med Velbehag tænkt paa mit Samliv der med dig under andre, nye Forhold og Omgivelser. Men mueligen

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1854-07-17)
Gammelgaard . 17. Juli 1854 . Min gode Christian , Jeg veed ikke, om disse Linier, som jeg selv medtager til Byen i Eftermiddag, skulle naae til Kiel den 20 Juli. De skulle i det mindste, naar de komme dig for Øine, sige dig, at jeg her har tænkt paa den Dag, som er m

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1854-07-21)
Kiel . d. 21de Juli 1854 . Kisere Fader ! Det er den første Formiddag i denne Uge, at mit Thermometer viser 18 Grader i Skyggen; de foregaaende Dage har jeg, uagtet al anvendt Umage ikke kunnet bringe det lavere end til 20 Grader; — og denne Kølighed (!) vil jeg benyt

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1854-10-07)
Kiel . d. 7de October 1854 . Min kiære Fader ! Forhaabentlig ville disse Ord komme tidsnok, for paa selve den 8de Oct. at bringe dig en kiærlig Hilsen. Gudskeelov, at jeg med et roligere Sind, end jeg for fire Uger siden havde ventet, kan sende dig mine Tanker imøde,

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1854-11-22)
Kiel . d. 22de Nov. 1854 . Min kiære Fader ! I den Forudsætning, at et kort Brev er dig kiærere, end intet Brev (en Forudsætning, som jeg vilde ønske, Du ogsaa maa tilegne dig, og bringe i Anvendelse paa mig), skriver jeg nogle Linier (før jeg om en Time skal hen at h

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1854-12-26)
Kiøbenhavn . 26. Decbr. 1854 . Kiære Christian , Ved nu igien at tage dit sidste Brev for mig seer jeg, at det har været en heel Maaned ubesvaret (dette er endnu meget kort hos mig) og at Du yttrer Ønsket: at jeg herefter vilde tilegne mig at følge det Princip: at et

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1855-02-uu)
Februar 1855 . Min kiære Christian , Midt i Januar, netop som Vinteren begyndte, var jeg en 4—5 Dage paa Gaarden, de første 2 i voldsom Storm og Blæst, siden i det allerskiønneste, solklare, stille Vinterveir. Dette Ophold bekom mig meget vel, og jeg har mangengang paa

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1855-03-08)
Kiel . d. 8de Marts 1855 . Min kiære Fader ! »Dette skal være en Foraarshilsen« kunde jeg passende skrive ovenover disse Linier, ligesom det bekiendte: »dette skal være Troja«. Thi jeg havde virkelig haabet, førend jeg selv kommer, at kunne sende dig en saadan skriftl

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1855-03-24)
Kiøbenhavn , 24. Marts 1855 . Min gode Christian , Ligesom Du begyndte dit sidste Brev med at sige, at det kunde faae den Overskrift: »dette skal være en Foraarshilsen«; saaledes kunde jeg derimod — ikke anvende den samme; thi Foraaret er snarere længere borte, end de

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1855-04-10)
Kiøbenhavn , 10. April 1855 . Kiære Christian , — — — Jeg havde bl. a. nylig begyndt engang igien at skrive en æsthetisk-literair Artikel om Bredahls »dramatiske Scener«, hvoraf Du maaskee — dersom Bøger reise med Iisbaade til Kiel — har erfaret, at Literatur-Samfunde

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1855-05-15)
Kiel , d. 15de Mai 1855 . Kiære Fader ! For nogle Øieblikke vil jeg forlade Thor paa hans Reise til Jotunheim (om hvilken jeg i Morgen skal meddele mine Tilhørere en Beretning), og lade min Tanke opsøge dig der, hvor Du formodentlig er, mellem Bøger og Blade — ikke Fo

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1855-05-22)
Kiøbenhavn , 22. Mai 1855 . Min kiære Christian , Dit sidste Brev af 15de Mai modtog jeg allerede den 16de, og det forekom mig, da jeg havde læst det, næsten som Du var hos os, og som Du nylig var gaaet bort, efter en Samtale med mig. En saa hastig Brevvexling har nog

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1855-06-07)
Kiel , d. 7de Juni 1855 . Min kiære Fader ! Endelig har man da, som det lader til, faaet — ikke Foraar, thi denne smukke, foryngede Aarstid er uigienkaldelig tabt — men Sommer, med Solskin og Varme. Alle Træer ere udsprungne, men endnu see de paa den østlige Side af S

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1855-06-11)
Gammelgaard , d. 11te Juni 1855 . Min kiære Christian , Du mener maaskee, ved at see Brevets understregede Datum: »Det er endda godt, at her ikke er tilføiet »den bedrøvelige«.« Men i øvrigt er det ikke ganske uden Betydning, at jeg just i Aar — og det dog tilfældigvi

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1855-07-19)
Kiøbenhavn , d. 19de Juli 1855 . Min kiære Christian , Dette Par Ord skulle i det mindste være et synligt Tegn paa at jeg ikke har glemt den Dag, jeg altid med Glæde har seet vende tilbage — endskiøndt høist sieldent med den, at see dig nærværende, ogsaa med det legem

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1855-07-31)
Kiel . d. 31te Juli 1855 . Min kiære Fader ! Du er vel nu vendt tilbage fra din Udflugt til Lund, som jeg ret vil ønske maa være løbet af uden nogen af de legemlige Forstyrrelser, der i Form af Halssmerte o. desl. jo oftere have hiemsøgt dig derovre. Det glædede mig m

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1855-08-09)
Gammelgaard . 9. August 1855 . Kiære Christian , Det forekommer mig, i det jeg begynder disse Linier, som om Du havde talt til mig; jeg havde ikke hørt hvad Du sagde, og jeg vilde dog svare dig. Hvad der forekommer mig, er i sig selv virkeligt. Dit sidste Brev, som je

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1855-08-16)
Iselingen . d. 16de August 1855 . Min kiære Fader ! Det var mig en behagelig Overraskelse Dagen efter min Ankomst til dette Sted, som jeg endnu af gammel Vane kalder mit andet Hiem, at faae dit venlige Brev. Levede man ikke her i en forunderlig Farniente-Atmosphære, d

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1855-08-19)
Kiøbenhavn . 19. Aug. 1855 . Kiære Christian , — — Jeg skriver disse Ord, fordi jeg føler Drift til at anvende nogle Øieblik paa den skriftlige Samtale med dig — skiøndt ikke vis paa, om de ville modtages af dig paa Iselingen. Jeg læste med en uglad Følelse din korte,

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1855-11-02)
Kiel . d. 2den November 1855 . Kiære Fader ! Du har vistnok allerede i et Par Uger ventet at høre Noget fra mig; saalænge har jeg i det mindste havt dette Brevpapir liggende i min Mappe for at fylde det med venlige Hilsener til Hiemmet. Men Dagene have været opfyldte

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1855-12-28)
Kiøbenhavn , 28. Decbr. 1855 . Min kiære Christian , Du vil ikke holde det for tomme Ord, naar jeg siger, at jeg i et Par Maaneder har havt samme Længsel efter at skrive til dig, som efter et Brev fra dig — og saalænge er det ikke engang siden jeg modtog dit sidste, e

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1855-12-30)
Kiel . d. 30te December 1855 . Min kiære Fader ! Lad dette Brev, der, som jeg haaber, naaer over til dig paa den første Dag i Aaret, bringe dig min kiærlige Hilsen, min Tak for sidst, og mit Haab om et glad Giensyn til Foraaret. Denne venlige Aarstid, der altid har væ

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1856-01-14)
Kiøbenhavn . 14. Januar 1856 . Kiære Christian , Du vil i det mindste finde dig forekommet af din Fader ved disse de første Linier, som Du modtager i det nye Aar, som jeg af mit hele Hierte ønsker, maa blive for dig et lykkeligt, frugtbart, glædeligt. Du har vel ogsaa

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1856-01-23)
Kiøbenhavn (i Tankerne) Kiel . d. 23de Januar 1856 . Min kiære Fader ! Ovenstaaende Feilskrift kan give dig et synligt Beviis paa, hvor mine Tanker vare for et Øieblik siden. Og jeg kan tilføie, de ere der ofte — oftere, end jeg ønsker; thi en Mands Tanker bør være d

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1856-01-30)
Kiøbenhavn , 30. Januar 1856 . Kiære Christian , Det fra dig nylig modtagne Brev gav mig en dobbelt Fornøielse, deels i og ved sig selv, eller i Almindelighed; deels ved en særskilt Omstændighed, nemlig Udsigten til at Du gierne gaaer ind paa mit Forslag til at begynd

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1856-02-14)
Kiel . d. 14de Februar 1856 . Min kiære Fader ! Med Tak for dit sidste Brev, sender jeg dig idag, da der netop gaaer et Dampskib til Korsøer, disse Linier til Svar. De skulle tillige bringe dig min hiertelige Tak for de tilsendte Bøger og for den kiærlige Tilskrift fo

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1856-02-14)
Kiøbenhavn . 14. Februar 1856 . Min kiære Christian , Med en vis Tilfredshed betragter jeg endnu min Beslutning, at iagttage en Regelmæssighed i Brevvexlingen med dig. — Det er ikke uden Nytte og Interesse at vide, at man skal skrive et Brev (om ogsaa det categoriske

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1856-02-26)
Kiøbenhavn , 26. Febr. 1856 . Kiære Christian , Ligesom Du i dit sidste Brev begynder med at berøre det Indtryk, som mit trykte Brevs biographiske Deel giorde paa dig — saaledes kan jeg heller ikke »undlade« at sige noget om den Virkning, som dine Yttringer over og di

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1856-02-28)
Kiel . d. 28de Februar 1856 . Min kiære Fader ! En nøiagtigere Correspondent — hvad Tiden angaaer — kan Du i det mindste ikke ønske dig, end jeg er. For to Timer siden fik jeg dit sidste Brev, og nu sidder jeg alt med Pen i Haand for at besvare det. Denne Hurtighed ha

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1856-03-06)
Kiøbenhavn . 6. Marts 1856 . Kiære Christian , Saa tidligt som Du giengieldte mit forrige Brev — 2 Timer efter Modtagelsen — kan jeg ikke replicere (hvad jeg virkelig om Eftermiddagen tænkte paa); men dog skrives disse Linier tidligere, end jeg pleier, efterat have f

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1856-05-08)
Kiel . d. 8de Mai 1856 . Kiære Fader ! — Det er som om Foraaret selv er forkølet i Aar; Luften er fuld af fugtig Snue, Træernes unge Blade, der netop ere komne frem, skiælve for Vinden, som om de rystedes af Feber, de stakkels Nattergale synge af alle Kræfter i den ko

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1856-05-18)
Kiøbenhavn . 18. Mai 1856 . Kiære Christian , Jeg har dit Brev af 8. Mai for mig, og jeg kan ikke lade din »Huusleier« (locataire), som jeg for Resten ikke engang har seet, afreise til Kiel uden at medtage noget skriftligt fra mig. — — I øvrigt voxer det tra

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1856-05-05)
Kiel . d. 5te Juni 1856 . Kiære Fader ! Da jeg for otte Dage siden vilde til at takke dig for dit sidste Brev, som jeg modtog med Auditeur Lindberg, fik jeg netop et Par Ord fra Moder, hvori hun fortalte mig, at Du var reist til Lund. Jeg antager nu, at Du er hiemme i

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1856-06-17)
Gammelgaard . d. 17de Juni 1856 . Min kiære Christian , Hvor meget hører der nu ikke til for mig, inden den heroiske Beslutning kan blive taget, at begynde paa et Brev! — I Lund (29. Mai — 5. Juni) kunde jeg ikke komme saa vidt, skiøndt Brevet til dig hver Dag stod pa

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1856-07-01)
Gammelgaard . 1ste Juli 1856 . Min kiære Christian , — — Jeg ønsker af min hele Siæl, at den Almagt, ved hvis Villie vi ere og ophøre at være, maa vaage over dit Liv paa en Reise, der vel i Forhold til mangen anden er en Sikkerheds- og Magelighedsfærd, men dog altid,

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1856-07-14/1856-07-16)
Ljungby , d. 14de Juli 1856 . Min kiære Fader ! Post tot discrimina rerum er jeg nu kommen til Sæde for en liden Stund, og jeg kan med Sandhed tilføie: Sædet er godt; thi jeg sidder i Ljungby Præste- eller Bispegaard, 1½ Miil fra Calmar, hvor Biskop Genberg om Sommere

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1856-07-20)
Kiøbenhavn . 20. Juli 1856 . Min kiære Christian , Med en egen, blandet Følelse begynder jeg disse Linier, som maaskee ikke blive mange, men som jeg vil nedskrive idag, for i det mindste ved dem at erindre den af Aarets Dage som det i en heel lang Række Aar har været

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1856-07-23)
Stockholm , d. 23. Juli 1856 . Min kiære Fader ! — Hvad nu disse senest forløbne 8 Dage angaaer, saa har jeg i dem modtaget mange nye og interessante Indtryk, der imidlertid have afløst hverandre for hurtigt, til at jeg endnu ret kan samle og vurdere dem. Dog er der

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1856-08-28)
Gammelgaard . 28. Aug. 1856 . Min kiære Christian , Det er et. Par Timer siden jeg kom hiem, temmelig træt og »knæmødig« (for at bruge et nyskabt Ord) fra min Yndlings- Promenade herude — jeg mener »Skovgangen«, over Marken og Mosen eller Bagsværd Overdrev til Haresko

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1856-09-10)
Stockholm , d. 10de Sept. 1856 . Min kiære Fader ! Efter i meer end otte Dage hver Aften at have sagt til mig selv: imorgen skal Du skrive til Hiemmet — faaer jeg endelig Pennen i Haanden og begynder. — — Mit Ophold i Upsala indskrænkede sig til 6 Dage. Veir

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1856-09-12)
Gammelgaard . 12. Sept. 1856 . Kjære Christian , — — Jeg bør maaskee være taknemmelig fordi jeg — uagtet jeg tidt og ofte har følt Tryk og hovedsvækkende Virkning af denne kolde, ustadige, skymørke og tunge Athmosphære, som med sieldne Undtagelser har hersket i disse

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1856-11-08)
Kiel . d. 8de Nov. 1856 . Min kiære Fader ! Allerede for 14 Dage siden tænkte jeg paa at skrive til Hiemmet, men det viste sig ved denne Leilighed, som desværre ikke sieldent ogsaa ved andre, at min Tanke ikke altid har den tilbørlige Spirekraft, som behøves for at gi

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1856-12-17/1856-12-18)
Kiøbenhavn , 17. Decbr. 1856 . Kiære Christian , Du er maaskee nær ved at troe, at Du ogsaa er kommen blandt den Classe af mine Correspondenter, der ere satte paa Vartpenge. Det er ganske usædvanlig længe siden, jeg skrev til dig; ja, saa vidt jeg erindrer, har Du end

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1856-12-20)
Kiel , d. 20de December 1856 . Min kiære Fader ! Da der endnu er en Timestid tilovers af denne Formiddag — hvis øvrige Deel jeg har anvendt til at forberede mig, for i Eftermiddag værdigen og underholdende at kunne meddele mine fem tydske Tilhørere Adskilligt »von den

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1856-12-21/1856-12-22)
Kiøbenhavn , 21./22. Dec. 1856 . Min kiære Christian , Jeg veed intet bedre Middel til at glemme eller for en Times Tid at sprede de mørke Skyer, der leire sig omkring mine Tankers og Følelsers Horizont, end at henvende dem til dig, der nylig besøgte mig i min Siæls E

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1857-01-26)
Kiel , d. 26de Januar 1857 . Min kiære Fader ! Som sædvanligt er der hengaaet en længere Tid, end jeg havde ønsket og villet imellem mit sidste Brev og dette — en Tid, i det Væsentlige uden nogen Begivenhed af Interesse, lykkeligviis ogsaa uden Ubehageligheder eller S

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1857-02-02)
Kiøbenhavn . 2. Febr. 1857 . Min kiære Christian , Det var paa Tiden at Du engang ved dit temmelig længe ventede Brev — det første i Aar — ligesom vækkede mig af det Slags Brev-Lethargie, som hersker hos mig, og som saa at sige kun er en Deel af den øvrige lethargiske

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1857-03-09)
Kiøbenhavn . 9. Marts 1857 . Kiære Christian , Hvor tidt har jeg ikke beklaget, at vor Brevvexling i Vinter har været temmelig mat, eller mere sparsom end undertiden tilforn! — Jeg har vel ogsaa klaget i den Henseende over dig; thi Du kunde vel noget oftere sætte min

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1857-05-13)
Kiel , d. 13de Mai 1857 . Min kiære Fader ! Du har vist allerede i nogen Tid ventet at høre »umiddelbart« fra mig; men, sandt at sige, har jeg, lige siden jeg kom tilbage til Kiel befundet mig i et Slags vegeterende Tilstand, i hvilken jeg desværre ikke engang har hav

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1857-05-18)
Kiøbenhavn , den 18. Mai 1857 . Kiære Christian , Dit Brev af en (efter min Overtro) uheldig Datum, d. 13de Mai, opfylder for saa vidt det indbildte Varsel, som det besvares paa en af de for mig uheldigste Dage, jeg længe har havt. — — Uagtet en stor Mathed og alminde

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1857-05-31)
Iselingen , 1ste Pindsedag 1857 . Kiære Fader ! Som Du af Overskriften vil see, er jeg lykkelig ankommen til det venlige Sted, der har været og vil blive mit andet (for ikke at sige Arcadie) Hiem, til Iselingen, hvor den eneste Søns Død vel har kastet et Slør af Veemo

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1857-06-12)
Kiel , d. 12te Juni 1857 . Kiære Fader ! Skiøndt jeg ikke har Andet at berette, end at jeg lykkelig og vel er kommen tilbage til min Bolig og nu med mine faa Tilhørere fortsætter, hvor jeg før Pindsereisen slap, vil jeg dog ikke opsætte længer at sende dig en kiærlig

BREV TIL: Molbech, Christian Knud Frederik; FRA: Molbech, Christian; (1857-06-12)
Paa Sengen, d. 12. Juni 57 . Min kiære Christian , Tak for Brevet! Efter dit Ønske skriver jeg et Par Linier — med mere Besvær, end deres Indhold kan blive værd; men Ønsket, at modtage dem, var mig kiært. Hvorfor ikke giengielde det ved at fornøie dig? — Jeg haaber, d

BREV TIL: Molbech, Christian; FRA: Molbech, Christian Knud Frederik; (1857-06-23)
Kiel . d. 23de Juni 1857 . (Faderens Dødsdag.) Kiære Fader ! Nogle Linier, jeg for et Øieblik siden modtog fra Moder med Efterretning om den uventede Forværrelse af din Sygdom, have giort mig i høieste Grad bekymret og ladet mig med fordobblet Styrke føle det Tunge i

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene