Danmarks Breve

Breve fra Fr. Paludan-Müller til Broderen Caspar og Vennen P. E. Lind

Brevudgiver:
Hans Martensen-Larsen, 1867-1929
Udgivelsessted:
København

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

Tekst før brevene

BREV TIL: Paludan-Müller, Caspar Peter; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1832?)
Fr. Paludan-Müller stod hele Livet igennem i et godt og fortroligt Forhold til sin fire Aar ældre Broder Caspar, skønt de fra 1829, da Caspar Paludan-Müller blev Adjunkt i Odense, indtil 1872, da han blev Professor ved Universitetet, ikke levede i By med hinanden og efter Forholdenes Natur

BREV TIL: Paludan-Müller, Caspar Peter; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1833-12-13)
Den 15. Febr. 1833 udkom »Dandserinden«, hvori Paludan-Müllers Genius ret slog sig løs, og Digtet gjorde stor Furore. Selv Molbech skrev en begejstret Recension i »Maanedsskrift for Litteratur«, X (1833), 895—910. Et Stykke er aftrykt hos Carl S. Petersen: Paludan-Müllers poetiske Skrifter

BREV TIL: Paludan-Müller, Caspar Peter; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1837-02-03)
Medens Fr. Paludan-Müller skrev Digte i København, skrev Caspar historiske Afhandlinger i Odense. Machiavelli behandlede han to Gange. Først udarbejdede han en biografisk Skitse trykt i Molbechs Nordisk Tidsskrift for Historie, Litteratur og Kunst, IV, 485, derefter en Afhandling »Undersø

BREV TIL: Paludan-Müller, Caspar Peter; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1837-03-04)
Caspar Paludan-Müller var en Mand, der med Liv og Varme omfattede sit Fædrelands Skæbne og gerne ved Lejlighed gav sit Ord med i Laget. Her ser vi hans Interesse for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum. I 1834 var udstedt et kongeligt Rescript, hvorefter der i København skulde oprettes et T

BREV TIL: Paludan-Müller, Caspar Peter; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1838-08-27)
Trods Dementiet i det forrige Brev af 4. Marts 1837 blev Charite Borch alligevel Fr. Paludan-Müllers Hustru — og her har vi allerede Bebudelsen af Brylluppet. Men en bevæget Tid var ogsaa gaaet i Forvejen. I Sommeren 1837 Paludan-Müllers Sygdom og Overflytning til det Borchske Hjem i Køben

BREV TIL: Paludan-Müller, Caspar Peter; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1841-01-23)
Mellem det nu følgende og det foregaaende Brev ligger den to Aar lange Udenlandsrejse, August 1838 til sent paa Sommeren 1840 (Fr. Lange, 115 f.). Fr. Paludan-Müller har nu taget Bo med sin Hustru i København. Bag paa Brevet staar skrevet: Jeg boer Holmens Kanal Nr. 248, 1ste Sal

BREV TIL: Paludan-Müller, Caspar Peter; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1844-01-25)
Khvn ., d. 25de Januar 44 . Kjære Broder ! For at begynde med det glædelige, vil jeg strax i mit eget og min Kones Navn gratulere dig til din 39aarige Fødselsdag, og for Familiens, Fædrelandets og Videnskabens Skyld ønske, at du endnu maa have ligesaa lang Tid for dig, som du n

BREV TIL: Paludan-Müller, Caspar Peter; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1848-01-25)
Viste Brevet fra 23. Jan. 1841 os Fr. Paludan-Müller som overbevist om Nødvendigheden af en fri Forfatning, saa viser dette Brev, at denne hans Opfattelse laa fast i ham. I Danmarks Skæbnetime i 1848 gaar han med de nationalliberale — selv om han vel kan ironisere baade over dem og over si

BREV TIL: Paludan-Müller, Caspar Peter; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1848-03-07)
Er nu ogsaa Fyenboerne paa Benene? spurgte Fr. Paludan-Müller sin Broder i det foregaaende Brev. Det varede ikke længe, inden denne gav Svaret for sit Vedkommende i sin Piece: »Hvad er nu at gøre i Danmark?«. Om denne skriver Dr. Ellen Jørgensen (S. 384): »I det lille S

BREV TIL: Paludan-Müller, Caspar Peter; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1848-04-22)
Den 22. Marts 1848 dannedes det nye Ministerium A. V. Moltke med Grev F. M. Knuth som Udenrigsminister, og den 24de Marts indtraadte det afgørende Brud mellem Danskheden og Slesvig-Holstenismen, i Kiel ved Dannelsen af den provisoriske Regering, i København ved Regeringens Svar til den sle

BREV TIL: Paludan-Müller, Caspar Peter; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1850-01-31/1850-02-02)
Medens de foregaaende Breve har vist os Fr. Paludan-Müller, som den i Dagens Spørgsmaal og Fædrelandets Skæbner interesserede Mand, der endog øver sig i Vaaben, om Fædrelandet skulde have Brug for ham, ser vi i det nu følgende Brev Digteren som den, der ogsaa i Familieforhold kan tage et p

BREV TIL: ukendt FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1852-03-14)
Udklip af et Brev af 14. Marts 1852 . Hvor meget dit sidste Brev interesserede mig, behøver jeg ikke at fortælle dig. Jeg erkjendte Sandheden af dine Sætninger, men følte desuagtet en bestandig Oppositionslyst; saa stærkt hænger jeg endnu ved de gamle aristokratiske Former. Mit

BREV TIL: Paludan-Müller, Caspar Peter; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1873-12-12)
Den 16. August 1853 blev Caspar Paludan-Müller udnævnt til Rektor i Nykøbing paa Falster og forblev der, indtil han d.29. Juni 1872 udnævntes til Professor ved Københavns Universitet. Fra denne lange Tid er, saa vidt jeg ved, ingen Breve opbevarede fra Digteren til hans Broder. M

BREV TIL: ukendt FRA: Paludan-Müller, Frederik; Borch, Charite Louise Philippa; (1875-01-02)
Khvn ., d. 2. Januar 1875 sildig Aften. Endelig har da berlingske Tidende bragt noget virkelig betydeligt Nyt. Nu seer man da, hvad Aaret 1875, eller rettere 74, har gjemt i sit Skjød : Alfonso Konge af Spanien og Du Commandeur af Danebrogen ! Gratulerer ! Gratulerer!

BREV TIL: Paludan-Müller, Frederikke Amalie; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1876-12-23)
Det sidste Brev fra Digterens Haand er skrevet til en Datter af Caspar Paludan-Müller. Digteren føler sig utilpas og melder Afbud til Familieselskabet Juleaften. Tillige vil han gerne se sin unge Huslæge, Frits Beder ɔ: en Brodersøn fra Præstegaarden i Beder. Ønsket om at komme

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1837-04-05)
Den 25de April 1835 traf den teologiske Student P.E. Lind i det Heibergske Hjem, hvor saa mange Skønaander mødtes, den allerede da berømte unge Digter Fr. Paludan-Müller. P. E. Lind var stærkt æstetisk optaget, og de store Livsspørgsmaal gærede i Digterens Sind. Saa droges de to mod hinand

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Paludan-Müller, Frederik;
Fra de næste syv-otte Aar foreligger ingen Breve. Længere Udenlandsrejser faldt i begges Lod. Paludan-Müller blev gift 1838, rejste derpaa i Tyskland og Italien indtil 1840, bosatte sig saa i København. Lind blev Kandidat i 1837, fik 1839 den teologiske Licentiatgrad for en Afhandling om C

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1846-07-09)
S. T. Hr. Pastor P. E. Lind Strandgaden paa Christianshavn . Kjære Lind ! Da vi nu ikke saa længe have havt godt af Deres Selskab og vi nu tage paa Landet en Maanedstid, saa bede vi Dem ret meget ved Lejlighed at besøge os derude, til Middag eller til Aften, alt efter Behag, n

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1852-10-22)
I de kommende Aar fortsattes Omgangen. Ogsaa Paludan-Müller har en Tid boet paa Christianshavn — efter Caspar Paludan-Müllers Oplysning (Ellen Jørgensen, S. 436) boede Digteren i 1848 i Overgaden neden Vandet 168—169 (i Gaden overfor Lind). Det gjorde maaske sit til, at han og Lind jævnli

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1857-04-18)
I Sommeren 1855 forlod Lind København for at drage til Sæby, lige syd for Tissø eller »Tids-søen«, som Paludan-Müller et Par Gange skriver med et let gennemskueligt Ordspil. De to Venner synes at have taget Afsked med hinanden ved en lille selskabelig Sammenkomst i eller ved »Tivoli« Dog e

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1858-03-17)
I 1858 udgav Lind Fortsættelsen af sit Arbejde om Kristendommens Indflydelse paa den sociale Forfatning fra dens Stiftelse til Karl den Stores Død. Vi ser af dette Brev, at Lind havde tænkt det som en Doktordisputats. Khvn ., d. 17. Marts 1858 Kjære Lind ! Om ogsaa ku

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1861-01-24)
Efter de lange Sygdomsaar kom der for Paludan-Müller Aar med andre Sorger. Døden tog nogle af dem, der stod ham nærmest (Fr. Lange, S. 201 f.). Under disse Indtryk af Dødens Magt skriver Paludan-Müller i Begyndelsen af 1861 Tallet 1860 i Dateringen maa vistnok være en Fejl, jfr. nedenfor.

BREV TIL: ukendt FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1860-06-04)
Kjøbenhavn , d. 4. Juni 1860 . Kjære Moder ! Jeg skal i dette Brev see at give dig en saavidt mulig nøiagtig Beskrivelse af, hvad der foregik igaar ved Tante Henriettes Begravelse. Jeg antager, at det vil interessere dig at faae alt saa fuldstændigt som muligt, og vil

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1864-01-02)
Kjøbenhavn , d. 2. Jan. 1864 . Tak, kjære Lind ! for Portrættet. Det var saa lignende og Udtrykket saa rart, at De ikke kunde have sendt mig nogen mere velkommen Nytaarsgave. Jeg vil tidt betragte det og mindes gamle Tider. Min Kone synes ogsaa saa godt derom og finder, som jeg

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1866-11-17)
Kjøbenhavn , d. 17. November 1866 . Kjære Pastor Lind ! Ifjor Foraar sendte jeg Dem en lille Bog (Ungdomskilden), der, ifølge Deres venlige Gjensvar, lod til at behage Dem, hvilket var mig til megen Satisfaction. Denne Gang er det en tyk Bog, jeg anbefaler til Deres v

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1868-04-25)
Khvn ., d. 25. April 1868 . Kjære Pastor Lind ! Først nu kan jeg takke Dem for Deres venlige Brev fra Paaskeugen — man tør jo ikke mere sige den stille Uge, saasom vor velvise Rigsdag har slaaet en Streg over denne Stilhed og fundet for godt at Larmen uforstyrret ska

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1870-02-08)
Kjøbenhavn , d. 8. Febr. 1870 . Kjære Pastor Lind ! Det var en høist behagelig Overraskelse, De igaar beredte mig, med det herlige Billede af den gamle Dante, som igaar Morges bragtes mig fra Deres Herr Broder, tilligemed Deres saa venskabelige og hjertelige Brev. Da jeg var i

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1872-04-12)
Fredensborg , d. 12. April 72 . Kjære Pastor Lind ! Det var mig en glædelig Overraskelse at modtage et Brev fra Dem, og dobbelt glædelig ved den meddeelte Efterretning om Deres elskværdige Datters Forlovelse med en ung vakker Mand, som De tildeler et saa hædrende Skud

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1875-08-07)
I 1875 tog Peter Christian Kierkegaard, Søren Kierkegaards Broder sin Afsked fra Stillingen som Biskop i Aalborg. Den i Brev Nr. 10 omtalte Valgmenighedslov var forelagt af ham som Kultusminister d. 16. Decbr. 1867. Dog var det ikke ham, der gennemførte Loven; thi paa Grund af den stærke M

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1875-11-14)
Kjøbenhavn , d. 14. Novbr. 1875 . Til S. T. Biskop P. E. Lind ! Ridder af Dbr., Licentiat i Theologien. Kjære Biskop Lind! Som jeg var den Første, der i Sæbye gratulerede Dem til Deres nye Værdighed, saa bliver jeg formodentlig ogsaa den Første, fra hvem De i Aalborg modtager

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Paludan-Müller, Frederik; (1876-02-29)
Kjøbenhavn , d. 29. Febr. 1876 . Kjære Biskop Lind ! De har maaskee undret Dem over, at De hidtil ikke har modtaget Tak for Deres sidste Brev af 5te Januar d. A. og for den Brevet ledsagende Prædiken (Deres Indvielsestale), som De efter Begjæring var saa venlig at sende mig. En

BREV TIL: Lind, Peter Engel; FRA: Paludan-Müller, Charite Louise Philippa; (1877-02-04)
Brev fra Fru Charite Paludan-Müller til Biskop P. E. Lind efter Digterens Død. Kiøbenhavn , d. 4de Febr. 1877 Kjære Biskop Lind! Hvor sørgeligt dette bratte Dødsfald end maatte overraske Alle som kjendte den elskede Bortgangne — saa b

Tekst efter brevene