Danmarks Breve

BREV TIL: Caspar Peter Paludan-Müller FRA: Frederik Paludan-Müller (1837-02-03)

Medens Fr. Paludan-Müller skrev Digte i København, skrev Caspar historiske Afhandlinger i Odense. Machiavelli behandlede han to Gange. Først udarbejdede han s. 21 en biografisk Skitse trykt i Molbechs Nordisk Tidsskrift for Historie, Litteratur og Kunst, IV, 485, derefter en Afhandling »Undersøgelse om Machiavelli som Skribent især med Hensyn til Bogen om Fyrsten«, 1839 (Ellen Jørgensen, S. 359).

Her ser vi Digteren broderlig hjælpe Historikeren med Ordningen og Fordelingen af Særtryk af den biografiske Skitse.

Khvn., d. 3. Febr. 37.

Kjære Caspar! I Anledning af medfølgende lille Seddel, som jeg, tilligemed de deri omtalte Exemplarer af din Machiavell, for et Par Dage siden modtog fra Molbech, skriver jeg dig disse Linier til, for at du — hvis det skulde være dig om at gjøre — allerede i Morgen kan lade mig din Bestemmelse angaaende Exemplarerne vide ; om du nemlig ønsker at faae dem i raa Materie sendte til Odense, eller om du ønsker, at jeg skal besørge dem heftede eller indbundne *) i stift Bind hos en Boghandler ; om samtlige Exemplarer skulle indbindes eens eller om der skal være Mæcenat-Exemplarer i elegantere Form, og endelig om jeg i dit Navn (hvis du ikke tillige vil skrive Epistler til Vedkommende desangaaende) skal overlevere bestemte Personer disse Exemplarer, med andet mere dette Skrift betræffende, som du maaske selv har tænkt paa. Skriftet er forresten meget smukt trykt og udgjør 99 Sider, stor Oktav; kun er der, foruden hvad Molbech gjør opmærksom paa, den Omstændighed at iagtage, at der paa den 100de Side findes Begyndelsen til en trykt Afhandling af Moldenhawer; maaske var det desaarsag bedst, at Bogbinderen paa s. 22 denne Side klinede hvidt Papir. Dersom du giver mig Tingene i Commission, skal jeg spørge ham, om dette ikke kan lade sig gjøre. Angaaende den Yttring i Molbechs Seddel, at Luno (Bogtrykkeren) af den omtalte Grund Intet vil have i Trykkeløn, da mener jeg, at det er bedst, slet ikke at røre ved den Sag, men hvis Manden engang skulde gjøre sin Fordring gjældende, da at paaberaabe sig den anførte Yttring af ham til Molbech. Behold desaarsag M.s Seddel og lad mig din Mening vide om denne Sag.

Din Commission til Onkel Kongslew besørger jeg idag og skal nok faae ham til at spørge Etatsraad Hansen, om dine Ansøgninger ere indkomne, og tillige tale din Sag hos ham, thi Sagen lader virkelig til at interessere Onkel. Betræffende din Beslutning at trække i den lange Kjole, da kan jeg som sagt ikke billige den, hvadenten jeg seer hen til dig selv, som allerede hos alle, der kan have en Mening, faaer Renommée af en udmærket Historiker, eller til de udvortes Omstændigheder, der virkelig ikke ere saa slette med Hensyn til Fremtiden, som du i et eller andet trist Øieblik seer dem. Kunde du blot holde ud med Odense Skole endnu 2 à 3 Aar, vilde det jo altid være tidsnok at tage en endelig Bestemmelse; thi inden Udløbet af denne Tid er du vel istand til med et eller andet større Værk at drage Opmærksomheden endnu mere til dig og dit Studium, og derpaa kommer in casu alt an. Jo mere du kan skrive og lade trykke, desto snarere vil du naae Maalet, især om du kunde give dine Skrifter et populært Anstrøg og dog tillige (hvad jo ingen Nød har) med Grundigheden imponere den Lærde. Det er med Masserne, at man skal virke paa Massen, det var Napoleons Princip i Feldten, og det gjælder, især nutildags, ogsaa i fredelige Sysler. Allerede det, at din Machiavell nu følger saa snart i Hælene paa s. 23 Beldenaken, kan — hvem veed det? — gavne dig hos Vedkommende. Det synes mig derfor rigtigst, at du tilstillede Directionen Exemplarer af Skriftet. —

Udførlig at fremsætte de Grunde, hvorfor jeg vil fraraade dig — idetmindste for det første — at vende Klio Ryggen, faaer jeg ikke Tid til idag, da Posten skal bort om ½ Time, men hvadenten jeg seer hen til dig selv, der baade har Lysten og Fliden og Talentet, eller til Musen, hvis Tjeneste man ikke ustraffet forlader, eller til Universitetet, hvis historiske Piller ere svage og halvfortærede, eller endelig (for at det kan blive en Klimax) til Fædrelandet, der mere end til noget andet, trænger til historiske Forfattere og Producenter, naar jeg, siger jeg, seer hen til dette, foruden til meget andet, som jeg her ikke faaer Tid til at berøre, saa bliver det mig klarere og klarere, at du ikke, uden virkelig Nød (ikke blot en forbigaaende økonomisk Ulejlighed) bør vende Klio Ryggen. — Troer du, at du som Præst vilde have mange glade Dage, naar dette Embede vilde berøve dig Omgangen ikke blot med de jordiske Heroer, men med din himmelske Muse. Tænk herpaa!

Din Broder

Fr.

Mange gode Lykønskninger til din Fødselsdag; Børnene gratulerede vel med Haandkys? — Hils Henriette fra hendes gamle Ven — Kammerherre G…. Hun kunde altsaa nu have været Kammerherreinde.

din Beslutning at trække i den lange Kjole] Om Caspar Paludan-Müllers Tanker paa Præstegerningen se Ellen Jørgensen, S. 369. Om den omtalte Commission til Onkel Kongslew har staaet i Forbindelse dermed. Det er vel rimeligt.

Beldenaken] I Odense Cathedralskoles Program for 1836 havde Caspar P.-M. skrevet om den sidste fyenske Biskop fra den katolske Tid, Jens Andersen Beldenak.

Klio] Historiens Muse.