Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Jakob Peter Mynster (1824-06-23)

Kjøbenhavn, 23de Junii 1824.

Du kiere Laub!

Jeg har længtes efter Dig i Eet væk, siden Du reiste; desuagtet har Du naturligviis ligesaa lidet hørt fra mig, som jeg fra Dig. Men siden Du nu snart kommer igien — i det mindste haaber jeg det — og jeg altsaa snart kan tale med Dig, saa finder jeg det passende at skrive. Nemlig ikke for at sige Dig Noget, men for at sende Dig hoslagte haleløse Stykke *) , da jeg troer at have bemærket, at skandinavisk Selskabs Skrivter ikke komme i Dine Hænder. Hvad der i Øvrigt kunde være at sige om bemældte Stykke, kan Du læse i Fortalen.

Jeg lægger en Tale over Rosenkran ved, da mueligen „Aftenbladet“ ikke kommer i Eders Hænder **) .

Videre vil og kan jeg nu ikke skrive; men vist er det, at jeg elsker Dig af mit Hierte, at jeg længes meget efter Dig, at Tiirsdag-Middagene ere i god Gang, og ville være i endnu bedre, naar Du kommer. —

Af hvem Recensionen i Literatur-Tidenden over Howi er, har Din Sagacitet vist strax opdaget ***) .