Danmarks Breve

BREV TIL: Ole Hieronymus Mynster FRA: Jakob Peter Mynster (1811-11-06)

Spiellerup, 6te November 1811.

Jeg anbefaler Dig „Molbechs Ungdomsvandringer", som, hvad der end kan være at sige om adskilligt Enkelt, er en Bog, der opløfter sig over det almindelige Væsen, og er meget tiltrækkende. Den skildrer kun korte Giennemreiser giennem Egne, som vi for det Meeste Alle have seet; den fortæller kun om Gienstande, hvorom alle Mennesker fortælle, og er dog af den Beskaffenhed, at man fornøier sig til den Time, da man igien kan tage fat paa den; den er saa indholdsriig, at man ikke vel kan læse Meere, end et lidet Stykke ad Gangen, men man behøver ogsaa kun at læse faa Blade for at have Sindet fyldt med store og skiønne Billeder og Tanker. Det var vel Umagen værdt, at en Recensent udviklede, hvorved disse Skildringer udmærke sig saa fortrinligen fra sædvanlige Reisebeskriveres Naturskildringer. Det er et eget Talent til at træffe det Eiendommelige i enhver Egn, og male det med faa Strøg, og giøre Maleriet levende, nu ved at fortælle den Betragtendes Følelser, nu ved Sammenligning med andre Gienstande. Og det er aldrig den blotte Natur, men Bygninger, Anlæg, Mindesmærker, enkelte Historier, udførte paa den almindelige dansk historiske Grund. De enkelte Perioder synes undertiden ubetydelige, men naar de slutte sig til hverandre, staaer ogsaa Maleriet færdigt, som det skal være. Og naar man saaledes s. 47 af Bogen bliver underholdt, underviist, begeistret, styrket og fordansket, saa tilgiver man gierne det Umodne, man hist og her antræffer, og de ungdommelige Klager over svundne Ungdoms-Drømme, endog over svunden Kraft — hvilket Sidste er usandt, efterdi Molbech er et af de Mennesker, hvis indvortes Menneske fra en tilsyneladende ringe Begyndelse voxer Dag for Dag. Han bliver neppe, hvad han dog synes at have ventet, enten Philosoph eller Digter, men uden Tvivl en meget brav, maaskee ypperlig Historieskriver; thi dertil har han ikke mange Skridt tilbage, naar han kun saaledes skildrer, hvad der var i Danmarks Tiid, som her, hvad der er i Danmarks Rum.

T. t.
J. P. M.