Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Jakob Peter Mynster (1828-07-20)

Forhaabningsholm, 20de Julii 1828.

Kiereste Laub!

Jeg har længe villet skrive Dig et Par Ord og sende Dig vedlagte Tale over Liebenberg. Jeg tænkte ved den ofte paa Dig, men jeg var ogsaa for min egen Deel saa indviklet i egne Sorger over al den Lykke, jeg giorde *) , saa jeg ikke kunde faae udrettet Mere, end det — temmelig Meget — som Dagene medførte; og siden er det, vel ikke blevet glemt, men opsat. Da nu Frue T. lykkeligviis reiser over, saa sender jeg, foruden bemældte Tale, endnu min Afskeedsprædiken, som jeg, da den saa meget angik min Person, ikke har villet lade trykke, før maaskee i en større Samling af Prædikener ved særdeles Foranledninger. I Afskrivten er der adskillige Dumheder, som jeg tildeels har rettet.

IØvrigt er jeg nu ret vel tilfreds med mit nye Embede. — Vi boe om Sommeren paa et kiønt lille Sted ved gamle Kongevei (Forhaabningsholm kaldet), og ere i god Stand.

Maatte Du og Dine være ligesaa! Jeg længes efter at høre fra Dig, endnu mere efter at see Dig; men ogsaa usynlig og uhørlig er Du stedse lige kier for

Din
Mynster.