Danmarks Breve

BREV TIL: Caspar Peter Paludan-Müller FRA: Frederik Paludan-Müller (1838-08-27)

Trods Dementiet i det forrige Brev af 4. Marts 1837 blev Charite Borch alligevel Fr. Paludan-Müllers Hustru — og her har vi allerede Bebudelsen af Brylluppet. Men en bevæget Tid var ogsaa gaaet i Forvejen. I Sommeren 1837 Paludan-Müllers Sygdom og Overflytning til det Borchske Hjem i København og hans Reconvalescens med Charite ved sin Side.

Kbhvn., d. 27. Aug. 38.

Endnu et Farvel, min kjæreste Broder! Nu er alt arrangeret og istand; men din Caution kom jeg dog ikke til at gjøre Brug af, idet jeg her i Byen har mange Venner, saa jeg strax blev hjulpen. Charite og jeg har skrevet til Fader, og jeg haaber, at disse Breve skulle gjøre god Virkning. Onkel Tryde (som med Glæde har paataget sig vor Vielse paa Torsdag, og som, ligesom næsten alle Familien uvedkommende Mænd, jeg her har talt med, meget bifalder Planen og finder den højst rigtig og fornuftig) har ogsaa lovet at skrive til ham desangaaende og tale ham tilrette; gjør du det samme — derom beder jeg dig meget.

s. 28 Du behøver nu ikke længer at lægge Dølgsmaal paa Sagen. Hils din Kone paa det kjærligste fra mig og Charite; vi haaber altid i hende at finde en kjær Søster som i dig en hengiven Broder. Farvel! Tænk imellem paa os.

Din
Fritz.

Paa Torsdag Eftermiddag Klok. 6 sidde vi i Rejsevognen.