Danmarks Breve

BREV TIL: Eggert Christopher Tryde FRA: Jakob Peter Mynster (1837-12-28)

Til (Provst og Sognepræst i Herlusmagle) E. Tryde.
Kjøbenhavn, 28de Decbr. 1837.

De vil, høistærede Ven! formodentlig blive noget forundret ved at aabne denne Pakke, som hverken indeholder Mere eller Mindre end det første Afsnit af Forslaget til en ny Alterbog. Da Sagen foreløbigen er bleven overgivet i s. 182 mine Hænder, har jeg anseet det for rettest, efter, saavidtskee kunde, at have giennemgaaet de indkomne Betænkninger, især Biskoppernes Extracter — af hvilke fornemmelig T. Müllers er meget instructiv— at foretage Udarbeidelsen efter mit eget Hoved, og da at udbede mig nogle ærede Venners Dom. Dette Afsnit har allerede været hos B. Münter, derefter hos Waage og W. Rothe i Sorø, og nu tillader jeg mig at anmode D. H. om, at De for Sagens og min Skyld vilde have den Godhed at giennemsee det, og meddele mig Deres Bemærkninger, hvilket kan skee i al Korthed, da jeg nok kan forstaae en halvqvædet Vise. Af de Bemærkninger, jeg hidtil har modtaget, erkiender jeg nogle som grundede, andre som tvivlsomme; men jeg opsætter Benyttelsen, indtil jeg ogsaa har erfaret Deres Mening, og kommer til at lægge den sidste Haand paa Værket.

12

Den hele Række af Collecter og Texter er færdig, og skal, saafremt De vil yde mig Deres Bistand, blive sendt, naar jeg faaer den tilbage. — Forsaavidt Grunden til de foreslagne Forandringer ikke af sig selv er indlysende, har jeg kortelig bemærket det Fornødne i de medfølgende Forerindringer.

Undskyld nu den Uleilighed, jeg volder, og det paa entravl Tiid; men, skiøndt jeg endnu Intet tør bestemme om, naar Arbeidet kan ventes fuldført, vil jeg dog gierne fortne det saa meget som mueligt.

— Med de bedste Ønsker for Dem og Deres i det nye Aar er jeg, som stedse,

Deres
ærbødigst hengivne
Mynster.