Danmarks Breve

BREV TIL: Anders Sandøe Ørsted FRA: Jakob Peter Mynster (1836-06-22)

Til A. S. Ørsted.
Kbhvn., d, 22te Juni 1836.

Kiere Ven!

Hermed sendes først den allervenligste Hilsen, og dernæst en liden Tale *) , som er bleven trykt paa Tilhørernes Begiering, men som maaskee ikke vil behage Realisterne og Kjøbenhavns-posten. Den er saaledes vel ikke noget rigtigt Habilitations-Skrivt til Indtrædelsen i Realskole - Commissionen, hvoraf jeg desværre er bleven Medlem. Jeg havde havt isinde al bede Kongen om at blive fritagen, men da jeg troede at mærke, at man i Cancelliet slet ikke tænkte paa mig, fandt jeg det flaut at komme med en saadan Begiering. Nu faaer jeg at skikke mig deri, og agter for det Første at indskrænke mig til at høre hvad de Andre ville; thi, uagtet jeg har skrevet en Petition derom, har jeg kun et meget dunkelt Begreb om, hvorledes en saadan „videnskabelig Realskole" egentlig skal see ud. Dernæst vil jeg anvende mine bona officia for, at man begynder saa smaat ɔ : med een Realskole; thi Experimenter ere dog her høist fornødne, blandt Andet, fordi man sikkert i Førstningen vil forlange saa Meget, at Lærere og Disciples umueligen kunne præstere det. Det er høist besynderligt, at Deres Broder ikke er kommen med i Commissionen.

Jeg hører da nu, at de jydste Forhandlinger have faaet deres Termin. Det kan vel og snart være nok — indtil Videre — med Stændersager og Stændertidender, som man vanskelig kan overkomme at læse. Men Jyderne ville da nok maatte lade mange Sager ligge over, thi de synes at have været ligesaa facile med at tilstede Petitioner, som vi andre.

— Jeg skal nu efter Landemodet ned at visitere omkring Holsteinborg. — Naar De kommer til Kbhvn., er jeg formodentlig endnu paa Bisitats, men vender snart efter tilbage og glæder mig ret til at see Dem igien.

Deres
hierteligst hengivne
Mynster.