Danmarks Breve

BREV TIL: Mette Louise Christiane Frederikke Hegermann-Lindencrone FRA: Jakob Peter Mynster (1821-09-14)

Til fru Hegermann-Lindencrone.
14de Septbr. 1821.

Deres Fortællinger, min kiere, gode Veninde! sender jeg herved tilbage med hiertelig Tak for Meddelelsen og for Deres vedvarende Tillid.

Opfindelsen i dem alle forekommer mig meget interessant; ogsaa lader Anordningen Intet at ønske, man erfarer Alt paa rette Tiid og Sted. I Foredraget selv er det paa nogle Steder forekommet mig, som om en vis Jlen ved forviklede Tildragelser skader Klarheden, saasom i „Søster Agnete“ved Flugten omkring Klosteret, hvor man vanskelig forstaaer Stedernes Beliggenhed. Jeg indseer vel, at De maaskee har frygtet for at trætte ved at dvæle for længe ved Begivenheder, som kun have deres egentlige Interesse ved Sammenhængen med det Hele; men jeg troer dog, at Fortællingen bliver for indviklet ved at haste for raskt fremad. Enkelte heftigere Udtryk, som „sprengte“, „tumlede“, forekomme uden Tvivl for ofte. Endnu kunde det vel synes, som om det Græsselige var vel prædominerende i „Giestekammeret i Præstegaarden“, hvor smukt og klart endog Fortællingen løser sig; men dette ligger rigtignok for største Delen i Sagens Natur.

Hvad jeg her har sagt, ville De ikke ansee som en Kritik, hvortil jeg fattes saavel Tiid og Ro som Lyst, men som de Bemærkninger, der have tilbudet sig for mig ved første Indtryk under Læsningen. —

10*