Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Jakob Peter Mynster (1840-10-21)

Kjøbenhavn, 21de Octbr. 1840.

Da Dine Penne, efter Alt hvad jeg har kunnet bringe i Erfaring, endnu ligge ganske rolig i Skuffen, saa vil Du ikke forlange, at jeg, foruden at sende Dig hosfølgende Bog *) , endnu skulde sende Dig et Brev. Det vil jeg derfor ikke, men kun lade Dig vide, at jeg privat lever vel, og hvad det Offentlige angaaer, da er jeg ikke saa ærgerlig som Professor Heise, der for lidt siden fortalte mig, at han ikke kunde rykke frem i Oversættelsen af Plato, fordi han ærgrer sig over de nærværende Tider.

Jeg vilde ønske, det var saa, som jeg for nogen Tiid siden hørte, at Zeuthen skulde faae et Præstekald i Fyen i Din Nærhed. Han har dog nok engang været indstillet til et Kald i Sielland, men ellers er Cancelliet forhærdet i sit Anciennetets-System. Jeg sagde engang til Stemann, at der dog skulde giøres Noget for de Præster, der paa en eller anden Maade udmærkede sig, paa det der dog maatte være Tilskyndelse for Præsterne til at beflitte sig paa noget Andet, end blot paa at blive ældre. Men lige meget hielper det. Om det vil gaae bedre under det projecteerte nye Collegium, naar det engang kommer istand, maa Tiden vise. —