Danmarks Breve

BREV TIL: Ole Hieronymus Mynster FRA: Jakob Peter Mynster (1808-08-26)

Spiellerup, 26de August 1808.

Dersom be Spanske eller Engelske havde stjaalet Dig selv bort, var Du undskyldt, at Du ikke skrev mig noget derom; men naar de stjæle Fyen og Langeland bort, da bør Du ufortøvet indberette Saadant, at jeg derefter kan tage mine Forholdsregler. — Jeg har ikke længe anvendt Penge bedre, end til „Rameau's Neffe" *) , som er en meget fortreffelig Bog. Jeg veed ikke, hvad Du har paa Æmnet at sige, som i en Samtale af et Par Timer indbefatter et Menneskes heele Levnetsløb. Om det Menneske kunde der ikke skrives anderledes, men han var dog værd at skrives om. Talent og Slethed herske vexelviis over ham, indtil den fuldkomneste Besættelse, og han staaer aldeles villieløs imellem dem, og lader dem raade. Det er en idealiseret Sp—. Skildringen er mesterlig, og Sproget ægte prosaisk, men en højst begejstrende Prosa. Laan mig ved Lejlighed «Jacques le fataliste», og siig mig, om Du veed det, hvad Diderot ellers har skrevet foruden Encyklopædien og «le père de famille», og hvor man kan faae det; thi jeg kan ikke finde Diderots Navn i nogen af vore Boghandleres Kataloger. — Jeg læser nu Brevet til de Romere og Shakspeare; men for at gjøre mig en Afvexling skriver, uden Tvivl B., Cancellie-Resolutioner, der ere saa rørende, at Præsterne herude gienkiende Lafontaine deri, at Amtmandens Fuldmægtig afskriver dem galt, fordi han ikke kiender de smukke Ord, og at Bønderne, hos hvem disse Afskrivter s. 20 circulere, komme og viise mig dem, „for at Fa'er kan faae Noget at lee af" (ipsissima verba, dog unter uns, da det er en Slags crimen læsæ). Saadant noget maae jeg da ogsaa læse, indføre i mine Embedsbøger og holde mig efterretteligt.