Danmarks Breve

BREV TIL: Ole Hieronymus Mynster FRA: Jakob Peter Mynster (1808-05-02)

Spiellerup, 2den May 1808.

Min gode Broder!

Tak for Dit Brev og for den bekomne Pakke. „Den spiellerupske Kanonade" er ogsaa hørt i Spiellerup, men langt borte i Sydvest; derimod blev der samme Dag seet et Himmel-Tegn i Nord, der betyder Kongen af Sverrigs Fald. — Bogkatalogen er et ypperligt Skrivt, og jeg blev meget nysgierrig, hvo der kunde have de Bøger, indtil jeg udfandt, at det maae være Monod. Jeg gad have dem allesammen, men da deels dette neppe kommer tidligt nok, deels og især da Priiserne ere saa uforskammet høje, saa faaer det at beroe; men dersom de komme til Auction, ønskede jeg vel at erfare det. — Baggesen Sange ere altfor meget Baggesen; — derimod er Bülow *) en meget læreriig Bog; havde Kongen af Preussen læst den, saa havde han aldrig givet den skrækkelige Ordre, at den slagne Armee skulde drage sig til Oder, en Ordre, der kun kunde komme af det meest rasende Front-System. Ellers er der ogsaa meget Løgn i den fortreffelige Bog; saaledes kan man ikke undgaae et Slag, naar en vigtig aaben Plads ligger den fiendtlige Armee saa nær, at den kan bemægtige sig den, imedens man manøvrerer mod Flankerne, og endog kun ved et ringe Corps, som den i alt Fald ikke bekymrede sig om at opofre, kunde giøre uberegnelig Skade. Fornemmelig gielder det om Kriigsmaskinen, hvad Nehberg siger om Stats-Maskinen, at det ikke er døde Loves Sag at holde levende Mennesker i den Orden, som deres fælleds Vel udkræver. — Jeg skriver i s. 18 denne Tiid paa en Bog — en lille — om Forfatteren af Brevet til de Hebræer *) , som jeg med det Første agter at lade trykke. Jeg læser ogsaa om Aftenen noget i Plato, pløjer min Mark, høvler min Have, maler mit Huus —udvendig — og lever ret vel. Giør Du ligesaa og hils flitteligst.

2

Din
J. P. M.