Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Jakob Peter Mynster (1844-08-15)

Kjøbenhavn, 15de Aug. 1844.

Herved modtager Du en peen lille Bog **) ; men da den selv kan snakke, vil jeg ikke tale paa dens Vegne.

Jeg lever saa vel, som jeg kan i disse forstyrrede Tider, og dersom vi faae det nye Collegium for Kirke og Skole, saa vil det først blive reent galt. Men jeg haaber, at det ikke s. 218 skeer saa snart, da Ingen veed at angive, hvilke Mænd man skal sætte deri.

Da Du interesserer Dig for Psalmesagen, saa kan jeg vel fortælle Dig, at vi have faaet en smuk lille Samling af 56 Psalmer færdig, som, naar den blev optagen i Psalmebogen, kun vilde giøre denne 3 til 4 Skilling dyrere — men at den formodentlig er gaaet til den evige Hvile ved Siden af Ritualet; thi det er ikke mueligt at faae Resolution, skiøndt det er forestillet, at et stort Oplag af Psalmebogen ligger og venter derpaa. Paa den anden Side er der endnu ikke giort det Mindste ved den nye Psalmebog, som Præste-Conventet skulde udarbeide. — Saaledes faae vi vel ogsaa her efter mange Ophævelser — Intet.

Da jeg desværre har hørt, at det undertiden falder Dig vanskeligt at forrette Dit Embede, og ligeledes at faae Hielp, samt at Du endnu ønsker at udsætte Antagelsen af en Capellan, saa er det faldet mig ind, om Du ikke maaskee vilde indtil Videre antage en tienstledig Personel-Capellan som Hielpepræst. Dersom en Saadan ikke skulde være at erholde i Fyen, kunde jeg maaskee forskaffe Dig en, som Du kunde være tient med.

Og dermed, Du Kiere! befaler jeg Dig Gud. —