Danmarks Breve

Tilføielser. Anm. til Side 10. Naa...

s. 497 Tilføielser.

Anm. til Side 10. Naar Steffens i det, øiensynligt meget hurtigt skrevne, lille Brev fra 1803 i Modsætning til de daværende Tiders Theologie „erklærer Goethe for canonist", da maa det ikke forglemmes, at han ellers altid ved Siden af Goethe fremhævede Digterne af den saakaldte „romantiske Skole", især Novalis og Tieck, med hvilke han i flere Henseender stemte dybere overeens.

Til S. 66 — 72. F. Sadelin var født 1788 i Østerbottn, og blev 1808 ansat ved Skolen i Wasa, for hvilken han senere blev Rector; men han forenede hermed præstelig Virksomhed, først som „Interimssenere" som „Bataillonsprædikant". 1831 blev han kaldt til Sognepræst i Hammarland paa Aland, og var siden tillige Provst („Kontraktsprost"). Han er bøb 1858. — Han har udgivet adfkillige Taler og mindre Skrifter, hvoriblandt: »Några ord till väckelse och varning för dem, som åro begifna på dryckenskap» (flere Gange oplagt baabe i Finland og Sverrig), "Anvisning till en christlig barnauppfostran« (som erholdt Priisbelønning af det „evangeliske Selskab i Wasa"), »Handledning fór unga prester«, Helsingfors 1847 — 48, »Tillfållighetstal«, åbo 1848 — desuden mange Bidrag til det svenske »Låsning för fol ke t«.

S. 111, 3die Linie s. n.: „hvoraf af denne", læs: „hvoraf denne". - 168, 5te — s. o.: „som", læs: „fo".

Med Hensyn til det Hele troer Udgiveren at have sagt det Fornødne i Forordet til „Breve fra J. P. Mynster". Han ønsker, at den nærværende Samling maa finde velvillige Læsere og god Modtagelse, ligesom den forrige.

April 1862. s. 498