Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Thorning Engelstoft FRA: Jakob Peter Mynster (1852-11-29)

Til Samme.
Kjøbenhavn, 29de Novbr. 1852.

— Det har været mig kiert, at Frue Kirke i Odense er bleven restaureret; den trængte virkelig dertil, thi den havde, da jeg for nogle Aar siden saae den *) , et meget uhyggeligt Udseende. — Jeg erindrer ved denne Leilighed, at den Graver eller Klokker, der viste mig om i Kirken i Træskoe, da han hørte, at jeg var Biskop i Sielland, udbrød: „Ja, Balle er nok død“.

— Da saa mange af vore Præster nu blive Politici, bliver man dog nok tilsidst nødt il at ordinere nogle Candidater til Vicarier. Jeg ynder vist ligesaa lidet, som D. H., ordinationes vagæ, men jeg er uophørlig i Forlegenhed for at skaffe Hielpepræster, og de tienstledige Capellaner forslaae ikke.

Istedenfor den theologiske Litteratur grasserer nu den politiske og den novellistiske. Af den sidste har jeg i disse Dage læst det nyeste Product af Clara Raphael **) , hvilket, uagtet det paa sine Steder viser noget Talent, dog er en flau Bog. Skulde den have nogen Tendents, da maatte det være, at vise, hvad der kommer ud af Clara Raphaels Grundsætninger, nemlig at naar en Dame emanciperer sig, da emancipere s. 233 Herrerne sig ogsaa imod hende. Saaledes kunde Skrivtet synes en Retractation; men da kommer der en dum Slutning, saa man ikke veed, hvad det Hele vil sige. Overalt er Forfatterinden, hvor meget hun endog snakker om „Ideen“, ikke istand til at opfatte nogen Idee klart, eller til at finde nogen rigtig Composition for sine Arbeider.

Wegeners og Stemanns Politik gider jeg neppe tænke paa eller tale om. Man lever vel stedse i det Haab, at Rigsdagen og Regeringen endnu kunne blive enige, men det er dog meget uvist, om Regeringen vil faae det store Antal Stemmer, der udfordres. I saa Fald maa Kongen opløse Rigsdagen; derved vil først Sagens Afgiørelse blive udsat, indtil maaskee hele Europas Tilstand har forandret sig, og dersom da den nye Rigsdag bliver ved den forriges Beslutning, saa har man fremtvunget Reactionen; thi Kongen kan ikke gaae fra sine Tractater, eller fra de Betingelser, under hvilke det alene er mueligt at conservere Holsteen for Danmark. —