Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jakob Peter Mynster (1833-10-28)

Til en Præst af hang Familie.
Kjøbenhavn, 28de Octbr. 1833.

— At i Gaar mine Tanker have været hos Dig, og med dem mine bedste Ønsker og Velsignelser, behøver jeg ikke at sige Dig. Jeg seer af Dit Brev, at Du paa eengang tiltræder samtlige Functioner af Dit Embede; og desto bedre, thi det er godt, at man strax kan tage Haand i Alt, hvormed man har at giøre, og det giver en egen tilsredsstillende Følelse, at overtage Embedsvirksomhed. Gud give Dig nu alt Godt i Dit hele Embede, og fremfor Alt det Bedste: „Krafts og Kierligheds og Sindigheds Aand“. Du vil vist erfare det, at skiøndt vore Landsbymenigheders Sands for det Høiere desværre i det Hele er meget sløv, saa have de dog ikke tabt Ærbødigheden derfor; og der er mangen gudfrygtig Bonde, som man gierne taler til og med, og som viser sin Gudsfrygt i en Taalmodighed, Trofasthed ag Barmhiertighed, som man sielden seer saadan i de mere forkielede Stænder. Ogsaa i Henseende til Fattig- og Skolevæsen kan man dog for det Meste komme nogenledes ud af det med dem, naar de føle, at man ikke vil herske, men mener dem det vel, og naar man i Henseende til de Byrder, man maa paalægge dem, lader dem fornemme, at det kun skeer, fordi Præsten maa adlyde Loven, ligesaa vel som de. —