Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Jakob Peter Mynster (1825-10-25)

Til Samme.
Den 25de Octbr. 1825.

Herved sender jeg Dem en Prædiken *) , som baade skulde være krigersk og fredelig, staae de Hoffærdige imod og give de Ydmyge Naade. Maatte det fatale Øieblik i vor Kirke, for hvilket det er beregnet, snart være forbi, og denne Prædiken saaledes snart tabe sin Betydning!

Tillige, kiere, gode Veninde! sender jeg Dem den.venlige Hilsen, som jeg saa skiden kan faae Leilighed personlig at bringe, og tillige min Tak for Deres deilige Fortællinger, som det er saa velgiørende at læse imellem alt det Uædle, som man maa døie, saavel i den theologiske, som ogsaa i den æsthetiske Verden.

Min hiertelige Hilsen til alle Deres!

Deres
hengivneste
Mynster.