Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jakob Peter Mynster (1807-10-16)

Spiellerup, 16de Octobr. 1807.

Si vales bene est, ego valeo. Jeg haaber, det er sidste Gang jeg, under Engellændernes venskabelige Besøg i Siælland, aflægger Dig Rapport om, at de ikke have besøgt mig, eller tilføjet mig nogen Molest med Leverancer eller deslige, uagtet de have draget en Kreds omkring mig, over Kiøge, Ringsted, Nestved, Kallehauge og Præstøe, saa jeg ikke skal komme ret langt uden at støde paa dem. Jeg lever derfor som sædvanligt, og ret vel, og min Fliids Thermometer staaer paa „Tempereret". Jeg har blandt Andet foresat mig: nulla dies sine linea, og skiøndt jeg stundom følger Ordsproget lidt for bogstaveligt, faaer jeg dog noget bestilt efterhaanden. Nu udarbejder jeg nogle Prædikener, hvoraf jeg gierne vilde udgive et Bind; men det seer langt ud endnu. Men om man end ikke faaer mange Volumina færdige, lærer man dog Meget, og fordøjer sine og Andres Tanker bedst ved skrivtlige Udarbejdelser, og har en god Livs-Nydelse ved, efter Evne, at scribere legenda, naar man ikke har Lejlighed til at facere scribenda. — Jeg har læst den anden Deel af „Vertraute Briefe über Preussen", som er en Compilation, men af et eget Slags, nemlig af Sladder. Løst og fast, dumt Præk, ubeviiste uforskammede Beskyldninger, tossede Forslag, løgnagtige s. 13 Historier, slet foredragne; omtrent som dersom Alt, hvad der er sladdret i Kjøbenhavn under disse sidste Begivenheder, var paa Prent. Men ogsaa deraf vilde man dog kunne lære Noget, og en fraværende Læser vilde finde nogle Efterretninger, som han ikke vidste.

Hils din Kone kiærligst og tak hende for sidste Brev. Hils Bangs. Skriv og befind Dig vel!

Din
J. P. M.