Danmarks Breve

BREV TIL: Gerhard Peter Brammer FRA: Jakob Peter Mynster (1843-09-07)

Til Biskop (over Laalands Stift) Brammer.
Kjøbenhavn, 7de Septbr. 1843.

Kiere Hr. Biskop!

Net megen Tak for de Meddelelser, Deres venskabelige Brev af 24de f. M. indeholdt. Jeg længtes efter at høre Noget fra Dem; thi skiøndt jeg vel paa anden Haand havde hørt Noget om Dem, saa var dette dog ikke fra Dem selv, og dette ønskede jeg. Naar De nu har foretaget en Visitats-Neise, saa er De vel saa temmelig indviet i alle Forretninger, og jeg kan da forestille mig Dem som en gammel Biskop. I Vinteren især vil De uden Tvivl fornemme en betydelig Lettelse mod Deres forrige byrdefulde Embeder; men De vil vel vide at benytte Tiden, og det viser sig allerede, at De vil være en Biskop, som „jævnligen prædiker Guds Ord“. — Deres kiere, fromme, ærværdige Formand var gammel og svag, og lod maaskee for Meget gaae sin egen Gang. Det kan derfor vel være, at De i Begyndelsen ikke vil være „de gamle, stive Nationalister“ tilpas; men naar vi kun ville det Rette, og med Forstand og Kierlighed stadigen gaae den os foreskrevne Bane, da vil det vel paaskiønnes. Overalt er det jo vor s. 196 Skiebne, at skulle komme giennem Verden giennem Ære og Vanære, giennem ondt Rygte og godt Rygte; der vil dog være Velsignelse ved vor Gierning, naar vi giøre den tro. I Øvrigt anseer jeg det for en heldig Omstændighed for D. H. ’S Stift, at der i den senere Tiid have været ualmindelig mange Vacancer deri; thi i det Hele ere dog de yngre Præster besielede af en bedre Aand, end de, der ere stivnede i den Tone, som vi nu kunne kalde den gamle, og ere komne i Vane med „at leve roligt med deres Gods“.

— Med de bedste Ønsker for Deres Vel, og med oprigtig Høiagtelse er jeg

Deres Høiærv.’s
hierteligst hengivne
Mynster.