Danmarks Breve

BREV TIL: Ole Hieronymus Mynster FRA: Jakob Peter Mynster (1808-05-15)

Spiellerup, 15de May 1808.

Kiære Ven!

Mig synes, at jeg ikke vel kan expedere min Post, uden at melde Dig, at jeg lever — og for saa vidt in floribus, at Alting florerer omkring mig, og at jeg altsaa heller ikke kan visne, om jeg endog vilde, hvilket dog er meget langt fra min Villie. Men ellers har jeg Intet at melde. Jeg har, skiøndt uden Skakbret, læst „Anastasia", der er en meget vakker Bog, og som har givet mig megen Lyst til at spille Skak **) . Jeg skal ogsaa, saasnart jeg kommer til Kjøbenhavn, kiøbe mig et Skakspil, uden hvilket et velindrettet Huus ikke burde være, mindst eet, hvor man kan faae Officeerer i Indqvartering — og skal da spille Skak i det mindste med mig selv. — Jeg bliver ved at læse i Plato, som foruden den Viisdom, den indeholder, er en behageligere Underholdning, og af ganske anden Beskaffenhed, end Bøger pleje at være. Den skrevne Dialog spiller saa nær paa Grændsen af Livet, at man ved at læse den lever i en virkelig, dog idealsk Verden, istedet for at den sædvanlige Bogverden hverken er virkelig eller idealsk. — Jeg læser ogsaa de danske Kiæmpeviiser, f. Ex. om højen Bermer Riis; — han voxte over alle Mure, han var galen og aldrig viis, ingen Mand kunde hannem styre. — Ellers har jeg nyelig fuldendt mit lærde theologiske Arbejde, og skal i Morgen til at s. 19 tænke paa, hvad Andet jeg kunde tage for. I næste Maaned havde jeg nok Lyst at giæste Eder, dersom I kunne og ville tage imod mig, hvorom det Nærmere med Tiid og Lejlighed. Din Kone mange Hilsener!

Din
J. P. M.