Danmarks Breve

BREV TIL: Eggert Christopher Tryde FRA: Jakob Peter Mynster (1838-02-22)

Til Samme.
Kjøbenhavn, 22de Febr. 1838.

Hierteligst Tak for de mig meddeelte Bemærkninger ved det tilsendte Afsnit af Alterbogen. Det glæder mig meget, at s. 183 De er tilfreds med mit Arbeide, og de enkelte Bemærkninger skulle blive benyttede ved den endelige Revision. De fleste af dem erkiender jeg som grundede; ved nogle staaer jeg tvivlraadig. Saaledes i Henseende til Forlæggelsen af Evangeliet om Christi Daab til 2den Søndag efter H. T. K. (thi Ev. paa 1ste S. e. H. T. K. vilde jeg nødig undvære). Jeg føler vel, at der var dets egentlige Plads; men da Almuen eengang er vant til at tælle sine Søndage efter de gamle Evangelier, saa vilde jeg nødig forstyrre Ordenen altfor meget; heller ikke vidste jeg da at finde nogen ret mærkværdig Begivenhed til at begynde Fasten med, og noget Saadant skulde man dog have. At jeg har foreslaaet, at det gamle Evangelium stedse skulde enten messes eller forelæses, grunder sig ogsaa paa Almuens Forkierlighed derfor; og paa Høitidsdagene, især Juul, Paaske og Ehristi-Himmelfartsdag, burde dog den Text, som egentlig indeholder Høitids-Forkyndelsen, høres. Jeg veed ikke heller ret, hvorledes man ellers skulde giøre det med Almanakken, hvor dog vel Angivelsen af Søndags-Evangeliet burde bibeholdes; saa meget mere som der ikke i alle Kirker kan prædikes over samme Textrække.

Jeg tillader mig nu at sende de sidste Afsnit af Alterbogen, og udbeder mig, at De vil have den Godhed uden al Forbeholdenhed at sige mig Deres Mening. Jeg skal vist omhyggelig prøve Alt, hvad mine Venner meddele mig. Meget kunde jo vel blive anderledes, naar man skulde giøre det ganske fra Nyt; men Typus er os given i det Gamle. I adskillige Forandringer har jeg mere fulgt Andres Mening, end min egen; naar jeg nemlig af Betænkningerne saae, at flere Mænd, hvis Dom jeg havde Agtelse for, vare enige i at ønske en Forandring, og at antagelige Grunde talede derfor, saa har jeg troet at burde rette mig derefter.

Paa Ritualet har jeg begyndt, men maatte igien afbryde, da jeg fik en forskrækkelig stor Sag om det Kjøbenhavnske Skolevæsen, hvilken, tilligemed en Tale, jeg skalholde i „Efterslægten“, tager mig flere Uger. Ritualet bliver meget, s. 184 meget kortere end det gamle, da jeg maa udelade hvad der egentlig hører til Kirkeretten og til Pastoral-Anviisningen, og saaledes kun optager hvad der svarer til Navnet „etRitual“. —