Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Jakob Peter Mynster (1841-04-23)

Kjøbenhavn, 23de April 1841.

Hermed faaer Du, ikke en lille grøn Bog, men desværre en sort, et lidet Mindesmærke over en meget brav Mand og s. 213 en meget kier Ven, hvis Troskab og Dygtighed jeg vil savne mit Liv igiennem, og mine Efterladte efter min Bortgang *) .

Dernæst er der vedlagt en anden Tale **) , som gierne kunde forbleven utrykt, dersom ikke ydre Omstændigheder havde tvunget. —

Din Biskop er en Mand, som er meget virksom. Han er nu ved at sætte Konge, Kronprinds, det danske Bibelselskab, det britiske Bibelselskab, og, om han kunde, den hele Verden i Bevægelse, for at indføre Bibellæsning i Skolerne — en Foranstaltning, der, saafremt den ikke skal indskrænke sig til at vænne Børnene til at slaae op i det N. T., og undertiden at gaae et Par Capitler igiennem med dem, uden Tvivl er meget uhensigtsmæssig. Bibelhistorien skikker sig meget bedre for Børnene, og, naar de skulle lære denne, og lære deres Katechismus og Lærebog, da skal man ikke giøre dem lede og kede af Guds Ord ved endnu at lade dem bruge det N. T. som Læsebog, men meget hellere give dem Hiorts Læsebog i Hænderne.

Det giør mig ondt, at Zeuthen endnu ikke er sluppen ud af sit Sibirien. Det kommer vel nok engang, naar det blot saa maa komme paa en ret ønskelig Maade.

Gud med Dig og Dine! —