Danmarks Breve

BREV TIL: Jakob Peter Mynster FRA: Knud Lyne Rahbek (1812-02-uu)

Fra Rahbek.
(Febr. 1812.)

Velærværdige Hr. Exsognepræst,

Vellærde Hr. Capellan!

Uagtet jeg endnu ikke har tilgivet aldeles den ForandrelsesIyst, der er kommet over big, at du, ved at frasige dig Spiellerup-Sognekald, har skilt mig ved Spiellerup-Høi *) , som jeg holdt saa meget af, har jeg dog ei mindste Deel i de Personaliteter, der findes om dig i „Dagen“. Jeg veed ikke, om den af dig holdte Præken hørtes „med almindeligt Bifald“, hvorvel jeg nok veed, at „Morgenstjernens“ **) Fader, der er — som en af Theatrets Controlleurer — en almindelig ɔ: AlmueS-Mand, fandt sig færdeles opbygget deraf. Heller ikke veed jeg, om Kirken var „aldeles opfyldt af Mennesker“, skiøndt det er mig fuld vel bekiændt, at der sammesteds fandtes „Kaniner“ ***) , „Silkeharer og mange andre rene og urene Dhr. Da jeg tillige bragte i Erfaring, at Professoren i Botaniken sammesteds havde indfundet sig, formodentlig for at eftersee, hvad du kunde være for en Blomst i Johan Arndts Paradiesgärtlein, har jeg troet det ikke ufornødent at lade ham advare, at han for Alting ikke maatte regne dig blandt Krhptogamerne, eller Gamisterne. —

Alt dette tilsammentaget kunde frit saaledes oversættes: Velkommen til Kjøbenhavn! — Du kunde iøvrigt nok rette din Leilighed saaledes, at du engang var en Aftenstid paa Bakkehuset, da det ellers bliver altfor tydeligt, at Onkelen kun kommer til Niecen, og ikke til

Det indtil Døden troe „Egern“,
Rahbek.