Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Jakob Peter Mynster (1836-07-17)

(Af et Familiebrev).
Egilefmagle, 17de Juli 1836, Søndag Aften

— „Agersø er en af de ældste Øer i Beltet,“ siger Provst Beyer i sin Bog *) ; han gientager det, at det er en „af vore allerældste Øer“. Paa denne gamle Ø har jeg da været, og jeg havde det der ualmindelig godt. Øen er ret vakker, har særdeles smukke Udsigter, og meget vakkre Indvaanere. Ungdommen i Kirken svarede saa forstandigt og godt, som jeg skiben træffer det. Om Eftermiddagen indviede jeg efter Forlangende et Stykke Jord, der var lagt til Kirkegaarden, og havde derved næsten alle Øens Indvaanere tilstede. Da jeg gik derfra, sagde en Kone, hvem jeg spurgte om Noget: „tillad mig saa at takke for denne velsignede Dag, skiøndt jeg kun er en ringe Tienerinde“. Siden besøgte jeg en lille Herregaard, som besiddes af en Fru M. I Gaar Morges, da jeg skulde afsted, fulgte alle saavel Præstegaardens som Herregaardens Damer mig den lange Vei til Skibet, uagtet det var en øsende Regn. Da vi kom ud af Præstegaarden, stode Byens Folk opstillede i Rækker for at følge mig. Da jeg kom ud af Byen, stode der alle Drenge og Piger, med Kurve fulde af Rosenblade og grønne Grene, som de strøede for mig paa Veien giennem en lang Allee og paa Skibsbroen, og det Sidste kastede de i Skibet. Paa Broen sagde Alle, baade honoratiores og Bønder, mig Farvel næsten med Taarer, og da vi vare stødte fra Land, svingede de Hattene og gav mig et tredobbelt Hurra. Du seer da, at jeg s. 179 er bleven behandlet næsten som en Konge. Seiladsen gik overmande godt, skiøndt det regnede; vi havde meget god „Leilighed“, som det kaldes, jeg sad meget behageligt, og i halvanden Time vare vi i Skielskøer. — Nu er jeg hos Provst B., der unegtelig er en af vore „allerældste“ Provster. —