Danmarks Breve

BREV TIL: Balthasar Münter FRA: Jakob Peter Mynster (1832-09-07)

Til (dav. Hofprædikant og Præst ved Holmens-Kirke)
B. Münter *) .
Kjøbenhavn, 7de Septbr. 1832.

Kiereste Svoger!

Jeg havde allerede overtaget, med denne Post at være Leverandeur af Efterretninger fra Hiemmet, da jeg modtog Deres Brev, som jeg har læst med megen Interesse. Den personlige Detail om de mærkværdige Mænd, De har seet, er omtrent som jeg ventede den; men det frapperede mig, at man dog i Berlin tilsteder saa betydelige Afvigelser fra Agenden **) . Deres Dom om denne Agende underskriver jeg ganske; den synes mig virkelig ikke de Ophævelser værd, for eller imod, som den har-afstedkommet.

Da De faaer saa hyppige Meddelelser fra os, maa De ikke vente, at de hver Gang skulle indeholde meget Mærkeligt. Imidlertid bestræbe vi os dog for, at De ikke skal tabe Traaden af Begivenhederne herhiemme.

Nu lever man ganske i Væddeløbene, og jeg skrider dette paa den store Dag, da det første Væddeløb har fundet Sted. Jeg har naturligviis ikke været der, og der er naturligviis ikke Stort at fortælle derom, uden at Heste og Folk have løbet s. 168 som de vare gale. De officielleEfterretninger, om Resultatet er til Fordeel for Fuldblodet eller forden daske Race, veed jeg ikke endnu, og de kunne vel ikke haves før efter Væddeløbet i Morgen. Her er nu en Hippomanie i Danmark, som har Noget at betyde; saa vidt jeg veed, ere der 11 Steder i Landet, hvor der holdes Væddeløb. De Bedste er, at man derover glemmer at tale om adskillige andre Ting, saasom om Lindberg o. s. v. Maaskee kan det dog gaatilsidst som i Keiser Justinians Tider, at de religiøse Partier forenesigmed Heste- og Væddeløbs-Partierne.

11*

I den Lindberg - Visbhske Sag er intet Andet Pssret, end at Visby har faaet et Responsum fra det theologiskeFacultet i Kiel, som er temmelig i hans Faveur. Lindberg har strax skrevet en Piece derimod, som ogsaa er udkommen paa Tydsk, hvori han kalder Eckermann „en gammel Kietter“; Kösters Navn, siger han, viser allerede, at han er en „Küster“ͻ: en Klokker, Francke er stor i sin egen Indbildning o. s. v. I et andet Skrivt, han har udgivet, bliver jeg ogsaa medtaget — dog kun en passant — fordi jeg skal høre med iblandt „Christendommens Fiender“. Jeg skikker mig christeligt deri. „Vee Eder, naar alle Mennesker tale vel om Eder“.

Prof. Heiberg, Her(„Giengangeren“) og Poul Møller agte i Forening at udgive et Tidsskrivt, som sikkert vil komme til at indeholde meget Interessant, og ligesaa sikkert vil vække endeel Allarm. — Stiftsprovst Faber har udgivet et „Overblik paa Almue-Skolevæsenet i Danmark“, som giør nogen Opsigt. Det indeholder ogsaa adskillige træffende Bemærkninger. Han gaaer ud paa, at Børnenes Antal voxer Skolerne over Hovedet, og at man derfor skal lægge det an paa, at endeel af den elementaire Underviisning skulde gives af Forældre og Sødskende, eller ved Smaaskoler. Han miskiender ikke den indbyrdes Underviisnings Fortrin, men klager over, at man over Formen opoffrer Realiteten, og søger at vise, at den militaire Fremgangsmaade ikke passer for det geistlige Væsen. s. 169 — Jeg fik for nogen Tiid siden et meget venligt Brev fra Boghandler Fr. Perthes i Gotha i Anledning af Deres Faders Levnetsbeskrivelse. Kommer De paa Hiemreisen til Gotha, maa De hilse ham meget venligt fra mig. — Lev saa vel, kiere Svoger! fuldend Deres Reise lykkeligen, og kom frisk og tilfreds tilbage til Deres Venner.

Deres
Mynster.