Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Thorning Engelstoft FRA: Jakob Peter Mynster (1853-03-23)

Til Biskop Engelstoft.
Kjøbenhavn, 23de Marts 1853.

Kiere Hr. Biskop!

Hvorledes disse Linier med Tilbehør i denne uendelige Vinter skulle naae over til Dem, veed jeg rigtignok ikke; men da vi i Gaar Morges fik 8 Hamburger-Poster paa eengang, saa bliver der vel ogsaa engang Leilighed for en Kjøbenhavns- Post at slippe over til Fyen. Heller ikke haster det synderligt med denne liden Sendelse. Det medfølgende Trykte er, som De seer, en liden Prædiken for Præster *) . Det var just ikke min Hensigt strax at lade den trykke; men deels blev jeg af s. 235 Andre opfordret dertil, deels syntes hver Dag at bringe mig en Opfordring — thi naar jeg saae, hvorledes Præsterne bære sig ad paa Rigsdagen, naar jeg hver Dag maa høre: „Præsterne ere de Allerværste“, naar jeg seer, hvorledes de angribes i Dagliteraturen, og især i de skarpe, men velskrevne „Breve fra Rigsdagen“: saa synes der ogsaa fra Kirken at burde høres et Vidnesbyrd imod denne forargelige Adfærd. I Øvrigt troer jeg at have udtalt mig med al Moderation.

Jeg bringer D. H. min Tak for Meddelelsen af Deres „Leiligheds-Taler“. Af disse vare vel nogle mig tilforn bekiendte, men de fleste, og deriblandt de smukke egentlig geistlige, ikke. Det er mærkværdigt, hvor mange saadanne Taler det er faldet i Deres Lod at holde allerede i det første Aar. Med mig varede det f. Ex. mange Aar, inden jeg kom til at indvie en Kirke.

— Her leve vi i idel Politik, og dette er desto beklageligere, som man maa tilstaae, at det gaaer de Fleste, som give sig af dermed, saaledes, som En af dem ganske naivt har bekiendt, at de „ikke ere egentlige Politikere“. — Det Sørgeligste er, dersom man forsømmer det gunstige Øieblik til at faae vore Anliggender ordnede, medens Europa endnu er i Fred; dette seer ikke ud til at ville vare ret længe.

Biskop Bindesbøll sendte mig igaar en lang Betænkning om Roeskilde Convents Psalmebog. Jeg har endnu kun læst et Par Blade, men disse har jeg læst med Fornøielse.

Videre veed jeg i Aften ikke at berette eller bemærke; — jeg anbefaler mig — som det hedder i Soiree-Sproget — og er stedse

Deres Høiærv.s
ærbødigst hengivne
Mynster.