Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Jakob Peter Mynster (1843-01-25)

Kjøbenhavn, 25de Jan. 1843.

Kierekte Laub!

Hermed en Skoletale og adskillige Psalmer (om hvilke see Forerindringen). Af de sidste følger endnu et Exemplar for Din Otto, hvilket Du ville have den Godhed at tilstille ham med mine bedste Hilsener, og min oprigtige Tak for det Brev, han for længere Tiid siden skrev til mig, og som jeg, efter hans Faders Exempel, har ladet ubesvaret.

Jeg kunde særdeles ønske at høre Din Mening om, hvilke Psalmer der endnu kunde være at optage, hvilke at udelade, og hvilke Forandringer at foretage. Er dette at haabe? — Fra Sønnen kan man da i det Mindste vente det.

Vi leve mellem Alleslags, Tummel og Ro, Sorger og Glæder. Blandt de sidste har det en høi Plads, at vor ældste Datter er bleven forlovet med den i enhver Henseende brave og dygtige Paulli. — —

Din hierteligst og uforanderlig hengivne

Mynster.