Danmarks Breve

BREV TIL: Gerhard Peter Brammer FRA: Jakob Peter Mynster (1850-09-20)

Til Samme.
Kjøbenhavn, 20de Septbr. 1850.

— Jeg maa bringe Deres Høiærv. min oprigtige Tak for Deres Bog om Skolevæsenet *) . Jeg har læst, især Brevene, med den største Tilfredsstillelse, og det har glædet mig at finde, at det Samme har været Tilfældet med alle fornuftige Mænd, med hvem jeg har talet derom. Maatte kun Deres Bemærkninger tages ret til Hierte af dem, der have Indflydelse paa vort Lands tilkommende Tilstand! Det er baade sørgeligt og modbydeligt at læse alle de skieve og forkeerte Domme om Skolevæsenet, som komme fra de eensidige, overfladelige og tildeels ukyndige Mennesker, som mene her at have fundet en fri Tumleplads for deres umodne Projecter. Vort Skolevæsen kan have mange Mangler; men det er høist uredeligt, naar man vil skildre Tilstanden, som om der Intet var udrettet, og høist uforstandigt, naar man vil opoffre hvad der haves, og hvad der fremdeles kan vindes ved en rolig Udvikling, for aldeles ufordøiede Planer om en høiere Dannelse, hvilke dog aldrig vilde kunne udføres, og, hvis de kunde det, kun vilde bevirke en mere skadelig end gavnlig Halv-Oplysning. — Meget oprørende er ogsaa den Tone, hvori der tales om vore Seminarier af Mænd, der aldeles ikke ville sætte sig ind i de Vanskeligheder, der ere at overvinde. Jeg kiender kun eet Seminarium, Joenstrup; men der fortiene sandelig de arbeidsomme, redelige Mænd al Paaskiønnelse i deres møisomme Tieneste, istedetfor at de nu maae staae Skoleret for Personer, der staae meget langt under dem. Hvad jeg meest vilde klage over der, er, at man, for „at tilfredsstille Tidens Fordringer“, vil proppe Mere i de stakkels Seminarister, end de kunne fordøie. —