Danmarks Breve

BREV TIL: Karen Margrete Rahbek FRA: Jakob Peter Mynster (1816-01-19)

Kjøbenhavn, 19de Jan. 1816.
Til Fru Rahbek.

Kiereste Niece!

Min «Francesca buona» — ja vel, buona — er i Bispegaarden, og jeg sætter mig omsider til, hvad jeg længe før burde giort, at svare paa Deres Brev. „Egernets" *) patristiske Commission har jeg stræbt at udrette, men uden Held. Jeg har selv ingen Cyprian, og Münter kun een i Folio, men i denne have vi begge af al Magt søgt efter det angivne Sted, men Intet fundet; und wo Nichts ist — —

Det har fornøiet os meget at høre, at De har været inde at see „Blanca", hvilket ikke er lykkedes os endnu; derimod skal vi i Aften see „Hagbarth og Signe". — Hvad „Hyrden af Tolosa" angaaer, da kommer det an paa Maalestokken. Alle literariske Productcr kunne deles i de evige og de forgængelige. For Evigheden mener vel en Maanedsdue selv ikke at lægge sine Æg; men man behøver ogsaa flygtigere smukke Billeder, Sommerfugle for een Sommer; disse kunne ogsaa være meget vakkre, fordi de ikke ere skikkede til at leve saa længe og saaledes som den vaticanske Apollo. Og man bør ikke være ubillig imod dem, fordi man rigtignok har den Ærgrelse, at Mængden holder meget mere af Sommerfugle s. 126 end af Apollo'er. Af saadanne Sommerfugle (der vel kun have et kort Liv paa Jorden) synes „Hyrden" mig smuk, og man kan dog ikke negte, at der i den er et mægtigt og meget berømmeligt Fremskridt fra „Mithridates", ja selv fra „Masaniello".

Jeg har effen læst en overmaade vel skreven „Tilskuer", hvorfor jeg giør Egernet min Compliment. Undskyld min sidste Polemiskhed, og tro ikke, at jeg er saa bister, som jeg lader til. Jeg lever charmant, og ønsker Dem hierteligst det samme. Af Grækeren *) — som er en rar Græker, og med hvem jeg er overmaade vel tilfreds — har jeg hørt, at De er nogenledes vel. Bliv saa ved, og vær tusinde Gange hilset af Fanny, som længes meget efter Dem, og af

Deres
J. P. M.