Danmarks Breve

BREV TIL: Mette Louise Christiane Frederikke Hegermann-Lindencrone FRA: Jakob Peter Mynster (1846-03-17)

Til Fru Hegermann-Lindencrone.
17de Marts 1846.

Min inderlig kiere Veninde!

Da jeg, som De veed, er et Stue-Menneske, og kun kommer faa Steder, hvor jeg ikke bliver nødt dertil, og da s. 206 De boer i Øster og jeg i Vester, saa skeer det desværre saa sielden, at jeg seer Dem. Derfor ville De tillade, at jeg herved kommer og holder 19 Taler for Dem. Talerne ere vel egentlig bestemte for Præster, men det er at haabe, at ogsaa andre christne Mennesker ville værdige dem et lidet Giennemsyn.

Tillige beder jeg, at den lille Bog maa være et Pant paa, at jeg visselig ikke forglemmer Dem og alt det Venskab, jeg i saa mange Aar har modtaget af Dem og alle Deres. De bedste Hilsener til Generalen, hvem det altid er mig en Glæde at see for mig i Slotskirken, og til Deres Døttre fra

Deres
hierteligst hengivne
Mynster.