Danmarks Breve

BREV TIL: Karen Margrete Rahbek FRA: Jakob Peter Mynster (1807-04-02)

Spiellerup, 2den April 1807.

— Den stakkels „Kejser" var ganske syg, da han var hos mig, men derfor lige levende og flink. Jeg skal hilse s. 101 Dem tusinde Gange fra ham, takke Dem ret meget for Deres Brev, og bede Dem undskylde, at han ikke herfra svarede Dem, da han nødig vilde anvende for megen Tiid til at skrive her; derimod var det hans fulde Agt at svare Dem fra Kiel. Han har talt meget med mig om Dem, om Deres Kundskaber m. m., men han loe rigtignok lidt af Deres Frygt for, at Baggesen skulde vinde ham, og sagde, der ogsaa i Berlin havde været nogle Fruentimmer af hans gode Veninder, som havde frygtet for, at Humboldt skulde vinde ham. —

I Anledning af Deres sidste Brev maae jeg imod Dem og Sterne erindre, at der ikke er saadanne Ting i Verden, som wrong heads and right hearts ; maaskee store, endog uddannede Talenter, men aldrig uddannet Genie, og aldrig uddannet sund Forstand, uden et „ret Hjerte"; og at Enhver, der tilfulde har det Sidste, ogsaa i det mindste har dannet sund Forstand, og er derved et udmærket Menneske. Saaledes var f. Ex. Spalding, der ikke havde Genie, og ikke var nogen stor Mand, men dog et af de respectableste, og meest respecterede Mennesker, denne forvendte Tiid har seet. Er det ikke ogsaa om heele vor Tiid aabenbart, at fordi dens Hjerte ikke er ret, derfor er ogsaa dens Forstand forkeert, og omvendt? —