Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: ukendt (1835-10-08)

Roeskilde, 8de Octbr. 1835.

Hermed faaer Du atter en Prædiken **) . I Trykken seer den mig noget tør ud, hvilket jeg dog ikke troer at den fandtes, da den blev holdt. Slige politiske Prædikener ere vanskelige nok, thi de ere hverken Fisch eller Fleisch, hverken s. 176 rigtig Prædiken eller rigtig Politik. — Harms er desværre meget syg i Iehoe, saa han ikke kom til at prædike ved Stænderforsamlingen. Det var Skade, thi det var vist blevet en mærkværdig Prædiken.

Vort politiske Liv her i Roeskilde er hidtil keedsommeligt nok; vi høre daglig en heel Deel nye Anordninger med deres Motiver foredrage, men de fleste af dem vedkomme ikke mig. Siden vil det blive interessantere; men da begynde ogsaa først ret Gienvordighederne, af hvilke vi kun hidtil ved de første Debatter have havt nogle. Dog troer jeg, at der er en god Aand i den største Deel af Forsamlingen.

Hvor meget det har glædet mig, Du kiere, gamle Laub! at høre saa Meget fra Dig en détail, det forstaaer sig af sig selv. —