Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jakob Peter Mynster (1834-08-07)

Kjøbenhavn, 7de August 1834.

— Jeg forsikkrer Dig, at jeg ikke blot, som Du har seet, har havt et Par meget gode Dage hos Dig, men at det er s. 172 mig en sand og varig Glæde at lænke paa Dig, Din hyggelige Præstegaard, Din deilige Have, og alt hvad andet Godt Gud har forundet Dig.

For Bispe-Visitats bliver Du fri i Aar — desværre, thi Biskoppen er meget svag, og har maattet opgive Tanken om videre Visitation. — Ellers intet Nyt af Betydenhed. Jeg erfarer i dette Øieblik, at min Aargang af Prædikener, oversat af nogle gode Venner i Liefland *) , er under Pressen i Hamburg, og skal komme ud til Michaelis-Messen. Ligeledes overgives nu det første Bind af mine Betragtninger, oversat afSchorn, til Pressen sammesteds. Himlen maa vide, hvorledes Tydskerne ville synes derom. Af Recensenterne i Tydskland har jeg ikke meget Godt at vente, thi hverken Materie eller Form ville smage dem, der føre det store Ord i Literaturtidenderne. Men jeg skikker mig meget taalmodig i hvad der kan hænde. —