Danmarks Breve

BREV TIL: Hector Frederik Janson Estrup FRA: Jakob Peter Mynster (1838-11-13)

Til (Eier af Kongsdal, Etatsraad) Estrup.
Roeskilde, 13de Novbr. 1838.

Høistærede Ven!

Tilsendelsen af Deres Skrivt *) var mig i mange Henseender saare kierkommen. Først glæder det mig, hver Gang jeg modtager et nyt Beviis paa, at De med Venskab kommer mig ihu; jeg vilde ønske, at jeg ofte selv kunde paa saadan s. 187 Maade vise Dem min Erindring, men den Tiid, jeg kan anvende paa videnskabelige Foretagender, er saa knapt tilmaalt, og afbrudt ved saa lange Mellemrum, at jeg næsten maa indskrænke mig til de Udarbeidelser, mit Embede fordrer — hvoriblandt da det nye Ritual har taget næsten alle friere Timer i et heelt Aar, og derover. Dernæst har Bogen selv interesseret mig meget. Den indeholder en saa kyndig og med besindig Kritik affattet Fremstilling af mangehaande Facta og Tilstande, at den,omdenendog just ikkevil finde mangeLæsere, dog vil vække megen Deeltagelse hos de dog ikke saa Faa, der gierne vende Tanken tilbage til vort Lands forbigangne Tider,ogatdenjævnligenvilblive benyttet afFremtidens Forskere. Ogsaa for dem, hvis egentlige Syssel disse Grandskninger ikke ere, har det noget meget Tiltrækkende, at stille sig hen paa en ganske enkelt Plet af Landet, og derfra lade en lang Række af Tildragelser gaae forbi sit Øie. Endelig glædede Mottoet: Ille mihi es mig meget, thi det viser, at Deres Tygestrup har skienket Dem et fredeligt og kiert Ly efter mangehaande Storme. Maatte De fremdeles fra Nutidens brusende Strømme jævnligen drage Dem selv og os Andre hen tildenrolige Forsknings Enemærker, og i Exemplet vise, atmankanlevei og for nogetBedre, end Øieblikkets Kievlerier.

Her i Roeskilde have vi nu tilbagelagt over Halvdelen af den os tilmaalte Tiid. Skiøndt jeg personlig har det meget vel, saa er her dog ikke mit Sted; ogsaa kan man snart blive keed af at høre de evige Gientagelser om Ting, som dog for det Meste kun have en meget indskrænket Interesse. Den eneste Sag, der ret ligger mig paa Hierte, er naturligviis den om Sognebaandets Løsning. Jeg har skrevet en Betænkning derom paa 7 Ark, og det er ikke min Skyld, at Sagen endnu ikke kan siges at være sin Afgiørelse nær.

Med sand Høiagtelse
ærbødigst og hengivnest
Mynster.