Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carsten Hauch FRA: Jakob Peter Mynster (1842-09-26)

Til Samme.
Kjøbenhavn, 26de Sept. 1842.

Endskiøndt jeg har den Uskik, sielden at takke for, endog meget kiere, literaire Gaver, og saaledes ikke heller har takket for Gaven af Deres lyriske Digte, hvilke jeg dog har læst med saa megen Interesse og Glæde, kan jeg dog ikke Andet end bevidne Dem, høistærede Ven! min oprigtige Tak for den sidst modtagne aandrige Tale *) . Jeg anseer den som en betydelig Succurs for det Partie, i hvilket jeg saa længe og ofte har kæmpet, og, hvor ofte jeg endog har udtalt min Overbeviisning, agter jeg dog atter at tage fat paa samme Materie ved den nærforestaaende Indvielse af den nye Skolebygning i Roeskilde **) . Hvorvel jeg er af den Mening, at Skolelæsning af de nyere Classikere og Studium af de nyere Sprogs Grammatik aldrig vil erstatte Studiet af de gamle Sprogs Grammatik og af de gamle Classikere, og at derfor de lærde Skoler stedse ville være fortrinligere Dannelses-Anstalter end Realskolerne, saa vil der dog stedse være Meget vundet, naar de sidste erkiende Sprogstudiets Bærd og Nødvendighed.

13*

s. 200 Hils Deres Hustru ret hjerteligt fra mig. Jeg har tænkt meget paa hende ved L—I—s *) Død, som ogsaa har smertet mig meget. Hvor sielden jeg endog saae hende, var og er hun mig dog inderlig kier.

Stedse
Deres
ærbødigst hengivne
Mynster.