Danmarks Breve

BREV TIL: Holger Christian Begtrup FRA: Axel Olrik (1884-03-29)

Det følgende Brev er skrevet paa de blanke Sider af en trykt Opfordring til at give Bidrag til et Mindesmærke paa Svend Hersleb Grundtvigs Grav, udstedt i Marts 1884 og underskrevet af: Oberstlieutenant O. Blom, Præst C. I. Brandt, Historiemaler L. Frölich, Sekretær O. Hall, Student A. Olrich, Dr. Phil. C. Ploug, Landsthingsmand N. I. Termansen, Dr. Phil. Docent L. Wimmer.
Rabeks allé 2. V
29—3—84.

Kære Begtrup.

Jeg sender dig endelig S. G’s katalog. Det er desværre bleven så langt hen ad påsketid, at jeg ikke ved, om du har tid at tænke på bøger nu. Hvis du kan give dig tid, vil du nok indstrege dine på en måde, Nutzhorn sine på en anden måde, og Askov bogsamling, hvad den vil have på en tredje måde. Skriv ned, hvad man vil give for hver især og hvad alt i alt. — Jeg vil gerne have katalogen igen f. ex. en ugestid för salget.

Jeg sender her en opfordring til S. G. mindesmærke, s. 28 hvor, som du ser, jeg er kommen med som indbyder i egenskab af S Gs discipel. Der er gjort regning på bidrag på mindst fem kroner af di ældre, men af di yngre, hans tidl. tilhörere 1—2 kr. Nu kan du komme blandt hvilke du vil. Du behøver ikke at give denne opfordring til andre, for Termansen sender nok Schrøder en.

For at du ikke skal mangle en vinding i min sneglegang vil jeg fortælle, det går med historie, både den evropæiske og den hjemlige med Allen og AD Jørgensen; dog er det rette midtpunkt dansk og svensk litteraturhist. fra middelalderen, og vist noget af det bedste udbytte af Erslevs forelæsn. over „den italienske renæssances sidste menneskealder“ er synspunkter for den danske litt. hist. Da jeg idag gik hjem fra forelæsn. over Machiavelli, forstod jeg i en ganske anden [grad?] kvadet: geme, plange, moesto more, scerosa Dacia! —

Jeg er gået ind i en lille filolog, foredragsforening, hvor jeg har holdt foredrag om Danm’s „historieskrivning i middelalderen“ og om kapitlers og klostres betydn. for den åndelige, særlig litterære udvikling i Danm.

Lad mig nu ikke snakke mer om løst og fast. Hvis ikke brevet var blevet sådant pilsammen vilde jeg ende det med på forhånd at bringe en lykønskning til brudefærden.

Din hengivne

A. Olrik.

E. S. men det er nok noget tidligt.

E. S. skal hilse fra Herman Bæk. Han var nylig hos fru Grundtvig, der nu har det så nogenlunde; hun skal flytte med det förste til huset næst ved (no 16.) og bo der med sin bror, der för har bot sammen med faderen.