Danmarks Breve

Breve fra J.P. Mynster

Brevudgiver:
Christian Ludvig Nicolai Mynster, 1820-1883
Udgivelsessted:
KØBENHAVN

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1806-08-11)
Spiellerup , 11te August 1806 . Min gode Broder! Du veed altsaa, at jeg i Fredags blev eene, og skiøndt man vel undertiden længes efter Eensomhed, saa føler man det dog, naar man med Eet kommer ind i den. Imidlertid fremkaldte jeg ufortøvet alle de Ideer, Planer og Bes

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1806-09-05)
Spiellerup , 5te Septbr. 1806 Min gode Broder! Ret megen Tak for Dit sidste kiærlige Brev. I Henseende til Begyndelsen deraf anmærker jeg, at vi vist nok ved vort Kiød ere bundne til Jorden, og med vore Glæder og Sorger, og Dyder og Laster, dependente af dens Vejrligt,

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1807-03-16)
Spiellerup , 16de Marts 1807 . Gode Broder! Det er sagtens meere end 1, 2 eller 3 Dage siden, Du fik min sidste Seddel. Du har dog vel ikke troet, at mine Heste og Vogn havde faaet Grippe, saa de ikke kunde kiøre ? eller at de vare forvildede i det tykke Mørke, der paa

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1807-08-14)
Spiellerup , 14de August 1807 . Kiære Broder! Jeg vilde i Gaar Aftes, som paa Din Geburtsdag, have skrevet Dig til; men forestil Dig den Tumult, der blev, da Sognefogden kom over til mig, for at jeg skulde læse en Ordre, han havde faaet, hvorefter vort Landeværn, som e

BREV TIL: ukendt FRA: Mynster, Jakob Peter; (1807-10-16)
Spiellerup , 16de Octobr. 1807 . Si vales bene est, ego valeo. Jeg haaber, det er sidste Gang jeg, under Engellændernes venskabelige Besøg i Siælland, aflægger Dig Rapport om, at de ikke have besøgt mig, eller tilføjet mig nogen Molest med Leverancer eller deslige, uagtet de hav

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1807-12-05)
Spiellerup , 5te Decbr. 1807 . Min gode Broder! Mine Forretninger i Dag have været : at skrive en Prædiken , læse et meget godt Udtog af den helvetiske Historie i Spittler's „Staaten-Geschichte", og skrive nu dette tredie Brev. Fra i Morges Kl. 9 til nu i Aften Kl. 10

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1808-02-13)
Spiellerup , 13de Febr. 1808 . Gode Broder! Da Matthias om faa Timer begiver sig paa Vejen til Kjøbenhavn, saa er jeg pligtig at aflægge en Relation om mig selv, som bestaaer deri, at jeg lever vel, ofte endog meget vel, naar jeg har saa megen Roe, at jeg kan være saa

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1808-02-26)
Spiellerup , 26de Febr. 1808 . Min gode Broder! Tak for Dine sidste tvende Breve og alle deri indeholdte Efterretninger — bliv saaledes ved! Jeg er saa plaget med Vrævl om Landeværns-Mandskabet, og med den eene forstyrrede Ordre efter den anden, at jeg neppe har Tiid a

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1808-05-02)
Spiellerup , 2den May 1808 . Min gode Broder! Tak for Dit Brev og for den bekomne Pakke. „Den spiellerupske Kanonade" er ogsaa hørt i Spiellerup, men langt borte i Sydvest; derimod blev der samme Dag seet et Himmel-Tegn i Nord, der betyder Kongen af Sverrigs Fald. — Bo

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1808-05-15)
Spiellerup , 15de May 1808 . Kiære Ven! Mig synes, at jeg ikke vel kan expedere min Post, uden at melde Dig, at jeg lever — og for saa vidt in floribus, at Alting florerer omkring mig, og at jeg altsaa heller ikke kan visne, om jeg endog vilde, hvilket dog er meget lan

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1808-08-26)
Spiellerup , 26de August 1808 . Dersom be Spanske eller Engelske havde stjaalet Dig selv bort, var Du undskyldt, at Du ikke skrev mig noget derom; men naar de stjæle Fyen og Langeland bort, da bør Du ufortøvet indberette Saadant, at jeg derefter kan tage mine Forholdsregler. — J

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1808-09-30)
Spiellerup , 30te Septbr. 1808 . — Jeg var i Onsdags paa Valøe, og saae et rart Slot, uagtet det tildeels er gammelt, tildeels nyt, med mange gamle Konger, Dronninger og Riddere i, og mange fortreffelige Alleer, hvori de Alle gierne kunde være bekiendte at spadsere. I

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1809-03-05)
Spiellerup , 5te Mart. 1809 . Du maae ikke forundre Dig, hvis Du med det Første hører, at jeg er løben fra Huus og Hjem; thi af Kriigens forskiellige Plager er den ikke den ringeste, at man er udsat for, fleere Maaneder igiennem (i Gaar havde jeg dem allerede 5 Uger) at faae Men

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1809-04-05)
Spiellerup , 5te April 1809 . Ligesom man, naar man i sit Drivhuns har faaet et fremmed Frøe, som man veed skal være af en sjelden og fortreffelig Art, men ikke af hvilken, vogter med stor Omhue paa dets Udvikling: saaledes vogter min længselfuldeste Begiærlighed paa disse Tiide

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1809-06-04)
Spiellerup , 4de Jun. 1809 . Hvad N. (N. N., den Visse, δεĩvα, den Renommeerte) angaaer, da veed Du vel, at ligesom min Politik ikke er de Antigallicaneres, der ønske Engellands Floer til Modvægt, saa er min Meening om ham ikke deres, som ansee ham for en næsten ubetydelig parve

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1810-02-21)
Spiellerup , 21de Febr. 1810 . — — Jeg lever vel, kun vilde jeg ønske, at Aanden vilde indgive mig noget Arbejde, hvortil jeg ingen Bibliotheker behøver. Imidlertid læser jeg — blandt Andet Goethes „Wahlverwandschaften", som er en underlig Bog. En halv Snees kolde, for det moest

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1810-04-23)
Spiellerup , 23de April 1810 . — — Hvad mit Liv og Levnet angaaer, da er det hæøjligen at beklage og begræde, at jeg for 14 Dage siden har faaet en Lieutenant i Indqvartering. Han er vel et ganske godlidende og beskedent Menneske, men det er dog haardt ikke at kunne faae Mad ell

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1810-06-01)
Spiellerup , 1ste Jun. 1810 . Dersom Du havde forsøgt, hvad det er at være Skatte-Commissair, saa vilde Du ikke undres over, at jeg hverken faaer Tiid til at skrive de Bøger eller de Breve, jeg vilde. Dog begynder jeg først i næste Uge mine Skatte-Møder, som da ville sysselsætte

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1810-08-06)
Spiellerup , 6te August 1810 . At Du saa længe ikke har faaet Brev fra mig, kommer sig ikke deraf, at Du i endnu længere Tiid ikke har skrevet, men deels af Uduelighed, deels deraf, at jeg har villet anvende min Duelighed til andre Ting, og opsætte alle Breve til Postdagene, paa

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1811-02-16)
Spiellerup , 16de Febr. 1811 . Ligesom der gives Mennesker, der ere bedre end de Bøger, de skrive, saaledes ogsaa Tiidsaldere; eller: da Verden ikke kun er en Bogreol, saa kan en Tiidsalder udrette store Gierninger, omendskiøndt den kun efterlader sig faa og slette Bøger. Saaled

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1811-03-19)
Spiellerup , 19de Mart. 1811 . Gode Ven! Jeg lever passabelt, og skriver et Ark efter det andet fuldt med kirkehistoriske Excerpter. Jeg læser ikke stort Andet, end hvad der hører dertil, og nogle Journaler. Dog har jeg nyelig læst Treschows eventyrlige og indtil Modby

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1811-04-28)
Spiellerup , 28de April 1811 . Det er ikke den korteste, men en af de bedste Maader at lære en vis Tiids Historie, naar man læser dens Beskrivelse af en af de mærkeligste og betydeligste Mænd, som selv spillede med — og ikke en Beskrivelse, siden efter forfærdiget i god Roe, naa

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Mynster, Ole Hieronymus; (1811-05-06)
O. H. Mynster til J.P. Mynster . Kjøbenhavn , 6te May 1811 . Min gode og kjære Ven og Broder! Dersom Du maatte blive Provst, Præst, Degn, Skolemester, Tut, Chordreng, Kirkerotte eller noget Sligt her i Staden, var det saare herligt, saa behøvede jeg

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1811-05-12)
Spiellerup , 12te May 1811 . Hjertelig Tak, Du Gode! især for Dit sidste Brev. — Hvad Du siger om glade, sejrende Prædikener er smukt og sandt, og ikke afbeviist dermed, at jeg virkelig har leveret 2 Prædikener udtrykkelig om Venskab og om Fienders Tilgivelse, og at den „om Befr

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1811-06-24)
Spiellerup , 24de Jun. 1811 . Olufsens Bog om Brændsel „Danmarks Brændselsvæsen". — hvori jeg nu har læst mit Middags-Pensum — er en kundskabsriig og interessant Bog, med meget gode Partier, men neppe en god Bog. En af dens store Feil er, at den har efterlevet den flette Regel:

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1811-08-01)
Spiellerup , 1ste Aug. 1811 . — — — Jeg læser den dejlige Musæus, hvis Digtninger fremfor de fleeste andre have den Kraft at rive Sjælen ud fra alle Virkelighedens Tumulter og Plager, og efterat have holdt den høit op over alle Taarne og Bjerge paa denne Jord mellem idel Luftcas

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1811-09-09)
Spiellerup , 9de Septbr. 1811 . Naar man kun giør mig til hvad jeg vil omsider, har jeg Intet imod, at man tøver dermed, og lader mig endnu en Maaneds Tiid eller to sidde i mit nærværende Liv. — Jeg har læst Müller ud, som er uudtømmelig i kraftfulde Skildringer, og i den nyeste

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1811-10-03)
Spiellerup , 3die Octob. 1811 . Det er et meget vanskeligere og langsommere Arbeide at skrive Commentarer, end Nogen skulde troe, hvilket jeg nu forsøger med Brevet til Galaterne, hvormed jeg ikke bliver færdig før i Morgen, skiøndt jeg længe har arbeidet derpaa 4 til 5 Timer de

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1811-10-27)
Spiellerup , 27de October 1811 . — — — I Saurin’s Prædikener finder jeg megen tør theologisk Erudition — men saa er der dog Indhold, og ikke blot tomme Betragtninger; megen Fordømmelses-Lyst, men det er dog ikke uinteressant at læse tildeels ret kraftige Taler om „den Overeensko

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1811-11-06)
Spiellerup , 6te November 1811 . Jeg anbefaler Dig „Molbechs Ungdomsvandringer", som, hvad der end kan være at sige om adskilligt Enkelt, er en Bog, der opløfter sig over det almindelige Væsen, og er meget tiltrækkende. Den skildrer kun korte Giennemreiser giennem Egne, som vi f

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1811-11-13)
Spiellerup , 13de Novbr. 1811 . — Hvad jeg forleden skrev om Molbechs Ungdomsvandringer, er Altsammen sandt om betydelige Partier af Bogen; men jeg kan ikke nægte, at der findes for meget Flaut blandet derimellem. Vi ville haabe, og jeg troer det sikkert, at den gode Dæmon altid

BREV TIL: Mynster, Ole Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1812-01-18)
Spiellerup , 18de Janv 1812 . BekiendtgiøreS, at jeg i Morgen Formiddag holder min Afskeedsprædiken, i Morgen Aften spiser i Lydersløv, paa Mandag Middag og Aften spiser paa Vemmetofte, fra TiirSdag til Løverdag aflægger og modtager Visiter, pakker ind m. m., paa Søndag hører Pr

BREV TIL: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1805-07-19)
Til Oehlenschläger . Spiellerup , 19de Julii 1805 . Tak for Dine Digte, som have glædet mig særdeles. At noget deri ikke er ganske efter mit Sind, vil ikke undre Dig; hvorledes meget er derefter, skal Du, vil Gud, erfare, dersom jeg skriver derom. Det er ikke s

BREV TIL: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1807-03-04)
Til Samme Oehl. havde skrevet til M. fra Paris, for det Meste i en meget spøgefuld Tone. Den alvorlige Deel af hans Brev indeholder Bemærkninger om den franske Tragedie, som han i flere af sine Skrifter videre har udført. . Spiellerup , 4de Mart. 1807 . — Uagtet

BREV TIL: Laub, H.; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1808-11-13)
Til H. Laub For deres Skyld, hvilke denne Mand ikke maatte være bekiendt, bemærke vi, at han (født i Kbhvn. 1771, 4 Aar ældre end Mynster) var Sognepræst i Frørup, mellem Nyborg og Svendborg, fra 1801 til sin Død 1848. Om det Nærmere kan henvises, foruden til Rahbeks, Ste

BREV TIL: Laub, H.; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1810-02-13)
Til Samme. Kjøbenhavn , 13de Febr. 1810 . Omendskiøndt Du er et uforskammet Menneske, hvem man kan sende de fortreffeligste hebraiske Afhandlinger, uden at faae et Ord til Svar, saa dog — i Betragtning af, deels at min Generøsitet overgaaer alle Grændser, deels

BREV TIL: Tryde, Eggert Christopher; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1810-10-18)
Til (daværende Pastor) E. Tryde . Spiellerup , 18de Octbr. 1810 . Deres, saa venskabelig fremsatte, Begiæring, Højstærede! at erholde min ved sidste Landemode forelæste Afhandling „Bemærkninger om den Kunst at prædike". (Bland. Skr. 1). til Giennemlæsning, opf

BREV TIL: Tryde, Eggert Christopher; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1811-05-24)
Til Samme. Spiellerup , 24de May 1811 . Med megen Fornøielse, Høistærede! sender jeg herved Schleiermachers Bog „Kritik der bisher. Sittenlehre". . Med dens Tilbagesendelse haster det aldeles ikke; dersom jeg faaer den ved Landemodet, er det fuldkommen tidsnok,

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1805-01-08)
Spiellerup , 8de Janv. 1805 . At jeg ikke før har opfyldt det Løvte, som De, kiære, gode Veninde! har været saa venindelig at affordre mig, og jeg saa ubesindig at give, kommer sig ikke, fordi det jo ofte har foresvævet mig i Deres Erindring, men fornemmelig fordi jeg i lang Tii

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1805-02-06)
Spiellerup , 6te Febr. 1805 . Min elskværdige „Niece" ! Hvilket Menneske kunde modtage et saadant Brev som Deres, og ikke bevidne sin Taknemmelighed derfor? — Jeg har nu atter giennemlæst dette kiære Brev, men det var mig, som om det ikke var, ikke kunde være til mig;

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1805-05-20)
Spiellerup , 20de May 1805 . — De meener altsaa, kiæreste Veninde! at Eensomhed er mig tjenlig, fordi „den er tjenlig for dem, som ere gode og have gjort Fremgang"? Jeg meener just, at dersom den er mig tjenlig, da er det, fordi jeg ikke noksom hører blandt disse. Den Gode kan v

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1805-11-18)
Spiellerup , 18de Novbr. 1805 . Virkelig, kiære, gode Veninde! dersom noget Menneske nogensinde har gjort sig Umage for at giøre en Anden Glæde, saa har De gjort det og giør det endnu stedse mod mig, og dersom mit heele Liv ikke gaaer igiennem lutter Blomster, saa er det vistnok

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1805-07-08)
Fru Rahbek til Mynster . Bakkehuset , 8de Julii 1805 . Tusind Tak, kiæreste, fortræffelige Onkel! for al den Glæde, De har giort mig med Deres lange Brev. Jeg troer aldrig, at jeg kan vise mig taknemlig nok imod Dem for al den Trøst og Glæde, De giver mig. —

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1805-07-19)
Spiellerup , 19de Julii 1805 . — Jeg har da i denne Tiid arbejdet meget paa mine bevidste Prædikener, og jeg kan melde Dem, at jeg har fem færdige paa Revision og Afskrivt nær. Der kan være noget i dem, som er ganske kiønt, men ellers ere de temmelig monotone, saavidt jeg kan mæ

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1805-11-18)
Spiellerup , 18de Novbr. 1805 . Virkelig, kiære, gode Veninde! dersom noget Menneske nogensinde har gjort sig Umage for at giøre en Anden Glæde, saa har De gjort det og giør det endnu stedse mod mig, og dersom mit heele Liv ikke gaaer igiennem lutter Blomster, saa er det vistnok

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1805-12-28)
Spiellerup , 28de Decbr. 1805 . — Dersom jeg ikke tænkte tiere og meere paa Dem, end jeg skriver til, dersom jeg ikke tænkte langt anderledes, end jeg kan skrive, saa var jeg ikke værd, at jeg skulde have en Veninde, som De. Jeg er virkelig ogsaa rørt over, at Oehlenschläger skr

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1806-uu-uu)
Fru Rahbek til Mynster . (Begyndelsen mangler.) ( 1806 .) — Jeg har takket Gud, ligesaa meget for de Sorger og Bekymringer, som for de utallige Glæder, jeg har modtaget af hans Faderhaand. Jeg er mig desværre vel ikke bevidst, at jeg har brugt begge Deele efter hans viise Vi

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1806-01-30)
Spiellerup , d. 30te Jan. 1806 . — De seer, at jeg er igien i mit vistnok ogsaa mig meget kiære Spiellerup; men for at De tillige skal viide, hvorledes jeg kom der, saa maae jeg fortælle Dem, at „den lille Professor Worm" Brøndsted. rejste med mig, da han skulde til Provst Enge

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1806-02-23)
Spiellerup , 23de Februar 1806 . Kiære Veninde! Da min Kiøresvend Matthias skal begive sig paa Vejen til Kjøbenhavn med et Læs Hvecde, saa skal han tillige bringe Dem denne Epistl med, som jeg er vis paa, efter Sædvane at faae betalt langt over dens Værdie. Alt hvad je

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1806-03-13)
Spiellerup , 13de Martii 1806 . Det er virkelig velgiørende, naar mit, rigtignok i adskillige Henseender lykkelige, men dog ogsaa i andre døde og tomme Liv kan muntres ved Deres levende Liv. — Vel er det sandt, at naar jeg hører fra Dem, at De er „meget syg" og „meget utaalmodig

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1806-03-20)
Spiellerup , 20de Mart. 1806 . — Jeg kan ærgre mig over Malernes Foragt for Tieck, ikke just fordi jeg troer ham saa meget istand til at bedømme Malerier — hvortil jeg ogsaa troer det godt selv at være Maler — men fordi deres Foragt dog vist for en stor Deel har sin Grund deri,

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1806-05-05)
Spiellerup , 5te May 1806 Kiæreste Veninde! Efter skammeligen at have forsovet mig, og efter at have læst nogle kiedsommelige Aviiser, har jeg atter læst Deres sidste Brev, og atter glædet mig derover. Hvad har De dog at undskylde? At De med saa megen Godhed anvender s

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1806-05-12)
Spiellerup , 12te May 1806 . Min kiæreste, bedste Veninde! Som jeg i Eftermiddag vilde sat mig hen for at trøste Dem lidt, dersom jeg aleene kunde, kom der Bud, om jeg vilde komme ned til min gamle Degns, hvor der var Fremmede, og da jeg ikke kunde sige Nej, har jeg ma

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1806-06-30)
Spiellerup , 30te Junii 1806 . Fra det Spiellerup, hvor De er fornøjet med igien at viide mig, og jeg ogsaa fornøjet med igien at være, skal De være den Første, som jeg skriver til. — Da man aldrig snart nok kan haste med at afgiøre alt Skiænderie, saa haster jeg ogsaa med at af

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1806-09-20)
Spiellerup , 20de Septbr. 1806 . — Det maae ikke forundre Dem, om Dante falder mig sværere end Dem, da der er en stor Forskiel paa at læse ham, naar man kan Italiensk, og naar man ikke kan det. Det Bedste, jeg ellers har læst i disse Dage, er de to første Fortaler til den weimar

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1806-11-04)
Spiellerup , 4de Novbr. 1806 . Min kiæreste Veninde! Har De været saa god at opfinde nogen Undskyldning for mig, hvorfor jeg i den sidste Tiid har været saa forsømmelig til at skrive? Dersom De har gjort det, har De havt Ret, da jeg virkelig de sidste Postdage har være

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1807-02-15)
Spiellerup , 15de Febr. 1807 . Kiære Veninde! Efter 8 Dages Distraction er jeg meget glad ved i Aften dog at have saa megen Tiid og Roe, at jeg for Alvor kan henvende Sind og Tanker til Dem, og takke Dem for Deres sidste kiære og kiærlige Brev. Imidlertid maae jeg dog

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1775-10-19/1829-01-21)
Fru Rahbek svarede til dette Brev: ( Uden Datum .) Kiære Onkel De maae undskylde, at jeg bryder det Løfte, jeg gav Dem i mit sidste Brev, ikke saa snart at skrive til Dem igien; thi jeg har Ting af Vigtighed at afgiøre med dem, som ikke godt taaler længere Opsættelse

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1807-04-02)
Spiellerup , 2den April 1807 . — Den stakkels „Kejser" var ganske syg, da han var hos mig, men derfor lige levende og flink. Jeg skal hilse Dem tusinde Gange fra ham, takke Dem ret meget for Deres Brev, og bede Dem undskylde, at han ikke herfra svarede Dem, da han nødig vilde an

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1807-07-16)
Spiellerup , 16de Julii 1807 . — Nu skulde jeg til at fortælle Dem, at jeg i Dag allerede har siddet 4 Timer næsten ganske stille, og skrevet paa — den anden Prædiken om Johannes den Døbere. De seer deraf, at jeg alligevel ikke har forglemt mit Forsæt at skrive Prædikener, og sk

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1807-11-09)
Spiellerup , 9de Novbr. 1807 . Kiæreste Veninde! Jeg sender Dem herved den første Hilsen i mit Tredivte og Tredie Aar, men har meget mindre Roe, end jeg gierne vilde have for at skrive saa fornuftigt, som det anstod en Mand af min Alder. Her er nemlig megen Støj formed

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1808-02-11)
Spiellerup , 11te Febr. 1808 . — Dersom jeg var saa samvittighedsfuld som De, havde jeg rigtignok allerede for længe siden takket Dem for Tilsendelsen af „Rostgaard" „Hans Rostgaard og hans Hustru, eller Anslaget mod Eronborg, Nationaldrama i 3 Acter" (i Rahbeks „Samlede Skuesp

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1808-03-28)
Spiellerup 28de Marts 1808 . — Deres Brev traf mig noget „klynkende", da jeg havde lidt Feber af Prædikener og Østenvind, og fornemmelig fordi der paa Bunden af min Sjæl laae en dyb Sorg over Jessen og Rothe, hvis Skiæbne jeg et Par Dage havde hørt Noget om, uden at viide noget S

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1809-02-15)
Spiellerup , 15de Febr. 1809 . — Jeg er endnu stedse belemret med Indqvartering, hvilket spilder mig en stor Deel Tiid — mangen Gang meere end den halve Dag, saa jeg maae ofte være glad, naar jeg kun kan faae det Nødvendigste bestilt. Jeg frygter meget, at min Lieutenant ikke mo

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1809-03-11)
Fru Rahbek til Myster . Bakkehuset , 11te Marts 1809 . Kiæreste Onkel! Jeg sætter mig til Bureau’et for at styrte et Par Ord sammen, og for at begynde med noget Bedre end de forrige Gange, vil jeg fortælle Dem, at jeg er meget rørt over den store Ol

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1809-03-19)
Spiellerup , 19de Marts 1809 . Da jeg omsider engang en Søndag-Eftermiddag er Herre over mit Huus og min Tiid, saa vil jeg ikke lade den gaae forbi uden endelig engang at skrive min gode, kiære Veninde nogle Linier, skiøndt jeg er „søndagstræt". — I Mandags Morges havde jeg to s

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1809-04-06)
Spiellerup , 6te April 1809 . — Da der i mit øvrige Liv Intet er, jeg nu gider tage fat paa, saa vil jeg tage fat paa Dem, og sige Dem, at det er en højst forargelig dispatriotisk Theorie, De har yttret i Deres sidste Brev. Vore højere Stænder (Middelstanden naturligviis iberegn

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1809-04-24)
Spiellerup , 24de April 1809 . — Naar jeg anseer de sydlige Nationer for dybt fordærvede, saa tænker jeg ikke paa nogen enkelt Last, ikke engang blot paa deres Dovenskab og Sviinskhed, men derpaa, at de ere lumske, gruesomme, og uden ret Redelighed og Samvittighed, hvori især de

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1809-05-25)
Spiellerup , 25de May 1809 . — Jeg skulde nu fortælle Dem Noget om mine Prædikener, som det glæder mig meget, at De saa alvorlig tilskynder mig til at udgive. — Jeg har nu 8 næsten færdige, og min Meening er, at denne Samling kun skal bestaae af 10, fordi jeg fra Tiid til Tiid g

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1809-12-07)
Spiellerup , 7de Decbr. 1809 . Jeg sender Dem hermed den sidste af mine 12 Prædikener, som nu ikke bliver bedre, end den er. Den er rigtignok meere et Indbydelses-Skrivt til Prædikener end en Prædiken, og er et meget tydeligt Exempel paa, hvilken Forskiel der er paa at skrive, h

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1810-02-22)
Spiellerup , 22de Febr. 1810 . — — Jeg foresætter mig hver Aften at ville leve den næste Dag ganske correct, men der indsniiger sig dog daglig mange Incorrectioner; saaledes kan jeg ikke nægte, at den Dag, som nu snart er forbi, seer mig ud som et Correctur-Ark — Samvittigheden

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1811-01-20)
Spiellerup , 20de Janv. 1811 . — Jeg maae, i Henseende til mine Tilhøreres formeente Ypperlighed, forsikkre Dem, at der vel er meere Uroe, men ikke mindre Opmærksomhed i Kjøbenhavns Kirker end i mine; jeg seer her hver Gang Mange, som rigtignok sidde meget reelige, men om hvilke

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1811-02-03)
Spiellerup , 3die Febr. 1811 . — Der er i mit Inderste — vel ikke allerinderst, hvor jeg stræber at bevare Glæden, men dog inderligt nok — en meget dyb Veemod, som bryder ud, naar den faaer Anledning, og da jeg, idet jeg sidst skrev, kom til at tænse paa mine barnlige Theorier o

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1811-12-01)
Spiellerup , 1ste Decbr. 1811 . — „Stærkodder" var mig meget kiærkommen. Jeg har læst den med megen Fornøjelse, og skiønner ikke rettere, end at det Meeste af den er meget smukt. — Noget forarget er jeg over den Meening, at Ingild kunde bleven en brillant Christen; ikke at tale

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1811-12-22)
Spiellerup , 22de Decbr. 1811 — Den heele Verden maae sige, hvad den vil, saa føler jeg dog, hvor nødvendigt det var mig at giøre en Diversion i min Skiæbne, ogsaa af den Roe, hvormed jeg skilles herfra. Jeg har kun een Bekymring, nemlig for Peder Mortensen og Matthias, som have

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1816-01-19)
Kjøbenhavn , 19de Jan. 1816 . Til Fru Rahbek . Kiereste Niece! Min «Francesca buona» — ja vel, buona — er i Bispegaarden, og jeg sætter mig omsider til, hvad jeg længe før burde giort, at svare paa Deres Brev. „Egernets" Rahbek. patristiske Commission har jeg stræbt

BREV TIL: Laub, H.; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1816-07-23)
Til Land. Kjøbenhavn , 23de Julii 1816 . Skiøndt Du just ikke er en Mand, som man skal giøre mange Complimenter for i Henseende til forsømt Brevvexling, saa tiener dog til min Undskyldning, at et Brev til Dig har ligget over et Aar i min Pult og ventet paa, at j

BREV TIL: Petersen, Frederik Christian; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1817-07-14)
Til Dr. F. C Petersen Havde skrevet til M. fra Dresden. . Kjøbenhavn , 14de Julii 1817 . Da faa Ord i Hast ere bedre, end mange sildig eller aldrig, saa styrter jeg nu nogle Linier sammen til Dem, og beder Dem undskylde, saavel Liniernes formod

BREV TIL: Hegermann-Lindencrone, Mette Louise Christiane Frederikke; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1819-02-05)
Til Fru Louise Hegermann-Lindencrone Smlgn. M.'s „Meddel." S. 188, og Oehlenschläger's Dom: at denne Forfatterinde var „maaskee den meesk poetiske qvindelige Sial, Danmark har eiet" (Erindr. 4de Bind S. 4). . 5te Febr. 1819 . Omsider, kiere Veni

BREV TIL: Hegermann-Lindencrone, Mette Louise Christiane Frederikke; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1775-08-11/1854-01-30)
Til Samme. ( Uden Datum .) — „Troubadouren" forekommer mig at have vundet meget ved Forandringen, og De har saa vel forbundet det Hele, at jeg tvivler om, Nogen vil kunne mærke, at Stykket først har været støbt i en anden Form. Dette fornøier mig saa meget mere, som jeg deraf tø

BREV TIL: Brøndsted, Peter Oluf; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1819-12-06)
Til Brøndsted Smlgn. Brøndsteds Biographie ved M., i B'.s „Reise i Grækenland" S. 35 flg., eller i M'.s Bland. Skr. 3. S. 237 flg., og B'.s „Reise-Dagbøger". . Kjøbenhavn , 6te Decbr. 1819 . Min kiere, gode Ven! Jeg veed selv ikke ret

BREV TIL: Brøndsted, Peter Oluf; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1820-08-26)
Til Samme. Kjøbenhavn , 26de August 1820 . At Deres saasærdeles kierkomne og interessante Brev, skiøndt det er skrevet i Februar, endnu i August er ubesvaret, dette, kiere, gode Ven, behøver vel en Undskyldning. Men hvo der, som jeg, kun har liden Tiid til egen

BREV TIL: Brøndsted, Peter Oluf; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1821-06-28)
Til Samme. Kjøbenhavn , 28de Junii 1821 . Min kiere Ven! Da jeg modtog Deres sidste Brev, saa levende og interessant som alle Deres, skrivtlige og mundtlige, Meddelelser, forekom Deres deri giorte Forslag om, at vi herefter ikke skulde giemme hinandens

BREV TIL: Hegermann-Lindencrone, Mette Louise Christiane Frederikke; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1821-09-14)
Til fru Hegermann-Lindencrone . 14de Septbr. 1821 . Deres Fortællinger, min kiere, gode Veninde! sender jeg herved tilbage med hiertelig Tak for Meddelelsen og for Deres vedvarende Tillid. Opfindelsen i dem alle forekommer mig meget interessant; ogsaa

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1825-10-25)
Til Samme. Den 25de Octbr. 1825 . Herved sender jeg Dem en Prædiken „Den christelige Viisdom“(Kirkel. Leilighedstaler, 1ste Bind). , som baade skulde være krigersk og fredelig, staae de Hoffærdige imod og give de Ydmyge Naade. Maatte det fatale Øieblik i vor Kirk

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1820-03-02)
Til Laub . (1820—1828). Kjøbenhavn , 2den Marts 1820 . Du kiere Laub! Jeg sender Dig herved et lidet, smukt Skrivt „Fragment af en Lovtale over Daniel Ranau“(See S. 137—38). . Du veed nok, at Du var En af Dem, hvilke Din Ven havde glædet sig meest til

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1824-06-23)
Kjøbenhavn , 23de Junii 1824 . Du kiere Laub ! Jeg har længtes efter Dig i Eet væk, siden Du reiste; desuagtet har Du naturligviis ligesaa lidet hørt fra mig, som jeg fra Dig. Men siden Du nu snart kommer igien — i det mindste haaber jeg det — og jeg altsaa snart kan

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1825-07-11)
Kjøbenhavn , 11te Julii 1825 . — Jeg sender Dig herved en tydsk Bog og en dansk Bog. Den tydske indeholder, hvad Du allerede kiender, og som nu sendes ud darauten at forsøge sin Lykke „Kleine theologische Schriften“. ; den danske indeholder dlandt Andet en Tale, som Du endnu ikk

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1825-10-29)
Kjøbenhavn , 29de Octbr. 1825 . Du kiere, meget kiere Ven! Det er mig en inderlig Glæde at høre endog det mindste Ord fra Dig, og derfor siger det ikke Noget, om det end er Commissioner, der overvinde Din Dovenskab, naar jeg blot seer Noget fra Dig. At jeg ikke før har

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1827-03-06)
Kjøbenhavn , 6te Marts 1827 . Du min kiere Laub ! Da jeg ingen Søn har i Frørup, der dog engang imellem kunde sige Dig, om jeg gaaer i Kamascher eller Støvler — jeg hørte nemlig forleden af Din Søn, at Du gaaer i Kamascher — saa sender jeg Dig af og til en saadan aand

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1827-10-17)
Kjøbenhavn , 17de Octbr. 1827 . Hervedsender jeg Dig igien en lille grøn Bog, som hverken er en Prædikenbog eller en Komediebog, men et Svar fra et Medlem af Universitets-Directionen til en ung Mand, der har meget imod, at Fattigfolk skal studere „Om Universitetets og de lærde S

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1828-07-20)
Forhaabningsholm , 20de Julii 1828 . Kiereste Laub ! Jeg har længe villet skrive Dig et Par Ord og sende Dig vedlagte Tale over Liebenberg. Jeg tænkte ved den ofte paa Dig, men jeg var ogsaa for min egen Deel saa indviklet i egne Sorger over al den Lykke, jeg giorde „

BREV TIL: Brøndsted, Peter Oluf; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1829-01-30)
Til Brøndsted . Kjøbenhavn , 30te Jan. 1829 . Længe har jeg havt for at takke Dig, min kiere og gode Ven! for Dit lange, venlige og høist interessante Brev; men jeg har formedelst mange Hindringer ikke kunnet komme dertil. Nu maa jeg desværre begynde med en meg

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1830-05-05)
Til Laub . Kjøbenhavn , 5te Mai 1830 . — Hvem hellere end Dig skulde jeg sende denne lille Tale? Det har glædet mig meget, at den har syntes at opnaae sin Hensigt, og almindeligen at frembringe det Indtryk, jeg søgte at vække. Egentligen havde dog Rahbeks Død s

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1830-08-26)
Kjøbenhavn , 26de August 1830 . At man, naar man har skrevet en Bog, ogsaa skal skrive Breve for at sende Bogen omkring, synes vel en haard Skiebne. Imidlertid, Du min kiereste Laub! glæder jeg mig dog ogsaa ved, naar jeg har skrevet en Bog, at kunne sende Dig den, og sende et P

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1831-01-20)
Kjøbenhavn , 20de Jan. 1831 . — Hermed en lille blaa Bog „Om Begrebet afden chr. Dogmatik“. (Bl. Skr. 1.). , hvis Titel og Indhold det vilde være urimeligt her at udskrive. Jeg har desuden en heel Dogmatik — nemlig et Grundrids deraf — liggende første Gang udarbeidet; men den er

BREV TIL: Münter, Balthasar; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1832-09-07)
Til (dav. Hofprædikant og Præst ved Holmens-Kirke) B. Münter Foretog i hiinSommer en Reise til Carlsbad. . Kjøbenhavn , 7de Septbr. 1832 . Kiereste Svoger! Jeg havde allerede overtaget, med denne Post at være Leverande

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1833-01-09)
Til Laub . Kjøbenhavn , 9de Jan. 1833 . Hieronymus Laub! Hermed sender jeg Dig en Bog og en Hilsen. Hvad Bogen betræffer, da seer Du, hvad den indeholder Biographie af Münter (Paa Dansk i Bl. Skr. 3). . Den er skreven paa Tydsk, fordi den skulde staae

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1833-12-12)
Kjøbenhavn , 12te Decbr. 1833 . Du kiere, gode, gamle Laub ! Hermed sender jeg Dig en Bog „Betragtninger over de chr. Troeslærdomme“. , som jeg ikke tvivler om, at Heger jo har udbasunet tilstrækkeligen i Fyen, men som nu selv faaer at see, hvorledes den kan giøre sin

BREV TIL: ukendt FRA: Mynster, Jakob Peter; (1833-10-28)
Til en Præst af hang Familie. Kjøbenhavn , 28de Octbr. 1833 . — At i Gaar mine Tanker have været hos Dig, og med dem mine bedste Ønsker og Velsignelser, behøver jeg ikke at sige Dig. Jeg seer af Dit Brev, at Du paa eengang tiltræder samtlige Functioner af Dit Em

BREV TIL: ukendt FRA: Mynster, Jakob Peter; (1834-08-07)
Kjøbenhavn , 7de August 1834 . — Jeg forsikkrer Dig, at jeg ikke blot, som Du har seet, har havt et Par meget gode Dage hos Dig, men at det er mig en sand og varig Glæde at lænke paa Dig, Din hyggelige Præstegaard, Din deilige Have, og alt hvad andet Godt Gud har forundet Dig.

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1835-05-10)
Til Laub . Kjøbenhavn , 10de Mai 1835 . Jeg kan blot i største Hast sende Dig medfølgende Prædiken og Tale Afskedsprædiken, holden i Slotskirken (Kirk. Leilighedst., 1), og Tale over Fru Brun (2). . Jeg lever i stor Forvirring af Flytning, Bygning, Visiter, Ord

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: ukendt (1835-10-08)
Roeskilde , 8de Octbr. 1835 . Hermed faaer Du atter en Prædiken Ved Aabningen af Provindsialstændernes Fors. (K. L. 1). . I Trykken seer den mig noget tør ud, hvilket jeg dog ikke troer at den fandtes, da den blev holdt. Slige politiske Prædikener ere vanskelige nok, thi de ere

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1835-12-10)
Roeskilde , 10de Decbr. 1835 . Naar jeg herved sender Dig en liden Katechismus-Bog „Om de danske Udgaver af Luthers liden Katechismus“(BI. Skr. 5). , da kan Dulæse deraf, hvad Du vil. Men hvad Du skal Iæse, er min hiertelige Lykønskning til alle glædelige Begivenheder i Din Fami

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1836-07-17)
(Af et Familiebrev). Egilefmagle , 17de Juli 1836, Søndag Aften — „Agersø er en af de ældste Øer i Beltet,“ siger Provst Beyer i sin Bog „Topographie afVester-Flakkebjerg-Herred“. ; han gientager det, at det er en „af vore allerældste Øer“. Paa den

BREV TIL: ukendt FRA: Mynster, Jakob Peter; (1775-08-11/1854-01-30)
Skiørpinge , Tirsdag Aften . Visitatserne gaae i det Hele vel af. I Dag troer jeg, at jeg ret talte til Bøndernes Hierter. De fornemme Folk i Kjøbenhavn troe nok ikke, at det kan røre mig at gaae saaledes omkring i Bondemenigheder; men mig er det saare kiert, naar det kun vil ly

BREV TIL: ukendt FRA: Mynster, Jakob Peter; (1837-05-19)
(Af et Familiebrev). Carise , 19de Mai 1837 , Fredag Morgen Kl. 8½. Her sidder jeg da igien i en Landsby-Præstegaard og i en ganske rolig Morgen. Hidtil er Alt gaaet meget behageligt, og paa Kulden nær har jeg det fortræffeligt. Paa Reisen havde jeg det godt, og

BREV TIL: ukendt FRA: Mynster, Jakob Peter; (1775-08-11/1854-01-30)
Spiellerup , KI. 2 . Her sidder jeg da nu som Giest i mit eget Huus, og jeg kan ikke sige Dig, hvilke Følelser der fremkomme ved at see den gamle kiere Gaard igien omtrent i den Skikkelse, hvori jeg havde den, og jeg vilde ret ønske, at Du nu kunde see den. L. M.s Efterfølger i

BREV TIL: Tryde, Eggert Christopher; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1837-12-28)
Til (Provst og Sognepræst i Herlusmagle) E. Tryde . Kjøbenhavn , 28de Decbr. 1837 . De vil, høistærede Ven! formodentlig blive noget forundret ved at aabne denne Pakke, som hverken indeholder Mere eller Mindre end det første Afsnit af Forslaget til en ny Alterb

BREV TIL: Tryde, Eggert Christopher; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1838-02-22)
Til Samme. Kjøbenhavn , 22de Febr. 1838 . Hierteligst Tak for de mig meddeelte Bemærkninger ved det tilsendte Afsnit af Alterbogen. Det glæder mig meget, at De er tilfreds med mit Arbeide, og de enkelte Bemærkninger skulle blive benyttede ved den endelige Revisi

BREV TIL: Tryde, Eggert Christopher; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1838-03-24)
Til Samme. Kjøbenhavn , 24de Marts 1838 . Høistærede, kiere Ven! Gud give, at disse Linier maatte træffe Dem og Deres Huus i en lykkeligere Forfatning, end den, hvori jeg med hiertelig Deeltagelse har erfaret, at De i den sidste Tiid har været forsøgt.

BREV TIL: Estrup, Hector Frederik Janson; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1838-11-13)
Til (Eier af Kongsdal, Etatsraad) Estrup . Roeskilde , 13de Novbr. 1838 . Høistærede Ven! Tilsendelsen af Deres Skrivt „Tygestrup“ (Kongsdal), som det var og er“ (Estrups samlede Skrifter 2det Bind, S. 241 fg. — Smlgn. E.s Biographie i 1ste Bind). va

BREV TIL: Paludan-Müller, Jens; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1839-01-11)
Til Biskop Paludan-Müller . Kjøbenhavn , 11te Jan. 1839 . Det er længe siden, høiærværdige Hr. Biskop! at vi hørte fra hinanden I M.s Efterladenskaber findes flere Breve fra den Ovennævnte, der tyde paa en betydningsfuld Brevvexling i Aarene 1825—30. Men de til

BREV TIL: Paludan-Müller, Jens; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1839-03-18)
Til Samme. Kjøbenhavn , 18de Marts 1839 . De ville, min høiærværdige Ven! modtage min forbindtligste Tak for de sidste Meddelelser. Hvad Sognebaandets Løsning angaaer, da var det for en stor Deel paa Opfordring af nogle af de agtværdigste Medlemmer af Stænderfor

BREV TIL: Estrup, Hector Frederik Janson; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1840-01-23)
Til Estrup . Kjøbenhavn , 23de Jan. 1840 . Naar jeg tillader mig at oversende Dem, høistærede Ven! disse Sørgetaler over vor tabte, uforglemmelige Konge, saa har De maaskee allerede seet dem; men de skulle ogsaa kun afgive et Beviis paa, at Kongsdals Eier ikke

BREV TIL: ukendt FRA: Mynster, Jakob Peter; (1841-11-15)
Til en præst af hans Familie. Kjøbenhavn , 15de Novbr. 1841 . — Det glæder mig ret inderligt, at Du har Glæde og Trøst i Dit Embede. Det velførte Præste-Embede er vistnok en af de lykkeligste Embedsstillinger, og jeg selv har endnu mere Glæde som Præst, end som

BREV TIL: Brammer, Gerhard Peter; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1841-04-26)
Til (dengang Præst og Seminarieforstander, Dr. theol.) Brammer . Kjøbenhavn , 26de April 1841 . Deres Høiærværdighed har skienket mig en sand Glæde ved Tilsendelsen af Deres Postille. Først er det mig særdeles kiert endnu at være i Deres venlige

BREV TIL: Brammer, Gerhard Peter; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1843-09-07)
Til Biskop (over Laalands Stift) Brammer . Kjøbenhavn , 7de Septbr. 1843 . Kiere Hr. Biskop! Net megen Tak for de Meddelelser, Deres venskabelige Brev af 24de f. M. indeholdt. Jeg længtes efter at høre Noget fra Dem; thi skiøndt jeg vel paa anden Haan

BREV TIL: Brammer, Gerhard Peter; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1843-11-23)
Til Samme. Kjøbenhavn , 23de Novbr. 1843 . Jeg kan ikke lade denne Leilighed ubenyttet for at bevidne Dem, kiere Hr. Biskop! med hvor forbindtlig og hiertelig Tak jeg paaskiønner den Godhed, hvormed De har erindret min Fødselsdag. Jeg veed vel, hvor Meget af Der

BREV TIL: Hauch, Johannes Carsten; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1836-uu-uu)
Til (dav. Professor i Sorø) Hauch . ( 1836 .) — De har sikkert havt den Tilfredsstillelse, af alle dannede Læsere at erfare, at Deres Værk er læst med den Interesse, som den levende og klare Fremstilling, de originale og kraftfuldt tegnede Charakterer, og de mange piquante Situ

BREV TIL: Hauch, Johannes Carsten; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1842-09-26)
Til Samme. Kjøbenhavn , 26de Sept. 1842 . Endskiøndt jeg har den Uskik, sielden at takke for, endog meget kiere, literaire Gaver, og saaledes ikke heller har takket for Gaven af Deres lyriske Digte, hvilke jeg dog har læst med saa megen Interesse og Glæde, kan j

BREV TIL: Hauch, Johannes Carsten; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1845-09-12)
Til Samme. Kjøbenhavn , 12te Septbr. 1845 . Jeg skylder Dem endnu, høistærede Ven! min forbindtlige og oprigtige Tak for Deres sidste digteriske Værk „Slottet ved Rhinen“. . At det er blevet læst med stor Interesse, vil De uden Tvivl fra alle Sider have erfaret;

BREV TIL: ukendt FRA: Mynster, Jakob Peter; (1845-uu-uu)
Af et Par Breve til en Reisende af Familien. Kjøbenhavn — 1845 . — Steffens’s Bortgang, skiøndt ikke uventet, er dog gaaet mig nær. Endeel af hans Skrivter ville maaskee i Fremtiden have mindre Værd; men han var en udmærket Personlighed, hvilket ogsaa viser sig

BREV TIL: Estrup, Hector Frederik Janson; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1845-02-10)
Til Estrup . Kjøbenhavn , 10de Febr. 1845 . Høistærede kiere Ven! Deres Skrivt om de danske Majorater E.s „Samlede Skrifter“, 3die Bind. har jeg for faa Dage siden modtaget, og tæst med stor Interesse. At det i historisk Henseende indeholder meget Ny

BREV TIL: Hegermann-Lindencrone, Mette Louise Christiane Frederikke; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1846-03-17)
Til Fru Hegermann-Lindencrone . 17de Marts 1846 . Min inderlig kiere Veninde! Da jeg, som De veed, er et Stue-Menneske, og kun kommer faa Steder, hvor jeg ikke bliver nødt dertil, og da De boer i Øster og jeg i Vester, saa skeer det desværre saa sielde

BREV TIL: Brammer, Gerhard Peter; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1847-02-10)
Til Biskop Brammer . Kjøbenhavn , 10de Febr. 1847 . Ligesom disse Linier skrives i Velbefindende, saaledes haaber jeg ogsaa, at de træffe Deres Høiærv. og Familie i ønskeligt Belgaaende. Det vilde være for seent, dersom jeg nu vilde komme med en Nytaars-Gratula

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1838-06-21)
Breve til Laub 1838—1848. Kjøbenhavn , 21de Junii 1838 . Kiereste Laub! Intet Videre end en lille grøn Bog, som dog, foruden at minde Dig om mig, ogsaa vil bringe Dig meget gamle Tider i Erindring Tale i „Efterslægten“, hvor L. havde gaaet i Skole. .

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1839-06-26)
Kjøbenhavn , 26de Junii 1839 . — Du veed, at det har været min Hensigt, naar jeg kom paa Visitats til Korsøer, tillige at komme over til Dig. Men vel agter jeg den 21de i næste Maaned at visitere i Korsøer, dog kommer jeg desværre ikke til Dig. Deels vil Tiden ikke tilstrække, d

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1840-01-22)
Kjøbenhavn , 22de Jan. 1840 . Kiereste gamle Ven! Det har vistnok længe været mit Forsæt — men som nu først kommer til Udførelse — at takke Dig og Din Kone ret af Hiertet for den Glæde, I forundte mig ved Besøget i Korsøer—dobbelt glædeligt, fordi jeg fandt Dig meget r

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1840-08-28)
Roeskilde , 28de August 1840 . Min kiereste Laub ! Quid dem, aut quid non dem? vilde jeg have spurgt, dersom ikke I. var kommen fra Fyen. Men siden hun er kommen, har hun forvisset mig om, hvad jeg ellers ikke ret erindrede, at jeg ikke har sendt Dig Talen ved Kongens

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1840-10-21)
Kjøbenhavn , 21de Octbr. 1840 . Da Dine Penne, efter Alt hvad jeg har kunnet bringe i Erfaring, endnu ligge ganske rolig i Skuffen, saa vil Du ikke forlange, at jeg, foruden at sende Dig hosfølgende Bog „Taler ved Præste-Vielse, Første Samling“. , endnu skulde sende Dig et Brev.

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1841-04-23)
Kjøbenhavn , 23de April 1841 . Hermed faaer Du, ikke en lille grøn Bog, men desværre en sort, et lidet Mindesmærke over en meget brav Mand og en meget kier Ven, hvis Troskab og Dygtighed jeg vil savne mit Liv igiennem, og mine Efterladte efter min Bortgang Justitsraad, Raadmand

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1841-06-30)
Kjøbenhavn , 30te Jun. 1841 . Da det er faldet i min Lod at lade mange smaa Bøger trykke, saa falder det naturligviis i Din Lod (— jeg beder om Forladelse, dersom det, imod Forventning, skulde være rigtigere at skrive: „i Dit Lod“ —) at læse dem, eller i det mindste at modtage d

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1843-01-25)
Kjøbenhavn , 25de Jan. 1843 . Kierekte Laub ! Hermed en Skoletale og adskillige Psalmer (om hvilke see Forerindringen). Af de sidste følger endnu et Exemplar for Din Otto, hvilket Du ville have den Godhed at tilstille ham med mine bedste Hilsener, og min oprigtige Tak

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Laub, Hieronymus; (1843-03-25)
Fra Laub til Mynster . Du trofaste Siel! min gamle, min kiæreste Ven! Jeg kan ikke sige Dig, hvor underlig jeg er tilmode i dette Øieblik, da jeg begynder at skrive et Par Ord til Dig. Jeg er fræk og uforskammet — og al min Ærgrelse over mig selv og den Taushed, hvor

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1843-06-14)
Kjøbenhavn , 14de Jun. 1843 . Du kiere, gamle Laub ! Du har vistnok ligesaa meget glædet som overrasket mig med det Brev, jeg fik fra Dig. Det forekommer mig, som om jeg fik det for 14 Dage siden, og nu seer jeg, at det er næsten et Fierdingaar gammelt. Men Gudskeelov

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1844-08-15)
Kjøbenhavn , 15de Aug. 1844 . Herved modtager Du en peen lille Bog Brøndsteds Biogr. ; men da den selv kan snakke, vil jeg ikke tale paa dens Vegne. Jeg lever saa vel, som jeg kan i disse forstyrrede Tider, og dersom vi faae det nye Collegium for Kirke og Skole, saa vi

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1845-08-28)
Kjøbenhavn , 28de Aug. 1845 . — Uagtet jeg Intet hører fra Dig, saa hører jeg dog oftere om Dig, end om de fleste andre Fraværende; thi al Verden kiender den elskværdige Præste-Familie i Frørup, Enhver lægger gierne paa Reiser sin Bei derover, og veed, hvor begierlig jeg modtage

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1845-12-03)
Kjøbenhavn , 3die Dec. 1845 . Hermed faaer Du igien en latinsk Bog Ann. Paul. , der jo seer ganske anseelig ud. — Hvad der er at klage over det offentlige Liv, og hvilke Plager jeg deri har at bære, vil jeg ikke trætte Dig med at fortælle. — Blandt disse Plager hører o

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1846-03-12)
Kjøbenhavn , 12te Marts 1846 . Efter Sædvane sender jeg Dig herved en lille Bog Taler ved Præste-Vielse. Anden Samling. , og efter Sædvane skeer det i største Hast. Dog kan jeg ikke Andet, end ret af Hiertet lykønske Dig, baade til at det dog lykkedes Dig at faae Din S

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1847-01-11)
Kjøbenhavn , 11te Jan. 1847 . Du kiere Gamle! Hermed en lille — desværre sort — Bog. Talen over min kiere Fru Rosenvinge er af mig; Ordene efter Jordspaakastelsen af hendes Svigersøn; Digtet af O. Bang. — Ved i disse Dage i Jacobis og Goethes Brevvexling at l

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1847-08-13)
Kjøbenhavn , 13de Aug. 1847 Da M. var bleven underrettet om, at Laub kort før Paasken i dette Aar havde havt et stærkt Sygdomsansald, og at hans Tilstand efter den Tid ikke tillod det tidt omtalte Møde, bestemte han sig til — efter at have fuldendt en Vifitats i Sydsielland — at reise ove

BREV TIL: Laub, Hieronymus; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1847-12-08)
Kjøbenhavn , 8de Decbr. 1847 . Jeg havde haabet, ved Oversendelsen af medfølgende Bog at have kunnet forestille mig Alt i Frørup i samme elskværdige Tilstand, hvori jeg forlod det. Desværre hører jeg det Uheld, der er truffet Din kiere Kone, og som i længere Tiid vil afholde hen

BREV TIL: Brammer, Gerhard Peter; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1848-08-21)
Til Biskop Brammer . Kjøbenhavn , 21de August 1848 . — Med sand Glæde modtog jeg igien et Brev fra Deres Haand. Jeg burde først have ladet høre fra mig, og i disse tunge Tider rakt Dem en Broderhaand; men deels har jeg nu en heel Maaned været paa Visitats, deel

BREV TIL: Brammer, Gerhard Peter; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1850-09-20)
Til Samme. Kjøbenhavn , 20de Septbr. 1850 . — Jeg maa bringe Deres Høiærv. min oprigtige Tak for Deres Bog om Skolevæsenet „Vor Tids Fordringer til Danmarks Skolevæsen, drøftede i Taler og Breve“. . Jeg har læst, især Brevene, med den største Tilfredsstillelse,

BREV TIL: Fogtmann, Nikolai; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1851-09-04)
Til Biskop Fogtmann . Kjøbenhavn , 4de Septbr. 1851 . Kiere Hr. Biskop! — Den egentlige Hensigt af mit Brev i Dag er, først at takke Dem for den lille Tilskrivt, De var saa god, uagtet Deres Svaghed, at ville sende mig i Anledning af mit Jubilæum, og

BREV TIL: Brammer, Gerhard Peter; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1851-10-23)
Til Biskop Brammer . Kjøbenhavn , 23de Octbr. 1851 . — Jeg er nu ved at affatte Fundationen for det Jubilæums-Legat, som Venners og Medborgeres Godhed har sat mig istand til at oprette, og som ogsaa i Fremtiden ofte i mit Hierte vil fremkalde Tak til Gud og Men

BREV TIL: Engelstoft, Christian Thorning; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1852-08-08)
Til Biskop Engelstoft . Kjøbenhavn , 8de August 1852 . — Jeg er — som De af disse Linier vil see — lykkelig og vel ankommen fra Bornholm. Det var en fatiguant Visitats, hver Dag Kirketieneste, meget varmt i Kirker og Skoler, og kun lidt Søvn; imidlertid er det

BREV TIL: Engelstoft, Christian Thorning; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1852-10-09)
Til Samme. Kjøbenhavn , 9de Octbr. 1852 . Kiere Hr. Biskop ! Disse Linier skulle bebude et nyt Hefte af mine „blandede Skrivter“, som vil indfinde sig med Pakkeposten. Jeg har vel ofte lagt et saadant lille Brev inden i Bogen; men jeg har faaet Samvit

BREV TIL: Engelstoft, Christian Thorning; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1852-11-29)
Til Samme. Kjøbenhavn , 29de Novbr. 1852 . — Det har været mig kiert, at Frue Kirke i Odense er bleven restaureret; den trængte virkelig dertil, thi den havde, da jeg for nogle Aar siden saae den Paa Reisen fra Frørup, 1847. , et meget uhyggeligt Udseende. — Jeg

BREV TIL: Petersen, Frederik Christian; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1852-10-29)
Til (Etatsraad) F. C. Petersen . 29de Octbr. 1852 . Deres lille Afhandling I „Nord og Syd“ 1852 , 2det Bd. S. 208 fg. (i Anledning af Programmet: „Om Modersmaalet“). , min kiere Ven! har jeg læst med Fornøielse, og troer, at det er godt, at slige Yttringer, som

BREV TIL: Engelstoft, Christian Thorning; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1853-03-23)
Til Biskop Engelstoft . Kjøbenhavn , 23de Marts 1853 . Kiere Hr. Biskop! Hvorledes disse Linier med Tilbehør i denne uendelige Vinter skulle naae over til Dem, veed jeg rigtignok ikke; men da vi i Gaar Morges fik 8 Hamburger-Poster paa eengang, saa bl

BREV TIL: Engelstoft, Christian Thorning; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1853-12-18)
Til Samme. Kjøbenhavn , 18de Decbr. 1853 . — Ret megen Tak for Deres venskabelige Erindring af mig og af min Fødselsdag. Jeg har da nu opnaaet at blive den Ældste af Siellands Biskopper — i det mindste siden Reformationen -, thi Resen døde i sit 78de Aar, og jeg

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Steffens, Henrik; (1798-uu-uu)
1798 . Fra Steffens . Vort Liv er en Vandring om Natten — Bag oser dunkelt — for os dunkelt — og vi veed ikke, hvor vi kom fra eller hvor vi gaae — Vi staae eene paa en stor Heede — naar bliver det Dag? — I Buskene glindser en Johannisorm; vi bukke os ned til den, glæde os over

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Hornemann, Jens Wilken; (1799-06-19)
1799. Fra J. W. Hornemann . Bagneres de Bigorre , 19. Junii 1799 . —— Hermed begynder den opbevarede Deel af Brevet. Pludselig faldt Dækket, og nu stod for mig de kolossalske, stolte, majestætiske, sneedækte, i Skyggen blaae og i Lyset skinnende Pyrenæer— Det

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Hornemann, Jens Wilken; (1799-09-11)
Fra Samme. Paris , 11. Sept. 1799 . Dine Breve have mange gobe Egenskaber: de veeb at finbe mig, hvor jeg end er i Verben (det siste gik til Montpellier, og da jeg var løbet derfra, fandt det mig i Paris), de love mig Penge, de sige mig- mange smukke Ting med fa

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Steffens, Henrik; (1803-uu-uu)
1803 . Fra Steffens . ( Kjøbenhavn .) Beste Job! Kied af Byen og dens qvalme Muure, kied af Spradebasser, Assembleer, Klubber, Maskerader, Byesnak, længes jeg efter Landets stille og uskyldige Glæde (cfr. danske Tilskuer, Pavels, Guldberg, Voss, Wieland etc. etc. etc

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1804-08-26)
Fra Rahbek . Bakkehuset , 26. August 1804 . Gives Eder herved behageligen tilkiænde, hvorlunde vi og vor kiære Ægtcfælle Fredagen den sidste Augusti næstkommende, hvis Væirliget ikke skulde blive altfor ugunstigt, kiærligen ere sindede Eders Velærværdighed udi

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; (1805-07-10)
Fra Oehlenschläger . Kjøbenhavn , 10. July 1805 . Hermed sender jeg dig Resten af mine Digte, kiere Mynster! Frue Rahbek har hilset mig fra dig, og efter hvad jeg da kunde mærke har du nok halv opgivet din Beskutning at recensere mig, „Medd." S. 162; „Breve, fr

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1805-08-27)
Fra H. C. Orsted . Kjøbenhavn , 27. August 1805 . Da jeg nyligen besøgte Professor Møller, bad han mig sige, om jeg ikke vidste en dygtig Recensent for Øhlenschlägers Digte. De forestiller Dem let, at jeg nævnte Dem, baade fordi jeg vidste, at vores Ven saa ind

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1805-uu-uu)
Fra Rahbek . Kiære Job ! 1805 . Tak for den tilsendte poetiske Recension M. havde udtalt sin Beundring for den omtalte „rige og mægtige Production" („Medd." S. 162), ikke i en Recension — hvilken ikke vilde lykkes ham — men i et Digt: „Til Adam. Oehlenschläg

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1805-uu-uu)
Fra Fru Rahbek . 1805 . Naar De, min kiære, velsignede „Onkel Job!" selv beder mig, at lade Dem høre fra mig, saa er Fristelsen alt for stor, til at jeg skulde kunne modstaae den. De veed, at jeg er saa glad over, at jeg har eet Brev fra Dem for hver Maaned i de

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1806-uu-uu)
Fra Samme. 1806 . — Nu skulde jeg dog til at fortælle Dem lidt om Adam hiin Digres „Hakon Jarl", naar jeg blot vidste, hvad og hvordan jeg skulde fortælle det, og jeg tillige var vis paa, at min Fortælling ikke blev altfor koedum.Jeg kan sagtens fortælle Dem, naa

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Brun, Johan Nordahl; (1806-07-05)
Fra Nordahl-Brun . Lindaas Præstegaard den 5te July 1806 . Indlagte var allerede trykt, og et Exemplar deraf sendt Biskop Balle, da man her paa Visitats sender mig „Minerva" for April. Kun deraf har jeg den Fornøyelse at kiende Deres Velærv., og

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Oehlenschläger, Adam Gottlieb; (1806-02-11)
Fra Oehlenschläger . Paris den 11 Febr. 1806 . Bedste Job og Ven! Du tager mig vist ikke den overgivne Udskrift ilde op, som jeg agter at skrive paa dette Brev. — Grunden til den Overilelse, jeg har besluttet hvad Convolutenangaaer, li

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Bentzon, Adrian Benjamin; (1806-09-12)
Fra Benton . Kjøbenhavn , d. 12 Sepremb. 1806 . Min kiæreste Hiob ! Jeg trækker om herinde med Ole, der forresten er overvældet med Embedsforretninger og Aftensmaaltider. Siden det just nu er Middag, er han ikke ifærd med de sidste, og har opgivet for et Øiebl

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1807-09-08)
Fra Rahbek . Kjøbenhavn , d. 8 Sept. 1807 . Vi leve, og ere undgangne alle et Bombardements Rædsker, som vi have prøvet i hele deres Frygtelighed. Min Kone maatte udholde den forste frygtelige Bombardements-Nat næsten ene i sin Faders Huus, hvor flere Bomber ra

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1807-09-11)
Fra Fru Rahbek . Hollænderbye , d. 11 Sept. 1807 . Kiæreste Onkel! Aldrig havde jeg tænkt, at jeg skulde komme til at strive til Dem fra Amager. Imidlertid er jeg dog usigelig lykkelig ved at kunne det, thi jeg tvivler, ikke paa, at De jo længes efter

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1807-10-26)
Bakkehuset , 26 Oct. 1807 . Kiæreste Onkel! Endskiøndt jeg langtfra ikke har noget Comfortabelt at melde Dem, vil jeg dog ikke lade nogen Postdag hengaae, uden at underrette Dem om min nye Residents. Jeg kom herud i Løverdags Aftes, men naar jeg undtager den maleriste

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1807-12-11)
d. 11te Decbr. 1807 . Jeg vil haabe, at jeg, i den skrivtlige Passiar, jeg forleden Dag førte med Dem, fik sagt Dem min Mening om Deres paatænkte Forflytning til Kjøbenhavn; men skulde jeg — hvilket ikke er mig uligt — have forklaret mig uforstaaeligt eller dumt, saa vil jeg nu s

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Münter, Balthasar; (1808-10-21)
Fra (Biskop) Münter . Kbh . 21 Octbr. 1808 . Ved min Hjemkomst fra Landemodet fandt jeg Deres Velærværdigheds skjønne Afhandling om Forfatteren af Brevet til de Hebræer. Jeg takker Dem inderligen derfor, uagtet jeg dog i visse Maader er Deres Modstander; thi je

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Münster, Gutzon Michael; (1809-07-29)
Fra O. Münster . Gadstrup d. 29 Julii 1809 . Min inderlig elstkte Broder! At tilbringe sine Dage i eenlig Stand paa Landet, i vedholdende Studering, og dog beholde en blid og indtagende Karakteer, vilde nogle maaskee neppe ansee for mu

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1809-04-09)
Fra Fru Rahbek Bakkehuset d. 9 April 1809 . — Nu til „Palnatoke". Jeg var da i Fredags - Aftes paa Comedie, eller paa Tragedie, og saae — som De forud kan vide — en i det Hele taget temmelig maadelig Forestilling; og dog saae je

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Bøgh, Matthias Frederik Georg; (1810-02-08)
Fra (Amtsprovst) Bøgh . Præstøe d. 8 Febr. 1810 . Gode Ven, Værdige Hr. Mynster ! Modtag min forbindtligste Tak for den vakre, og mig i Særdeleshed — som samstemmende med Dem i Religionsmeninger — saare behagelige Foræring,

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Tryde, Eggert Christopher; (1810-11-02)
Fra E. Tryde . Fensmark . d 2 Nov. 1810 . For Deres Brev See M.'s Breve, S. 55 fg. , Høistærede! og den tilsendte Afhandling modtage De min inderligste Tak. Jeg veed næsten ikke, hvad der var mig kjærest, Opfyldelsen af min Begjæring, eller den Opmærksomhed, De

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Münster, Gutzon Michael; (1810-03-26)
Fra G. Münster . Gadstrup d. 26de Martii 1810 . Min meget elskelige Broder! Ret hiertelig takkes Du for den tilsendte Gave, ledsaget med en saa venskabelig Skrivelse. Noget i Forveien vidste jeg, at Bogen var udkommen, og havde ogsaa s

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Heger, Johan Carl; (1811-01-30)
Fra Carl Heger . khvn . d. 30 Jan. 1811 . Hermed, kiæreste Mynster ! 1 Ex. af Landemodets Afhandlinger, vil sige: saa meget af samme, som der er trykt.— Jeg gik strax efter Dit Ønske til Seidelin, som uden Omstændigheder lovede, at jeg skulde faae, hvad der va

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1812-02-uu)
Fra Rahbek . ( Febr. 1812 .) Velærværdige Hr. Exsognepræst , Vellærde Hr. Capellan! Uagtet jeg endnu ikke har tilgivet aldeles den ForandrelsesIyst, der er kommet over big, at du, ved at frasige dig Spiellerup-Sognekald, har skilt mig ved Spiellerup-Høi En

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Tryde, Eggert Christopher; (1812-04-01)
Fra Tryde . Fensmark d. 1 April 1812 . De tilgive, kjære, høitagtede Ven! at jeg saa seent tilbagesender denne Bog See M.'s Breve, S. 59. . Af mit inderste Hjerte ønsker jeg Dem til Lykke i Deres nye Virkekreds. Der forener sig saa meg

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: ukendt (1814-04-12)
Fra et par unævnte Tilhørere . Kjøbenhavn , 12te April 1814 . Som Lægemidler for den Syge, saa ere Ord for en bedrøvet Sjæl — saa lyder et gammelt Ordsprog; og mine egne Sorgens Dage have tilfulde overbeviist mig om dets Sandhed. Jeg har bedrøvede Sjæle at trøs

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: ukendt (1815-01-08)
Kjøbenhavn , 8 Jan. 1815 . Matth, v., 13. Den lærbe, den granskende, den tænkende, den humane Religionslærer, Fornuftens og det Guddommeliges Ærer, ham, som bidrager Sit til, at „Saltet ikke skal miste sin Kraft“, hvadenten ved Udvanding, eller ved Blanding, bevidnes o

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Münster, Gutzon Michael; (1815-08-08)
Fra G. Münster . Gadstrup , 8 Aug. 1815 . Min elskelige Broder! Du takkes ret hjertelig for Gaven af det nye Bind af Dine Prædikener, som jeg læser med Glædes-Taarer og Taksigelse til Høstens Herre, at han vedbliver at sende ærlige Arbejdere i sin Høs

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Molbech, Christian; (1815-08-06)
Fra Molbech . Kbhvn . d. 6te Aug. 1815 . Da jeg i Gaar ikke havde den Fornøielse at træffe Dem hiemme, og i Morgen reiser paa Landet, kan jeg ikke negte mig, skriftlig at aflægge den tredobbelte Lykønskning, som jeg gierne i disse Dage mundtlig havde bragt Dem;

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Malling, Ove; (1817-02-24)
Fra Malling . d. 24 Febr. 1817 . Jeg gav mig den Ære, engang at indbyde Deres Høiærværdighed til en Post ved Universitetet i Norge „Medd.“, S. 192. . Forsynet vilde det bedre. Jeg har nu den Glæde at træde i videnskabelig Embedsforbindelse med Dem her, da Hans M

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Petersen, Frederik Christian; (1817-08-28)
Fra F. C. Petersen . München d. 28. Aug. 1817 . At Deres Brev af 14de Jul. M.’s Breve, S. 128. var mig hjertelig kiærkomment, følger af sig selv, og jeg bevidner Dem min bedste Tak derfor. — — Her i München er der en sand Skat af Indretninger f

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1817-11-08)
Fra Fru Rahbek . Den 8de November 1817 . Hvor gierne vilde jeg ikke i Dag, som i Fior og for 11 Aar siden, mundtlig have bragt min Lykønskning, og glædet mig atter, som i Fior, ved at see den for 11 Aar siden i Spiellerup saa eensomme og forladte Onkel nu omgive

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1817-12-03)
Fra Mynster til Fru Rahbek . 3 Dec. 1817 . Kiere, gode Niece! Dersom jeg i Gaar eller i Morges havde havt et Øiebliks Tiid, skulde Deres Bud vist ikke være bleven affærdiget uden et Par Ord, som havde sagt Dem, hvor ondt det giør mig, at De endnu al

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Sadelin, F.; (1817-07-28)
Fra F. Sadelin . Wasa 28. July 1817 , Högvördige och vidtberömde Herr Doctor! Det skall måhända förvåna Herr Doctorn, alt emottaga dessa rader från en aflägsen ort och af en okänd hand; men att de icke misshagligt upptagas, derom förvi

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Sadelin, F.; (1818-03-14)
Fra Samme. Wasa , d. 14 Mars 1818 . Högvördige och höglärde Herr Doctor! Med glädje emottog jag det efterlängtade svaret på mitt bref, och får så väl derföre, som för de meddelade hugnande upplysningar, aflägga min tacksägelse, och tillika i den Christ

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1818-10-19)
Fra Mynster til Fru Rahbek . Kbhvn. , 19 Oct. 1818 . Hvorledes det end gaaer mig, og hvor lidet jeg end er istand til at tænke ordentligt, uden paa Eet Medd. S. 205—6 (O. H. Mynsters Død den 13de Octbr. — „Det var med sønderrivende Smerter jeg saae ham skille

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Hegermann-Lindencrone, Mette Louise Christiane Frederikke; (1819-02-10)
Fra Fru Lonise Hegermann-Lindencrone . Citadellet , d. 10de Febr. 1819 . Hvorledes skal jeg noksom takke Dem, kiære Ven! for Deres Brev? M.’s Br. S. 130. . De har vist ikke tvivlet om, hvor inderligt vi alle have følt og deelt de tunge Slag, som rammede Dem, vo

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1819-12-12)
Fra I. L. Heiberg . Paris , d. 12te December 1819 . Herr Doctor! Deres ærede Skrivelse af 16de November har jeg rigtig modtaget. Mere end det mig meddeelte Afslag bedrøvede mig den Vildfarelse, hvorpaa det især beroede, da De nemlig syntes at staae i

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Karen Margrete; (1820-11-08)
Fra Fru Rahbek . Bakkehuset , den 8de Novbr. 1820 . Kiæreste Onkel! Jeg har ingen classisk Afhandling at sende Dem, som den, De sidst sendte mig, da De sendte „det Bedste, De havde, ved den Bedste, De har“. Jeg kan ikke selv indfinde mig, og mit Egern

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Brøndsted, Peter Oluf; (1821-02-23)
Fra Brøndsted . Rom , 23 Febr. 1821 . — Deres kjære elskelige Broders Fragment af Lovtalen over Daniel Ranau Skandinavisk litteraturselskabs Skrifter, 17de Bind. (Smlgn. Breve fra M. S. 137-38). var mig overmande velkommen. Uagtet jeg kjendte lidt til dette St

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Laub, Hieronymus; (1821-09-22)
Fra Laub . Frørup , d. 22 Septemb. 1821 . Kun to Linier skal sige Dig, min evig kiære, troefaste Ven (huld og troe og elskende, som Han, jeg ikke skal finde her!), at jeg haaber i næste Uge at være hos Dig i Kjøbenhavn. Fader og Moder ledsage, vil Gud, deres Sø

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Buntzen Gyllembourg-Ehrensvaerd, Thomasine Christine; (1822-01-29)
Fra Fru Gyllembourg . Christianshavn , d. 29 Jan. 1822 . Med stor Fornøjelse opfylder jeg herved det Løfte, jeg gav, ikke at beholde „Nina“ tre Dage i min Værge, forinden jeg presenterede dette aandelige Barnebarn for den Mand, hvis Bifald jeg vist veed, er ee

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1822-09-12)
Fra Heiberg . Kiel den 12 September 1822 . Herr Doctor! Det har særdeles meget smertet mig, at jeg ikke fik taget Afsked med Deres Høiærv. før min Afreise fra Kjøbenhavn. — Overbringeren af dette Brev er Herr Holmbo fra Chris

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1822-10-31)
Fra Ingemann . Sorøe , d. 31 Octbr. 1822 . Ærb. P. M. Først en venlig og taknemmelig Hilsen fra den unge academiske Planteskole hernede, hvorover De vist med os har nedbedet Himlens Velsignelse, og som med Guds Hjelp ogsaa med Tiden vil blive Dem, og

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Steffens, Henrik; (1823-05-01)
Fra Steffens . Breslau , d. 1sten May 1823 . Lieber Mynster ! Ohne allen Zweifel wirst du dich wundern, nach so unbegreiflich langer Zeit einen Brief von mir zu bekommen. Sey nicht böse, dat ich dir deutsch schreibe. Ich habe meine Muttersprache keinesweges ve

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Brøndsted, Peter Oluf; (1823-08-29)
Fra Brondsted . Genf , d. 29 August 1823 . Tak, hulde Ven, for Dit særdeles velkomne og interessante Brev af 22. April, som jeg modtog i Florenz i Julii Maaned. — At Directionen saa gunstigen udvirkede mig den omskrevne Forlængelse af min Permission, var mig me

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1823-11-02)
Fra Fogtmann . Sorøe , d. 2den Novbr. 1823 . Høiærværdige Herr. Doctor! D. H. modtage herved min inderligste Tak for den Oprigtighed og Velvillie, hvormed De har sagt mig Deres Mening om min Lærebog i Religionen. Der lever ingen Mand i denne Tid, hvis

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Sibbern, Frederik Christian; (1825-03-21)
Fra Sibbern . Østerbroe , 21. Martii 1825 . Idet jeg sender indlagte Steffensiana tilbage, vil jeg tillige bede Dem, ret at tænke paa, om den Tanke at læse Aristoteles sammen dog ei var at udføre. Dersom vi som Tredie toge En, der kunde disponere ligesaa frit o

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1825-03-28)
Fra Rahbek . Bakkehuset , 28. Martii 1825 . Kiæreste Mynster ! Endelig sender jeg dig med Undseelse og Tak dine „Characteristiker og Kritiker" af Fr. og A. W. Schlegel. tilbage, dem jeg, om jeg ikke tager feil, i Spiellerup laante af dig, hvorfor de

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1825-04-07)
Fra Heiberg . Kiel , 7. April 1825 . Høistærede Herr Doctor! Da jeg i forgangne Efteraar udarbejdede mit lille Skrift om den menneskelige Frihed, Heibergs „Prosaiske Skrifter", 1ste Bd. og fandt mig foranlediget til i samme at opponere ei blot imod P

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Harms, Claus; (1825-09-08)
Fra Harms . Kiel , 8. Sept. 1825 . Mein sehr werther Freund, I Medd. S. 218 fortæller M, om en lille Reise, han i hiin Sommer foretog i Holsteen. „I Kiel stiftede jeg Bekiendtskab med Harms, hvis Personlighed jeg fandt ganske anderledes, og meget behageligere,

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Steffens, Henrik; (1825-09-08)
Fra Steffens . Waldenburg d. 8ten Septbr. 1825 . Lieber Mynster ! Endlich ergreife ich einmahl wieder die Feder, um dir zu schreiben. Du hast wohl Recht — es ist fast eine sündliche und auf jeden Fall schwer zu rechtfertigende Anmatung, dat man

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1828-10-25)
Fra KahbeK . D. 25. Oct. 1825 . Kiære Ven! Det torde synes, som jeg betalte dig efter Cølns Vægt, ved at sende dig denne tykke Bog, istedenfor den liden Prædiken, du i Overgaars sendte os Prædikenen om „den christelige Viisdom", som M. udgav under „de

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Engelbreth, Wolf Frederik; (1825-11-21)
Fra (Provst) Engelbreth . Denne M.'s mangeaarige Ven og Nabopræst havde indsat ham i Embedet den 7de November 1802, og var hans jevnlige Omgang, medens han var i Spiellerup. (Medd. S. 144). „Jeg havde dog Een" — skriver M. S. 147 — „med hvem jeg kunde tale om de Anliggender, som ikke hørt

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Engelbreth, Wolf Frederik; (1826-12-uu)
Fra Samme. Dec. 1826 . — Hvad den i Hovedstaden overhaandstagende Tænkemaade angaaer, da kan Ingen billige en saadan Tendents, som er den falske Pietismes, og Ingen kan misbillige, at De, ærede Ven! aabenbar bestrider den. Men paa den anden Side synes og den nyer

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Sibbern, Frederik Christian; (1825-12-14)
Fra Sibbern . D. 14de Decbr. 1825 . Idet jeg oversender Dem medfølgende Manuskript, „Gabrielis's Breve". for at bede Dem løbe det igjennem, fornægter jeg ikke det göthe'ske: „er wünscht euch zu gefallen", og føler, at Børnene af vor Phantasie dog ere vort Hjert

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Sibbern, Frederik Christian; (1785-07-18/1872-12-16)
Uden Datum . Man kan neppe blive overrasket paa en behageligere, glædeligere Maade, end jeg blev det ved at modtage og læse Deres Recension, da jeg kom hjem i Gaar Aftes sildigt; og min første Tanke var, da jeg havde læst den, at jeg strax i Dag maatte takke Dem for den. Deres Re

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Paludan-Müller, Jens; (1826-05-27)
Fra (Stiftsprovst) Palndan-Müller . M.'s Bekiendtskab og Venskab med denne Mand var først stiftet et af de foregaaende Aar. Odense , den 27. Mai 1826 . Deres Høiærværdighed har bestemt giort en god Gierning med Deres Brev og tilsendte Bog, for

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Paludan-Müller, Jens; (1827-05-30)
Fra Samme. Odense d. 30te Mai 1827 . Tredie Gang sætter jeg Pen til Papiir for ret inderlig at takke D. H. for Deres kierkomne Brev af 6te Martii sidstleden, og Afhandlingen „om Drifterne", Bl. Skr. 1. som fulgte med det. Jeg vilde ikke alene me

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1827-10-18)
Fra Mynster til Fru Rahbek . Kjøbenhavn 18de Oct. 1827 . Min kiereste Niece! Da jeg i Morgen ikke engang faaer Tiid til at skrive nogle Linier, saa faaer jeg endnu mindre Tiid til, hvad jeg dog saa gierne ønskede, personlig at bringe

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1827-10-21)
Fra, Rahbek . Bakkeh . 21de Oct. 1827 . Kiære Job ! Jeg har med særdeles Interesse „slugt" det lidet Skrift, „Om Universitetets og de lærde Skolers Freqvents" (Bl. Skr. 2.) der virkelig er et Mynsterskrift, hvorledes Controverser skulle føres med s

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Estrup, Hector Frederik Janson; (1827-10-28)
Fra Estrup . Sorøe d. 28de Octbr. 1827 . Jeg er Dem særdeles forbunden for Deres Undersøgelse om Universitetets og de lærde Skolers Freqvents, som De har havt den Godhed at tilsende mig. Jeg maa tilstaae, at Nathan — Davids Afhandling havde vild

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1828-03-03)
Fra Fogtmann . Sorøe , den 3die Marts 1828 . Deres Høiærv. bedes paa det bedste at undskylde, at jeg først nu takker Dem for Deres ærede Skrivelse af 18de Jan. Det glæder mig meget, at den nye Udgave af min Lærebog ansees af Dem for en forbedret Udgav

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1828-04-13)
Fra Samme. Sorøe , den 13. April 1828 . Det gjorde mig virkelig ondt, at det ikke lykkedes mig at tale med D. H. i Paaskeferien. Deels Deres mange Forretninger, 4 Prædikener i en Tid af 5 Dage, deels ogsaa mine Forretninger eller Ærinder forvoldte, at jeg opsatt

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1829-03-08)
Fra Samme. Sorøe , den 8. Marts 1829 . Jeg er Deres Høiærv. megen Tak skyldig for Deres meget ærede Skrivelse af 24de Jan. d. A. Deres gunstige Dom om nogle af mine Bemærkninger var mig ligesaa kjær, som Deres Indsigelse mod min Fremstilling af Forsoningslæren „

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1828-05-15)
Fra Rahbek . Bakkeh , den 15. Mai 1828 . Kiære Job! Jeg skynder mig at takke dig for den sande Nydelse, dine saa hiertelige og sanddrue Ord over vor gamle Broder 38 „Liebenberg", har M. tilføiet ovenover. har skiænket mig; der er intet at slaae af, o

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Steffens, Henrik; (1828-12-21)
Fra Steffens . Breslau , den 21. Decbr. 1828 . Lieber Mynster ! Nach einer so langen Unterbrechung unseres Briefwechsels komme ich nun wieder zu dir. Heute fangen meine Weihnachtsferien an, das Jahr nähert sich seinem Schlut, und die Zeit rückt an, in welcher

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Steffens, Henrik; (1829-04-20)
Fra Steffens . Breslau 20. April 1829 . Jeg skriver dig i al Hast, at jeg er beskiæftigct med en stor Reise, som jeg vil antræde til Eder. Jeg reiser over Berlin — hvor min Kone og Datter bliver hos deres Beslægtede — og over Ystad til Stockholm

BREV TIL: Rahbek, Karen Margrete; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1828-10-18)
Mynsters sidste Brev til Fru Rahbek . Nylig fundet — ligesom de ovenfor meddeelte smaa Breve fra ham — mellem Rahbeks efterladte Papirer. — Smlgn. Medd. S. 152. 18. Oct. 1828 . Min kiere, kiere Niece! Jeg skriver dette i Aften, da jeg

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1829-01-26)
Fra Rahbek . Bakkehuset , 26. Jan. 1829 . Kiære Job! Tusind Velsignelser over dig sor dit sidste kiære Besøg; omsvævede hun os usynlig — og hvorfor ikke? — har hun gienfundet, og gienkiendt, og gienelsket sit skiønne Hiertes mangeaarige Yndlingsven; d

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1829-02-23)
Bakkehuset , 23. Febr. 1829 . Kiæreste Job! Jeg har længe længtes efter at lade dig høre noget fra mig; men jeg har, siden vi saaes, ikke været uden to Gange i Byen, den ene i Begravelsesærinder, den anden en Aften, da jeg gik af Veien for mig selv — paa Comedie, .og

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1829-05-28)
Bakkehuset , 28. Maji 1829 . Kiære gamle Ven! Jeg takker dig inderlig og hjertelig for din saa rørende og deilige Tale, Gravtale over Prindsesse Caroline af Hessen (K. L., 2det Bind). som du var saa venskabelig at sende mig, og som jeg holdt saa meget af, at jeg strax

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Rahbek, Knud Lyne; (1830-01-21)
21. Jan. 1830 . Kiæreste Ven! Jeg kommer fra vor elskede Hedengangnes Grav, hvor jeg har været henne, at hænge en Blomsterkrands om den Rosenbusk, som betegner den. Fra dette Dagens og mit Hiertes Anliggende gaaer jeg over til det høitideligere og helligere, at kalde di

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Brøndsted, Peter Oluf; (1830-08-30)
Fra Brøndsted . Paris , 30. August 1830 . Jeg lovede Dig i mit sidste Brev for en tre Uger siden, at jeg snart vilde tilskrive Dig igjen om „vore egne Anliggender", og ordentligt besvare dit kjære Brev, hvortil de overordentlige Begivenheder, hvorom jeg sidst m

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Steffens, Henrik; (1830-02-10)
Fra Steffens . Breslau , 10. Febr. 1830 . Lieber Mynster ! Ich schreibe dir erst von einer Geschäftsangelegenheit — — — Nun Einiges über deinen kleinen Aufsa: „Logische Bemerkungen über die Identität". Wahrlich, du hast Recht: Seele und Leib sind abs

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Paludan-Müller, Jens; (1831-02-11)
Fra (Biskop) Paludan-Müller . Aarhuus Bispegaard , 11. Febr. 1831 . Med den inderligste Glæde modtog jeg D. H.'s Brev og Bog om Begrebet af den christelige Dogmatik; Bland. Skr. 1ste Bind. og jeg takker Dem paa det hjerteligste for begge Dele. Læsningen satte

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Sibbern, Frederik Christian; (1785-07-18/1872-12-16)
Fra Sibbern . Hvad jeg strax sagde mig selv, da jeg havde læst den første Halvdeel af Deres Afhandling om Dogmatikens Begreb, men, forhindret ved meget Mellemkommende, maatte lade det beroe med at læse den til Ende, det gjentog jeg hos mig selv, da jeg efter en rum Tid kom til d

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Molbech, Christian; (1831-08-15)
Fra Molbech . Kbhvn . d. 15de Aug. 1831 . Jeg havde i denne Tid ret meget at sige Dem, min ædle Ven og Velynder! mig selv vedkommende; men jeg maa nøies med at meddele Dem foreløbigen, eller forberede Dem paa et af mine nærmeste Ønsker. Følgerne af en meget alv

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Steffens, Henrik; (1832-05-04)
Fra Steffens . Berlin d. 4. Mai 1832 . Wie war das nur möglich, dat du meine Opposition gegen die Aufgebung einer 300 jährigen, geselich begründeten, formel fixirten religiösen Differenz, die auch als innere Überzeugung den religiösen Mittelpunk

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1833-10-07)
Fra (Biskop) Fogtmann . Aalborg 7de Octbr. 1833 . Deres Høiærv.'s venskabelige Skrivelse af 15de Julii modtog jeg nogle Dage, før jeg reiste fra Ribe, og glædede mig meget derover. Det var det sidste Brev, som jeg i Ribe fik fra Kjøbenhavn. Jeg

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Steffens, Henrik; (1833-10-08)
Fra Steffens . Berlin d. 8ten Octbr. 1833 . Lieber Freund ! Der dir diese Zeilen bringt, ————————————————————— Ich kam vor einigen Tagen von Dresden zurück, wo ich mit meiner Familie in einer Privatwohung vier Wochen zubrach

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Nielsen, Rasmus Møller; (1834-09-14)
Fra Biskop K. Moller . Mariboe , d. 14de Sept. 1834 . Min første Tanke, ved Modtagelsen af Deres Høiærværdigheds kierlige Skrivelse, var Tak til Gud, som har opfyldt mit og, jeg tør maaskee sige, alle redelige Christnes Ønske, ved at sætte Dem paa vort Fædrelan

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Steffens, Henrik; (1773-05-02/1845-02-13)
Fra Steffens . ( Uden Datum ). Lieber Freund ! Geheimerath Kortum, vortragender Rath in unserm Ministerio, der dir diesen Brief bringt, ist mein guter, lieber Freund. Wir waren in wunderbaren Verhältnissen. Er war in Halle mein Zuhörer; während des Krieges traf ich ihn als Rec

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1835-04-12)
Fra Ingemann . Sorøe , den 12te April 1835 . Uagtet jeg i denne Maaneds Slutning tænker at kunne have den Fornøielse personlig at hilse paa Deres Højærværdighed, maa jeg dog foreløbig takke Dem for de skjønne Mindeord over Frederikke Brun. Jeg har heller ikke v

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1835-11-uu)
Fra Fogtmann . Aalborg , i November 1835 . Det glædede mig særdeles meget at modtage Deres Høiærv.'s sidste Brev med hoslagte Prædiken i Anledning af Stænderforsamlingen. Kirk. Leil. T. I S. 235. Denne Prædiken synes mig at være særdeles passende, hvad der ved

BREV TIL: Estrup, Hector Frederik Janson; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1835-12-09)
Af nogle faa senere tilkomne Breve Fra Mynster : Til Estrup . Roeskilde . d. 9de Dec. 1835 . Ved at tilstille Dem, høistærede Ven! hosfølgende lidet Skrivt, er det mig kiert at have en Anledning til at fornye mig i Deres Erindring. Om Skrivtet har jeg kun Lid

BREV TIL: Ørsted, Anders Sandøe; FRA: Mynster, Jakob Peter; (1836-06-22)
Til A. S. Ørsted . Kbhvn. , d, 22te Juni 1836 . Kiere Ven! Hermed sendes først den allervenligste Hilsen, og dernæst en liden Tale „Ved Indvielsen afFrederiksborg lærde Skoles nye Bygning" (Bl. Skr. 3.) , som er bleven trykt paa Tilhørernes Begiering,

BREV TIL: ukendt FRA: Mynster, Jakob Peter; (1836-08-12)
Til en Præst i hans Stift. En Præst havde tilskrevet M. et udførligt Brev, hvori han først med Varme udtalte sig om den Visitais, han havde holdt i hans Menigheder; hans „Inderlighed og gjennemtrængende Kraft", hans „begejstrede og begeistrende Taler" havde efterladt et „velsignelsesrigt I

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Engelbreth, Wolf Frederik; (1836-10-03)
Fra Engelbreth . Lydersløv , 3. Oct. 1836 . Høivelbaarne Hr. Biskop , Høitagtede Ven og Velynder! Deres sædvanlige Godhed imod mig lader mig haabe, at De undskylder, at jeg har tøvet lidt med at besvare Deres sidste Brev, som meget har glæd

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Marheineke, Philip; (1836-11-12)
Fra Marheineke . Berlin , am 12. Novbr. 1836 . Ew. Hochwürden beehre ich mich, in beiliegendem Blatt der Staats-Zeitung eine Beschreibung unseres gemeinsam gefeierten Reformationsjnbiläums ganz ergebenst zuzustellen. Denne Beskrivelse er fra „Allg. Preut. Staat

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Marheineke, Philip; (1837-01-22)
Fra Samme. Berlin , 22. Jan. 1837 . Nicht ohne Besorgnit, Ew. Hochw. möchten mich der Undankbarkeit fähig halten, komme ich erst jet mit meinem herzlichsten, innigen Dank für die Ehre, welche Sie mir durch Widmung Ihrer Predigten am Reformationsfest Kirk. Leilig

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Marheineke, Philip; (1837-08-19)
Fra Samme. Berlin , am 19. Aug. 1837 . Ew. Hochw. beehre ich mich, beigehendes Büchlein, Ihnen gewidmet Udkast til den praktiske Theologie. , ganz ergebenst zuzustellen. Ich habe wirklich geeilt (und mich deshalb gewit auch wieder übereilt) mit der Herausgabe di

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1837-10-20)
Fra Fogtmann . Aalborg , 20. October 1837 . Med sand Glæde har jeg erfaret, at Revisionen af Ritualet er overdraget Deres Høiærv., og at De er bleven udnævnt til Medlem af Commissionen for Revisionen af Oversættelsen af det Gamle Testamente. Endskjønd

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Marheineke, Philip; (1839-02-11)
Fra Marheineke . Berlin , 11. Febr. 1839 . Ew. Hochwürden empfangen hiebei, was mir durch die gegenwärtige Lage unserer Kirche abgedrungen worden. Prædikener over Katholicisme og Protestantisme. Der Papismus set uns in unserm Lande so arg zu, dat wir uns nothw

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1839-07-09)
Fra Fogtmann . Aalborg , 9. Julii 1839 . Nu har jeg da langt om længe faaet 4de Hefte af „Tidsskrift for Litteratur og Kritik", og jeg har med stor Fornøielse læst D. H.'s Bemærkninger om „Rationalisme og Supranaturalisme”. Dog tillader jeg mig at bemærke, at L

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Harms, Claus; (1839-07-24)
Fra Harms . Kiel , 24. Juli 1839 . Theurer Freund ! Ihr Brief hat mir recht wohlgethan; ich glaubte schon, dat ich bey Ihnen nicht mehr dieselbige Stätte noch hätte welche früher, und sehe jet, noch dieselbige; hätte meine Freude darüber vor dem Ueberbringer g

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Tegnér, Esias; (1839-08-25)
Fra Tegnér . Landskrona , 25. Aug. 1839 . Just som jag stod färdig att resa ut för allehanda Embetsforrätningar i Stiftet, emottog jag från Lund den Liturgiska gåfva, hvarmed Herr Biskopen hedrat mig, och den jag således ej ännu haft tillfälle att närmare lära

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Neumann, Jacob; (1839-08-10)
Fra (Biskop) Neumann . Bergen , 10. Aug. 1839 . Jeg kan ikke andet end paa det Forbindtligste at takke Deres Høiærv. for den Opmærksomhed, De har viist mig, ved at sende mig Deres Udkast til en forbedret Alterbog og dertil hørende Ritual. Trangen til Forbedring

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Engelbreth, Wolf Frederik; (1839-07-13)
Fra Cngelbreth . Lydersløv , 13. Julli 1839 . — Jeg har giennemlæst det mig sendte Forslag med største Opmærksomhed, og har fundet det udarbeidet med Kiærlighed for det gamle Ritual, og Stræben at bevare dets Ord, hvor Omstændighederne tillod det; saa det inder

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1840-02-11)
Fra Fogtmann . Aalborg , 11. Febr. 1840 . D. H. modtage herved min oprigtige Tak for Deres Sørgetale over Kong Frederik den Sjette. — Jeg havde vel ogsaa tænkt paa at udgive min Sørgeprædiken; men den vilde tabe sig som en Draabe i Havet, og jeg var d

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Engelbreth, Wolf Frederik; (1840-03-28)
Fra Cngelbreth . Lydersløv 28tt Marts 1840 . Deres mod mig udviste Bevaagenhed ved at sende mig Deres „Oplysninger ang. Udkastet til en Alterbog og Kirke- Ritual" forbinder mig til den hierteligste Taksigelse. Med største Opmærksomhed har jeg læ

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Brøndsted, Peter Oluf; (1840-04-04)
Fra Brøndsted . London den 4de April 1840 . Ædle Ven! — Naar jeg nu skal melde Dig et og Andet fra denne mærkværdige Stad, som vistnok med god Grund ansees for Centralpunktet til Afgjørelse af de meest forskjelligartede Statsinteresser

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Steffens, Henrik; (1840-uu-uu)
Fra Steffens . ( Berlin 1840 .) Kiære Mynster og Bang! Tilgiver mig, at jeg striver til begge under eet. Jeg har en saa stor Mængde Breve at skrive og er en saa flet Brevsskriver, at jeg næste er i Fortvivlelse. Men hvorledes kunde jeg for

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Marheineke, Philip; (1840-08-26)
Fra Marheineke . Berlin 26de Aug. 1840 . Nachdem ich nun so lange nichts mehr von Ihnen, verehrtester Herr Bischoff, vernommen, ist es wohl endlich Zeit, das Stillschweigen zu unterbrechen, und die beiliegende Rede giebt mir dazu die ungesuchte

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1841-uu-uu)
Fra Fogtmann . Aalborg , 1841 . — D. H. har uden al Tvivl fuldkommen Ret i den Bemærkning, at vor Tid seer meest paa Formen, og higer efter nhe Former. Tidsaanden er nemlig urolig og utilfreds. Naar den indre Fred er svunden bort, søger Mennesket let eller sædv

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Müller, Tage Christian; (1842-02-12)
Fra Biskop T- Müller . Ribe , 12 Febr. 1842 . Om end en ydre Anledning ikke havde gjort mig det til Pligt, idag at skrive til D. H., saa vilde jeg dog ikke kunnet lade mange Postdage gaae hen, førend jeg havde takket Dem, og det gjør jeg herved ret hjerteligt,

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1842-12-20)
Fra H. C. Orsted . 20. dec. 1842 . Bedlagte trykte Ark tager jeg mig den Frihed at sende Dem, fordi jeg paa Fredag i Videnskabernes Selskab meddeler Noget, som staaer i Sammenhæng dermed. Naar det lille Skrift, som jeg udarbeider over det Skjønnes Naturlære, er

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Estrup, Hector Frederik Janson; (1843-01-16)
Fra Estrup . Kongsdal , 16de Jan. 1843 . Jeg beder D. H. modtage min hjertelige Tak for Deres Brev, som har gjort mig en stor Glæde, ligesom for Deres Tale „Om den lærbe Skoles Bestemmelse", ben 4be af be Skoletaler, som finbe i Bl. Skr. 3, og as hvilke flere a

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Estrup, Hector Frederik Janson; (1843-02-06)
Fra Samme. Kongsdal , 6te Februar 1843 . — Jeg skal blot endnu tillade mig tvende historiske Bemærkninger i Anledning af vore forskjellige Anskuelser: 1) Det staaer meget slet til med den cl a s siske Underviisning i Frankeriges colleges. Dog udmærke de Franste

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1843-uu-uu)
Fra Fogtmann . Aalborg , 1843 . Jeg har nu allerede for nogen Tid siden tæft D. H.'s Afhandling „om de logiske Principer" Bl. Skr. 2. , som meget har in teresseret mig. Dog maa jeg endnu være af den Mening som tidligere: at der ikke mellem Supranaturalisme og

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1844-01-20)
Fra Samme. Aalborg , 20 Jan. 1844 . At det gaaer langsomt med Tillægget til Psalmebogen, er næsten commune naufragium for alle Commissionsarbeider, især naar Commissionens Medlemmer ikke ere samlede. Det var maaflee ogsaa bedre, at en saadan Commission bestod af

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Dorph, Niels Vinding; (1844-05-02)
Fra (Professor) N.V. Dorph . Kjøbenhavn , 2. Mai 1844 . Høiærværdige Herr Biskop Mynster ! Ved at tilbagesende Brøndsteds Biographie takker jeg for en af de bedste Sjelenydelser. — Hvori stikker dog den efter min Følelse forkeerte, i det mindste for

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Dorph, Niels Vinding; (1844-05-08)
Fra Samme. 8. Mai 1841 . Undskyld, at jeg atter uleiliger. Jeg hørte i disse Dage en ung Mand med. Suffisance paastaae, at Brøndsted „slet ikke var Philolog". Jeg kom derved til at tænke paa, at Deres Høiærv. etsteds i B.S Biographie siger, langtfra ikk

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Müller, Tage Christian; (1844-06-15)
Fra Biskop f. Miiller . Ribe , 15. Juni 1844 . Deres Høiærv. maa troe, at det er haardt for mig at fkulle nu tilbringe det Meste af et Fjerdingaar fjernt fra det Hjem, hvor jeg finder min Opmuntring og Trøst, og sidde i Stændersalen, hvor jeg altid vil føle, at

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1844-08-15)
Fra Fogtmann . Aalborg , 15. August 1844 . Bed sidste Landemode anmodede alle Stiftets Provster mig om at fremføre paa deres Vegne for Cancelliet Ønsket om, at vi maatte faae en heel ny Psalmebog. Dette har jeg ogsaa gjort, især da jeg i mit Hjerte nærer samme

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Müller, Tage Christian; (1845-01-18)
Fra T. Müller . Ribe , 18. Jan. 1845 . Jeg erindrer, at Deres Høiærv. en Aften i Ritualcommisfionen yttrede, at der dog maatte tænkes paa at indskrænke eller forandre Antallet af Præsternes Indberetninger. Mig synes, at det var godt, om denne Forandring foregik

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1845-10-04)
Fra Fogtmann . Aalborg , 4. Octbr. 1845 . Deres Høiærv. ville modtage min oprigtige Tak for den latinske Landemodstale. «De præsenti ecclesiæ nostræ conditione« (Bl. Skr. 6). Jeg har læst den med særdeles Interesse, ikke alene fordi den er skrevet i et reent o

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Heiberg, Johan Ludvig; (1846-03-22)
Fra Heiberg . 22be Marts 1846 . Deres Høiærværdighed ville modtage min ærbødigste og forbindtligste Tak for den fkjønne Gave, Taler ved Præstevielse. Anden Samling. De har fkjænket mig, og som er mig dobbelt kjær, fordi jeg modtager den fra Forfattere

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Müller, Tage Christian; (1846-uu-uu)
Fra T. Müller . Ribe 1846 . Ligesom man ej sjelden udsætter sig for incidere in Scvllam ved at ville evitare Charybdin, saaledes gaaer det ogsaa let mig ved min Brevvexling med D. H. Jeg vil ei v ære paatrængende; men stundom kan det derved faae

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Bastholm, Hans; (1846-10-25)
Fra H. Baltholm . Slagelse 25de Octbr. 1846 . Deres Højærværdighed aflægger jeg herved min ærefrygtsfnlde Taksigelse for Meddelelsen af den kongelige Resolution om min Entledigelse, og for den Bistand, De derved har fornudet mig, at de

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Müller, Tage Christian; (1846-10-06)
Fra T. Müller . Ribe 6te October 1646 . — Jeg skylder D. H. hjertelig Tak for Gaven af Deres sidst udgivne „Fire Prædikener og Tale ved Præsteindvielse". Hvis jeg ei feiler, har De ogsaa følt en vis subjectiv Trang til at udgive disse Prædikener

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Fogtmann, Nikolai; (1847-uu-uu)
Fra Fogtmann . Aalborg 1847 . — De kirkelige Sager trænges hen i Baggrunden af de politiske, og jeg tænker ikke, at der vil fkee store kirkelige Forandringer for det første. Det er vel neppe muligt, at en ny Alterbog eller et nyt Ritual kan indf

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Müller, Tage Christian; (1847-uu-uu)
Fra T. Müller . Ribe 1817 . — Hvad det Kirkelige angaaer, da er jeg meer og meer kommen til den Overbeviiöning, at her maa fkee en Forandring, skjøndt jeg hverken kan angive, hvorledes den bedst lader sig bevirke efter den factiske Tilstand, et

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1847-12-14)
Fra Ingemann . Sorøe 14de Decbr. 1847 . Med min hjerteligste Tak for den tilsendte nye Samling af Prædikener, som jeg i denne Tid daglig glæder og opbygger mig ved, og hvori — blandt saa Meget, der griber Sindet og opløfter Tanken, den Vite Præd

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Engelbreth, Wolf Frederik; (1847-12-14)
Fra Engelbreth . Lydersløv 14de Decbr. 1847 . Det er saare gl ædeligt for Alle dem, som ære og elske Tem, at see Dem give de Christne i Fædrelandet vedvarende Beviser paa Deres christelige Aandskraft i nye Samlinger af Prædikener. De nys udgivne

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Müller, Tage Christian; (1848-01-08)
Fra T. Müller . Ribe 8de Jan. 1848 . Næsten hver Gang jeg tillader mig at skrive til Dem, har jeg en ny Taksigelse at fremføre; denne Gang for Sversendelsen af de sidst udgivne Prædikener. — De har herved atter givet os et nyt Bidrag til en ægte

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Müller, Tage Christian; (1848-02-29)
Fra Samme. 29de Febr. 1848 . — Det vilde være mod de Hensyn, jeg skylder D. H., om jeg vilde tilskrive Dem, hver Gang jeg føler Trang dertil. Men naar en udvortes Anledning kommer til. som den Godhed, De har havt ved at tilstille mig den første Prædiken, De holdt

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Ingemann, Bernhard Severin; (1850-02-05)
Fra Ingemann . Sorøe 5te Febr. 1850 . Jeg bringer Deres Høicerv. min forbindtligste Tak for Deres sande, inderlige og fkjøenne Affkedsord til Adam Øhlenschlceger. Det er saa Faa, der ved en saadan stor og Alle berørende Begivenhed vide at lade S

BREV TIL: Mynster, Jakob Peter; FRA: Ørsted, Hans Christian ; (1850-03-15)
Fra H C Ørsted . 15de Marts 1850 . Høistærede Ben! De modtage min forbindtligste Tak for Meddelelsen af Deres Bemærkninger over min Bog. Bemærkninger ved Skrivtet „aanden i Naturen" (Bl. Skr. 2, S. 216 ft.) De ere skrevne med ædle Klarhed og Værdighed

Tekst efter brevene

Tekst efter brevene