Danmarks Breve

BREV TIL: Hieronymus Laub FRA: Jakob Peter Mynster (1831-01-20)

Kjøbenhavn, 20de Jan. 1831.

— Hermed en lille blaa Bog *) , hvis Titel og Indhold det vilde være urimeligt her at udskrive. Jeg har desuden en heel Dogmatik — nemlig et Grundrids deraf — liggende første Gang udarbeidet; men den er kun skreven for mig selv, og om den nogensinde bliver udarbeidet for Publicum, veed hverken Du eller jeg.

Hvorledes lever Du ellers, min kiere gamle Ven! — Jeg og Mine leve jo vistnok godt, uagtet Alt hvad Verden bringer paa forskiellige Maader. Kunde jeg vinde en Dag om Ugen, eller et Par Timer om Dagen, saa vilde jeg leve endnu bedre, thi jeg faaer saa sielden Lov til at bestille Andet, end det, Dagen fører med sig.

Jeg har i denne Tiid skrevet en Indledning til en Samling af Mindedigte og Mindeskrivter over Rahbek og hans Kone. Deri har jeg søgt at levere nogle Bidrag til en Charakteristik af begge disse kiere Mennesker og af Bakkehuset. Jeg skal sende Dig den, naar den er trykt; men Du maa ikke s. 167 vente noget Fuldstændigt; det skulde ikke være en Levnetsbeskrivelse, og ikke et Capitel af den danske Literar-Historie, men fra først af var det kun beregnet til et Par indledende Blade, som efterhaanden voxede til et Par Ark. —