Danmarks Breve

BREV TIL: Johannes Carsten Hauch FRA: Jakob Peter Mynster (1845-09-12)

Til Samme.
Kjøbenhavn, 12te Septbr. 1845.

Jeg skylder Dem endnu, høistærede Ven! min forbindtlige og oprigtige Tak for Deres sidste digteriske Værk **) . At det er blevet læst med stor Interesse, vil De uden Tvivl fra alle Sider have erfaret; saaledes af mig, og mit hele Huus, og af alle mine Omgivelser. Jeg for min Deel istemmer ganske, hvad af en Ven ved mit Bord blev yttret, at der i dette Værk er, hvad man saa sielden finder, en poetisk Duft. I Øvrigt kan og vil jeg ikke skrive en Recension. Skulde jeg det, da vilde jeg have Noget at erindre mod Helten, Arthur, som ikke er nogen Helt, men et Rør, der bevæges til alle Sider, og som derfor vækker Fortørnelse og Mishag. Men jeg veed vel, at det ikke er bedre med Wilhelm Meister og mange andre Hovedpersoner, at de mere ere Bærere af Handlingen, end dens selvstændige Frembringere.

Det er kun en slet Tak, naar jeg herved tillader mig at sende nogle latinske Blade ***) . Men De har ikke mindste Forpligtelse til at læse dem, og de sendes egentlig kun som et Visitkaart. —