Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Jakob Peter Mynster (1830-08-26)

Kjøbenhavn, 26de August 1830.

At man, naar man har skrevet en Bog, ogsaa skal skrive Breve for at sende Bogen omkring, synes vel en haard Skiebne. Imidlertid, Du min kiereste Laub! glæder jeg mig dog ogsaa ved, naar jeg har skrevet en Bog, at kunne sende Dig den, og sende et Par Linier med for at sige Dig, at jeg tænker paa Dig og elsker Dig.

Af mit aandelige Liv ligger Noget i denne Bog **) , hvorledes det endog har faaet mere eller mindre Lykke til at klæde sig i legemlig Skikkelse. Desuden skriver jeg, naar jeg har Tiid dertil, meget Andet, som efterhaanden vil løse sig af Æggestokken, og blive til smaa levende Kyllinger, der pippe omkring i Verden. Desuden prædiker og dirigerer jeg — det Sidste med mindre Glæde, siden gamle Malling ikke er der mere. Udvortes — sige Biskop Tetens’s, som i denne Tiid ere her — er jeg i de sidste 10 Aar ikke bleven meget ældre; s. 166 indvortes er jeg heller ikke saa meget gammel. Jeg har saare meget Godt i Huus, Omgangskreds og Kirke, ogsaa adskillige Plager som andre Mennesker. Jeg holder ikke meget af den demokratiske Tendents i den nye franske Revolution, ikke heller af Lindberg, ikke heller af Gustav Ludvig Baden, ikke heller af „Kjøbenhavnsposten“, ikke heller af Dr. phil. v. Abrahamson. Derimod holder jeg meget af mange andre Ting og Personer, og af Dig.

11

Paludan-Müller er da bleven Biskop i Aarhuus; ham holder jeg f. Ex. meget af. Poul Møller bliver formodentlig Professor i Philosophien her ved Universitetet; ham tænker jeg, jeg kan komme til at holde af. —