Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Jakob Peter Mynster (1827-10-17)

Kjøbenhavn, 17de Octbr. 1827.

Hervedsender jeg Dig igien en lille grøn Bog, som hverken er en Prædikenbog eller en Komediebog, men et Svar fra et Medlem af Universitets-Directionen til en ung Mand, der har meget imod, at Fattigfolk skal studere *) . At mit Svar er skrevet med „tre Qvart Moderation“ — som Marqueureni Dreiers Klub sagde — hidrører derfra, at Sagen ikke blot var videnskabelig, men at Angrebet gieldte offentlige Foranstaltninger, som det maa være tilladt at underkaste offentlig Prøvelse, uden at det skal have Skin af, at det optages ilde, fordi det er en Opposition. Gamle Malling finder imidlertid, at jeg har været for mild, og frygter for, at den Vedkommende kunde ansee mit Skrivt som en éloge. Dertil synes han dog ikke at have Grund.

Fra Din Otto hører jeg dog undertiden Noget om Dig, og haaber, at Du lever i det mindste saa skikkeligt. Jeg og Mine ere friske, og have mange Glæder, om endog iblandt Sorgerne ikke blive ude. — Jeg skriver ikke blot saadanne smaa grønne Bøger, men arbeider ogsaa — det lidt jeg kan — paa større Ting, hvor det dog stedse bliver uvist, om og naar de modnes. Min lille Dreng sagde forleden: „naar jeg bliver gammel, saa vil jeg slet ikke tale med Folk, men bare læse, for det er meget moersommere at Iæse end at tale“. Det er nu ret godt at læse Bøger, men det er dog langt moersommere at skrive Bøger, naar man blot kunde faae Tiid dertil. Noget skeer dog lidt efter lidt. —