Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carsten Hauch FRA: Jakob Peter Mynster (1836-uu-uu)

Til (dav. Professor i Sorø) Hauch.
(1836.)

— De har sikkert havt den Tilfredsstillelse, af alle dannede Læsere at erfare, at Deres Værk er læst med den Interesse, som den levende og klare Fremstilling, de originale og kraftfuldt tegnede Charakterer, og de mange piquante Situationer maae indgyde Enhver, som er istand til at opfatte alt dette. Men hvorfor har det været mig og Flere til Hinder, at Digtningen er baseret paa den Supposition, at man kan giøre Guld? Jeg har forelagt mig dette som et curieust Spørgsmaal; thi det synes underligt, at man ikke vil tillade Digteren ligesaa vel at antage dette, som at antage Giengangere, Hexerie, Fortunatus’s Pung og Hat o. s. v. Maaskee fordi man ved de sidst omtalte Suppositioner strax mærker, at man befinder sig i en ideal Verden, hvilken man kan danne sig som man vil, derimod ved Guldmageriet befinder sig i den virkelige Verden, hvor Forstanden giør sine Rettigheder gieldende. Saaledes vil Enhver indrømme, at Digteren tør benytte sig af Under-Elixirer—„des Teufels“ *) oder des Himmels —, derimod tvivler jeg om, at man vilde tillade ham at bygge paa Homøopathien som en virkelig Curmethode. —

„Guldmagerens“ Forfatter svarede hertil:

Hvad D. H. skriver om min Bog, har glædet mig, trods den Indvending, De fremsætter, hvilken jeg ogsaa selv har opkastet, da jeg valgte dette Sujet. Men jeg troer, uden for Resten at ville benegte, at Indvendingen har meget for sig, at jeg enten maatte opgive dette Sujet aldeles (hvilket det efter min Mening dog ikke fortiente), eller behandle det saaledes, eftersom en blot Negation af Factum, et blot Bedrageri eller en Illusion neppe tillod derpaa at bygge et alvorligt Digt. Jeg bilder mig desuden ind, at Astrologien er en Art af Overtro, der omtrent staaer i samme Række som Guldmageriet; og dog s. 199 have store Digtere, f. Ex. Schiller i sin Wallenstein, behandlet den som en paa Sandhed grundet Lære; ja, hvis jeg husker ret, saa takker han endog i et af sine Breve Goethe, fordi denne havde formaaet ham til at behandle Astrologien som noget Positivt, da den blotte Negation vilde have indeholdt noget Koldt og Upoetisk. — Jeg har for Resten skrevet et Tillæg til Guldmageren, nemlig dennes egen Historie, der skal følge i en anden Udgave, og hvori jeg har søgt at giøre Guldmageriet til Grundvold for en mystisk Naturanskuelse, hvorved jeg haaber, at det Hele skal vinde“. —