Danmarks Breve

TIL: ukendt FRA: Jakob Peter Mynster (1841-11-15)

Til en præst af hans Familie.
Kjøbenhavn, 15de Novbr. 1841.

— Det glæder mig ret inderligt, at Du har Glæde og Trøst i Dit Embede. Det velførte Præste-Embede er vistnok en af de lykkeligste Embedsstillinger, og jeg selv har endnu mere Glæde som Præst, end som Biskop. Saaledes prædikede jeg atter i Gaar for en meget talrig og skiønsom Forsamling; og jeg har dog den Tilfredsstillelse, at jeg, efter nu næsten i 30 Aar at have prædiket i Kjøbenhavn, endnu ikke har prædiket min Kirke tom. Som Biskop har jeg vel endeel Glæder, men ogsaa mange Gienvordigheder, snart af de mange sløve, daarlige, ligegyldige Præster, snart af de mange rebelske Mennesker, jeg i disse forvirrede Tider har med at bestille. Tiderne og Bladene begunstige naturligviis — hvad de kalde den „demokratiske Orthodoxie“, hvor heterodox den endog ofte falder. —