Danmarks Breve

BREV TIL: Gerhard Peter Brammer FRA: Jakob Peter Mynster (1841-04-26)

Til (dengang Præst og Seminarieforstander, Dr. theol.)
Brammer.
Kjøbenhavn, 26de April 1841.

Deres Høiærværdighed har skienket mig en sand Glæde ved Tilsendelsen af Deres Postille. Først er det mig særdeles kiert endnu at være i Deres venlige Erindring, og dernæst takker jeg Dem af ganske Hierte for Bogen selv, af hvilken jeg har læst en stor Deel med sand Opbyggelse. Det er en ægte christelig Aand, der aabenbarer sig i disse Prædikener, og den udtaler sig med den sande og skiønne Popularitet, som, s. 195 idet den giør Indholdet tilgængeligt ogsaa for den Eenfoldige, tillige tiltaler og griber den Dannede. Pectus facit disertos, og man fornemmer her stedse, at Talen kommer fra et oprigtigt og dybt Hierte; derfor gaaer den til Hiertet. Vi have hidtil meget savnet en Postille, som ved Messefald kunde bruges til Forelæsning i Kirkerne. Dette Savn er nu afhiulpet; men Bogen vil ogsaa finde Vei til mange huuslige Kredse, og til mangen Christens stille Kammer. — For dog at dadle Noget, nævner jeg endeel Trykfeil, som den Kyndige vel strax bemærker, men som dog kunne være lidt hinderlige ved Forelæsningen. Hvis Bogen, som jeg haaber, oplever et nyt Oplag, vil denne Mangel kunne afhielpes. —